Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme

 

 

I medfør af § 12 stk. 2 og § 70 stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på pelsdyrfarme og anlæg, hvor der holdes eller opdrættes et antal af 20 mink eller derover.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Port: Port, låge eller lignende adgangsvej for kørende trafik.

2) Fangarm: En plade, der er mindst 0,75 meter høj og som monteres, således at den slutter helt tæt til portens sidestolpe. Pladen skal danne en vinkel på 45o i en længde af mindst 1 meter tilbage langs hegnets eller væggens inderside.

3) Hjørneoverdækning: Trekantet plade af fast, uigennemsigtigt materiale, der monteres vandret i hjørnet af indhegningen eller den lukkede hal. Højden fra underlaget til pladen skal være højst 0,5 meter, men mindst så stor, at fælden nemt kan placeres og efterses. Hjørneoverdækningens sider skal have en længde på mindst 0,75 meter langs hegn eller langs hallens væg. Hvis hegnet under hjørneoverdækningen består af andet end uigennemsigtige plader, skal det afdækkes med plader, der ikke tillader lyset at trænge igennem.

§ 3. Minkburene skal fremstilles af materiale, der kan holde minkene inde.

Stk. 2. Materialerne skal være fremstillet eller efterbehandlet, så de kan modstå nedbrydning bl.a. forårsaget af vejrlig samt minkenes urin og fækalier.

§ 4. Enhver pelsdyrfarm eller ethvert anlæg, der er omfattet af § 1, skal være omgivet af et hegn, der opfylder kravene i bilag 1, med mindre bestemmelserne i § 5 er opfyldt.

§ 5. Farme eller anlæg med bure monteret i lukkede haller skal opfylde følgende krav:

1) Hallernes vægge skal være intakte og opfylde kravene i § 3, stk. 2.

2) Væggene skal være ført mindst 20 cm. ned i jorden.

3) Adgangen for kørende trafik til en enkeltliggende lukket hal skal ske gennem en port, der er forsynet med fangarme på hallens indvendige side.

4) Hjørner i haller skal være forsynet med en hjørneoverdækning.

5) Vendeplads til fodervogn skal være til rådighed for enden af en enkeltliggende hal indenfor et hegn, der opfylder kravene i bilag 1, medmindre der er tilstrækkelig vendeplads inde i hallen.

6) Hvor flere lukkede haller ligger sammen, skal hallerne være forbundne med et hegn, der opfylder kravene i bilag 1, således at al trafik kan foregå indenfor hegnet. Hegnet skal indeholde vendeplads for fodervogn, medmindre der er tilstrækkelig vendeplads inde i hallerne.

7) Alle vinduer, ventilationsåbninger o. lign. skal være sikret med trådnet.

§ 6. Porte, døre og låger skal lukke tæt og skal holdes forsvarligt lukket. Døre og låger for gående trafik skal være forsynet med en automatisk lukkeanordning.

§ 7. Enhver åbning til dræn, kloakrør, nødudgange o. lign. indenfor hegnet eller i hallerne skal holdes sikkert aflukket, så minkene ikke har adgang hertil.

§ 8. På farme og i anlæg skal der konstant være opstillet fælder.

Stk. 2. Fælder skal opfylde kravene i den gældende lovgivning.

Stk. 3. Fælderne skal være opstillet langs den indvendige side af hegnet og indvendigt langs væggene i en lukket hal.

Stk. 4. De i stk. 3 omtalte fælder skal opstilles, således at nedennævnte krav er opfyldt:

1) Der skal være 1 fælde på hver side af alle adgangsveje til farmen, anlægget eller den lukkede hal.

2) Der skal være 1 fælde i hvert af hjørnerne i indhegningen eller den lukkede hal, hvis afstanden fra port eller dør til hjørnet er mere end 20 meter.

3) Der skal være 1 fælde pr. hegnsside eller pr. vægside i lukkede haller, hvis siden i hallen er mere end 100 meter lang.

4) Der skal være 1 fælde ved lagerpladser og lignende steder, hvor mink naturligt ville søge skjul.

5) Der skal være 1 fælde ved hver fodersilo-plads.

Stk. 5. Fælderne skal tilses mindst 2 gange dagligt.

§ 9. Bure og hegn skal altid holdes i forsvarlig stand, så minkene ikke kan undslippe.

§ 10. Fødevareregionen fører tilsyn med, at bekendtgørelsens regler overholdes.

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 610 af 19. juli 2002 om husning af mink og hegning af minkfarme.

Fødevarestyrelsen, den 28. marts 2006

Preben Willeberg

/David Østervig AlbertsenBilag 1

Krav til hegnet omkring farme eller anlæg

 

1) Hegnet skal konstrueres, monteres og placeres på en sådan måde og være af en sådan højde, at minkene ikke kan forcere det.

2) Adgang gennem hegnet for kørende trafik skal ske gennem porte eller låger, der er forsynet med fangarme. Døre eller låger for anden trafik skal være forsynet med automatisk lukkeanordning.

3) Hjørnerne i en indhegning skal være forsynet med en hjørneoverdækning, jf. § 2, nr. 3.

4) Hegn, der er etableret eller renoveret efter den 2. oktober 1999, skal være mindst 150 cm. højt og skal være ført mindst 50 cm. ned i jorden, der skal være stampet fast.

5) Hegn, der er opstillet før den 2. oktober 1999, kan godkendes, hvis højden er mindst 140 cm. og hegnet er ført mindst 20 cm. ned i jorden og i øvrigt opfylder de stillede krav.

6) Mindst de øverste 50 cm. af hegnet skal på indersiden beklædes med et sådant glat materiale, at minkene ikke kan klatre op ad hegnet, eller forsynes foroven med en mindst 25 cm. bred vandret ombøjning af glat materiale ind mod farmen.