Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0022
 
31996L0023
 
32001L0082
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde og definitioner
  Kapitel 2Tilladte lægemidler til dyr
  Kapitel 3Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.
  Kapitel 4Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse
  Kapitel 5Indgivelse af lægemidler til dyr
  Kapitel 6Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler
  Kapitel 7Anvendelse, udlevering og receptordinering af antiparasitære lægemidler til kvæg på over 1 år
  Kapitel 8Forebyggende behandling
  Kapitel 9Genordinering af receptpligtige lægemidler
  Kapitel 10Tilbageholdelsestider
  Kapitel 11Dyrlægens optegnelse, anvisning og indberetning til Vetstat
  Kapitel 12Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til dyr
  Kapitel 13Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 De i § 33, stk. 1, nr. 7-9, nævnte koder
Bilag 2 Liste over magistrelle lægemidler jf. § 8, stk. 2, nr. 3
Bilag 3 Liste over forbudte stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og
receptordinering af lægemidler til dyr 1)

 

I medfør af § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, og stk. 5 og 6, § 15, § 17, § 35 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lov nr. 433 af 9. juni 2004, § 9, stk. 3, og § 72, stk. 2, i lov om apotekervirksomhed (apotekerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til dyr af alle arter. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om tilladte lægemidler til dyr, ikke-tilladte stoffer og forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.

§ 2. Ved en besætning forstås et enkelt eller en samling af husdyr eller pelsdyr af samme dyreart, der anvendes til et bestemt formål, der er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og der har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

Stk. 2. Ved besætningsejer eller dennes repræsentant forstås den person, der ejer, er drifts- eller på anden måde juridisk ansvarlig for besætningen.

Stk. 3. Ved husdyr (fødevareproducerende dyr) forstås kvæg, svin, får og geder, dyr af hesteslægten samt hjortedyr, strudsefugle og fjervildt opdrættet i henhold til lov om opdræt af visse dyrearter, kaniner, fjerkræ, akvakulturdyr, honningbier og andre dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum.

Stk. 4. Ved pelsdyr forstås ræve opdrættet i henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve samt mink, ilder (fritte), mårhund, nutria, chinchilla og andre dyr, der må opdrættes landbrugsmæssigt med henblik på at udnytte pelsen.

§ 3. Ved lægemiddel til dyr forstås en vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling af eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose.

Stk. 2. Ved lægemidler på udleveringstilladelse forstås lægemidler, som efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen i henhold til lov om lægemidler kan anvendes til dyr og mennesker.

Stk. 3. Ved magistrelt lægemiddel forstås et lægemiddel, der i henhold til lov om lægemidler tilberedes på et apotek efter dyrlægeordinering.

Stk. 4. Ved antibiotika forstås antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler.

Stk. 5. Ved euforiserende lægemidler forstås lægemidler med indhold af stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Stk. 6. Ved ikke-tilladte stoffer forstås stoffer, hvis indgift i dyr er forbudt efter gældende regler.

Stk. 7. Ved maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer forstås den maksimale koncentration af restindholdet af veterinærmedicinske præparater (udtrykt som mg/kg eller µg/kg på grundlag af den ferske vares vægt), som kan accepteres af Fællesskabet som tilladt ifølge lovgivningen eller anerkendt som værende acceptabel i eller på levnedsmidler, jf. forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler (EF-Tidende 1990 L 224 s. 1, med senere ændringer), art. 1, stk. 1, litra b.

Stk. 8. Ved ordineringsperiode forstås det antal dage, hvortil dyrlægen må ordinere medicin, og hvori besætningsejeren eller dennes repræsentant må opbevare medicin. Ved behandlingsperiode forstås det antal dage, indenfor ordineringsperioden, som dyrene skal behandles for den diagnosticerede sygdom.

§ 4. Ved goldbehandling forstås behandling af en diagnosticeret bakteriel infektion ved indgivelse af antibiotika i yveret i forbindelse med ophør med malkning af koen, fåret eller geden.

§ 5. Ved terapeutisk behandling, jf. §§ 13 og 14 forstås individuel indgivelse af et lægemiddel til dyr med indhold af:

1) Østradiol 17 beta eller esterlignende derivater heraf til behandling af fostermaceration og -mumifikation samt pyometra hos kvæg.

2) Beta-agonister til heste, der holdes med andre formål end kødproduktion, med følgende formål:

a) behandling af luftvejsproblemer,

eller

b) fremkaldelse af vesvækkelse (tocolyse).

3) Allyltrenbolon til brunststyring af konkurrence- eller cirkusheste.

4) Progesteron samt de derivater, der ved hydrolyse let danner den oprindelige forbindelse efter absorbtion fra indgiftsstedet, til behandling af forstyrrelser i ovariefunktionen.

§ 6. Ved zooteknisk behandling, jf. §§ 15 og 16 forstås individuel indgivelse af et lægemiddel til dyr med:

1) Østrogen (bortset fra østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf) eller gestagen virkning med henblik på brunstsynkronisering og forudgående behandling af donor og recipient i forbindelse med embryotransplantation hos husdyr,

2) Androgen virkning med henblik på kønskonvertering af akvakulturdyr i en gruppe af avlsdyr på under 3 måneder.

§ 7. Ved ulovlig behandling forstås anvendelse af ikke-tilladte stoffer eller produkter samt anvendelse af øvrige lægemidler til andre formål eller på anden måde end fastsat i gældende regler.

Kapitel 2

Tilladte lægemidler til dyr

§ 8. Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har opnået markedsføringstilladelse til dyr fra Lægemiddelstyrelsen eller er godkendt til markedsføring til dyr i Den Europæiske Union efter regler fastlagt herom af Rådet for Den Europæiske Union (fællesskabsmarkedsføringstilladelse).

Stk. 2. Findes der ikke et lægemiddel, som er godkendt til markedsføring, jf. stk. 1, kan dyrlægen undtagelsesvis under sit direkte personlige ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende, udlevere eller receptordinere følgende lægemidler til behandling af en tilstand:

1) et lægemiddel, som har opnået markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller fællesskabsmarkedsføringstilladelse til en anden dyreart eller til samme dyreart mod en anden tilstand eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes,

2) et lægemiddel, som har opnået markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller fællesskabsmarkedsføringstilladelse til brug til mennesker, eller et lægemiddel på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes,

3) et magistrelt lægemiddel, som fremgår af bilag 2, til den i bilaget anførte dyreart og indikation.

Stk. 3. Til behandling af fødevareproducerende dyr er det en betingelse for anvendelse af stk. 2, at lægemidlets farmakologisk aktive stoffer er opført i bilag I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, og at dyrlægen fastsætter en passende tilbageholdelsestid, jf. § 31.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra kravet om, at et magistrelt lægemiddel skal fremgå af bilag 2.

Stk. 5. Kravet om, at et magistrelt lægemiddel skal fremgå af bilag 2, træder i kraft 6 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan homøopatiske lægemidler til dyr anvendes til behandling af ikke-fødevareproducerende dyr under dyrlægens ansvar.

Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan homøopatiske lægemidler, der er beregnet til fødevareproducerende dyrearter, og hvis aktive stoffer er optaget i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90, anvendes til fødevareproducerende dyr under dyrlægens ansvar.

Kapitel 3

Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.

§ 9. Anvendelse af de i bilag 3 nævnte lægemidler eller stoffer til dyr af alle arter er forbudt.

Stk. 2. Lægemidler med thyreostatisk virkning kan dog anvendes til behandling af hunde og katte med hyperthyreoidisme på betingelse af, at dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, samt nr. 4-8.

§ 10. Anvendelse af lægemidler eller stoffer med androgen, gestagen eller østrogen virkning samt af beta-agonister til husdyr eller pelsdyr er forbudt, jf. dog §§ 13-16.

§ 11. Anvendelse af lægemidler eller stoffer med hormonel eller hormonlignende effekt til husdyr eller pelsdyr til vækst- eller ydelsesfremmende formål er forbudt.

Terapeutisk og zooteknisk behandling

§ 12. Terapeutisk og zooteknisk behandling, jf. §§ 10-13 må ikke foretages på brugsdyr, herunder udtjente avlsdyr.

§ 13. Terapeutisk behandling, som nævnt i § 5, nr. 1, 2 og 4, er dog, uanset bestemmelsen i § 10, tilladt på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt,

2) behandlingen jf. § 5, nr. 1, kun foretages på kvæg, der er tydeligt identificeret,

3) behandlingen jf. § 5, nr. 4, kun sker i form af injektion eller vaginalspiral på tydeligt identificerede husdyr,

4) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1 eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, for beta-agonister dog højst 28 dage, og

5) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1.

Stk. 2. Til efterbehandling af en hest, der er behandlet i henhold til stk. 1 med beta-agonister mod luftvejsproblemer, kan dyrlægen udlevere eller receptordinere lægemidler med indhold af beta-agonister på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

2) de udleverede eller receptordinerede lægemidler opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, er til indgivelse gennem munden, og har en tilbageholdelsestid på højst 28 dage,

3) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1, og

4) dyrlægen anfører dato for indledning og afslutning af behandlingen.

§ 14. Terapeutisk behandling som nævnt i § 5, nr. 3, er dog, uanset bestemmelsen i § 10 tilladt på betingelse af, at:

1) lægemidlet indgives peroralt (gennem munden) af dyrlægen eller under dennes ansvar,

2) behandlingen kun foretages på dyr, der er tydeligt identificeret,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1.

§ 15. Zooteknisk behandling som nævnt i § 6, nr. 1, (bortset fra østradiol 17 beta eller esterlignende derivater heraf), er dog, uanset bestemmelsen i § 10 tilladt på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt,

2) behandlingen foretages på avlsdyr, der ikke viser tegn på reproduktionsforstyrrelser, og som er tydeligt identificerede,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1.

§ 16. Dyrlægen kan dog uanset § 10, receptordinere lægemidler med androgen virkning til behandling af yngel af akvakulturdyr med henblik på kønskonvertering, jf. § 6, nr. 2, på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

2) behandlingen foretages på yngel af dambrugsfisk på under 3 måneder,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 8 og som er ordineret ved en recept til engangsudlevering, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation,

4) det sikres, at hormonbehandlede dyr ikke anvendes til konsum,

5) den ansvarlige dyrlæge straks efter behandlingen skriftligt underretter den fødevareregion, hvorunder dambruget hører, om navn og adresse på dambruget, navn og mængde på anvendte lægemidler, samt tidspunkt for indledning og afslutning af behandlingen og

6) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1.

Kapitel 4

Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse

§ 17. Behandling af dyr med følgende lægemidler må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må ikke udlevere eller receptordinere følgende lægemidler:

1) Lægemidler med analgetisk effekt til injektion, dog undtagen non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

2) Anæstetika til inhalation eller injektion.

3) Opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa.

4) Selenholdige lægemidler til injektion.

5) Parasympatomimetika til injektion og parasympatolytika til injektion.

6 ) Sympatomimetika til injektion og sympatolytika til injektion.

7) Følgende hormoner og forbindelser med hormonlignende effekt til injektion:

a) Adrenocorticotrope hormoner.

b) Naturlige og syntetiske binyrebarksteroider.

c) Oxytocin og oxytocinanaloger, jf. dog stk. 3.

d) Prostaglandiner og prostaglandinanaloger.

8) Fluorokinoloner til injektion.

9) Lægemidler der udelukkende er godkendt til intravenøs indgivelse.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 3, er det tilladt dyrlægen at udlevere eller receptordinere opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa til indgift gennem munden til behandling af andre dyr end husdyr.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 7, litra c, er det tilladt dyrlægen i besætninger, der har indgået en sundhedsrådgivningsaftale, at udlevere eller receptordinere oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling end vestimulation til 35 dages forbrug.

Kapitel 5

Indgivelse af lægemidler til dyr

§ 18. Subkutane og intramuskulære injektioner skal på svin foretages så tæt bag ørerne som muligt, på får og geder midt på halsen, på kvæg midt på halsen eller umiddelbart foran boven og på heste midt på halsen eller i bringen. Subkutan injektion af jern- og vitaminpræparater kan foretages i lyskefolden på pattegrise.

Stk. 2. Indgivelse af lægemidler med lokalbedøvende eller lokalt smertestillende effekt til injektion er undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 19. Til indføring i livmoder eller yver og til injektion må kun anvendes, udleveres eller receptordineres lægemidler, der er godkendt til den konkrete anvendelse.

Stk. 2. Injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal samt anbringelse af lægemidler i livmoderen må kun foretages af dyrlægen. Dog må lægmand efter anvisning af en dyrlæge, jf. § 32, stk. 2, jf. stk. 1, foretage vaccination af fisk ved injektion i bughulen.

Stk. 3. Indgift af lægemidler i yveret må kun foretages af lægmand efter dyrlægens anvisning, jf. § 32, stk. 2.

§ 20. Dyrlæger kan afholde kursus i anvendelse af lægemidler til husdyr og pelsdyr for dyreejere og disses repræsentanter, jf. § 6 i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse og opbevaring af lægemidler til dyr.

Stk. 2. Kurset skal inden afholdelse godkendes af Fødevarestyrelsen, og kursusudbyder skal senest 2 uger før afholdelse skriftligt underrette fødevareregionen om kursussted og tidspunkt, således at fødevareregionen kan føre tilsyn med kursusforløbet.

Kapitel 6

Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler

§ 21. Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde sted, såfremt behandlingen er rettet mod konkrete diagnosticerede infektioner i besætningen/dyreholdet og har et helbredende sigte.

§ 22. Behandlingen af husdyr og pelsdyr i henhold til §§ 23-25 forudsætter, at dyrene er klinisk syge eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase.

§ 23. Dyrlægen må til besætningsejerens eller dennes repræsentants behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret hos nedennævnte husdyr, kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage:

1) Behandling af kvæg på over 1 år under forudsætning af, at besætningsejeren eller dennes repræsentant har indgået en til fødevareregionen indberettet aftale om sundhedsrådgivning, og at dyrlægen selv har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

2) Enkeltdyrsbehandling af andre husdyr end de under nr. 1 nævnte under forudsætning af, at dyrlægen selv har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

3) Behandling af en gruppe af:

a) kalve, lam og gedekid på under 1 år,

b) hjorte,

c) svin eller

d) fjerkræ og fjervildt.

Stk. 2. Dyrlægen må til behandling af pelsdyr ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler i indtil 35 dage.

Stk. 3. Dyrlægen må til behandling af akvakulturdyr ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 10 dage.

Stk. 4. Lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr undtages fra den i stk. 3 omtalte tidsbegrænsning.

Stk. 5. Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra stk. 1-3, jf. § 28.

§ 24. Dyrlægen må til besætningsejerens eller dennes repræsentants behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og som dyrlægen ved sit nære kendskab til besætningen har erfaring for, vil opstå hos andre dyr i besætningen, ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 35 dage til en gruppe af følgende dyrearter, der er omfattet af en aftale med dyrlægen om sundhedsrådgivning og som er indberettet til fødevareregionen,

1) kalve på under 1 år,

2) svin,

3) får og geder eller

4) akvakulturdyr.

Stk. 2. Dyrlægen må til en gruppe af de i stk. 1 omtalte dyrearter, der er omfattet af en aftale med dyrlægen om sundhedsrådgivning og som er indberettet til Fødevareregionen, telefonisk ordinere receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg. Telefonisk ordinering må kun foretages indenfor 35 dage efter det seneste rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr er undtaget fra den i stk. 1 omtalte tidsbegrænsning.

Stk. 4. Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra stk. 1 og 2, jf. § 28.

Antibiotika

§ 25. Dyrlægen må, uanset bestemmelserne i §§ 23 og 24 og under iagttagelse af § 17, stk. 1, nr. 8, til husdyr eller pelsdyr kun anvende, udlevere eller receptordinere lægemidler, der indeholder fluorokinoloner, til brug i indtil 5 dage, såfremt det ved en aktuel laboratoriemæssig undersøgelse (resistensundersøgelse) på et laboratorium godkendt i henhold til lov om dyrlæger, er dokumenteret, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan behandlingen i tilfælde af akut sygdom iværksættes før resultatet af resistensundersøgelsen foreligger, hvis de kliniske symptomer og dyrlægens kendskab til sygdomsforekomsten og resistensforholdene i besætningen begrunder iværksættelsen af en sådan behandling. Såfremt resultatet af resistensundersøgelsen viser, at andre antibiotika er virksomme, skal videre behandling foretages med disse.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte behandling skal inden 14 dage efter behandlingens afslutning indberettes til den fødevareregion, hvortil dyrlægen hører, med oplysning om dato for behandlingens påbegyndelse og afslutning, hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet, diagnose, resultat af resistensundersøgelsen, besætningens CHR-nummer og dyrlægens autorisationsnummer og underskrift.

§ 26. Goldbehandling af yveret med antibiotika må kun finde sted, hvis der i mindst én kirtelprøve inden for de seneste 35 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Kirtelprøverne skal udtages af dyrlægen eller af mejeribrugets mælkekvalitetsrådgivere. Prøverne skal analyseres af dyrlægen eller et laboratorium godkendt i henhold til lov om dyrlæger. Påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer skal ledsages af en resistensundersøgelse.

Stk. 2. Dyrlægen må til besætningsejeren eller dennes repræsentant, der har indgået en til fødevareregionen indberettet aftale om sundhedsrådgivning, receptordinere eller udlevere antibiotika til den i stk. 1 nævnte goldbehandling. Lægemidlerne må kun receptordineres eller udleveres i form af engangsapplikatorer, og der må kun receptordineres eller udleveres én engangsapplikator pr. kirtel.

Kapitel 7

Anvendelse, udlevering og receptordinering af antiparasitære lægemidler til kvæg på over 1 år

§ 27. Dyrlægen må til behandling af kvæg på over 1 år udlevere eller receptordinere antiparasitære lægemidler til gennemførelse af én behandling af det eller de dyr, hos hvilke dyrlægen ved besøget har stillet en diagnose.

Stk. 2. Det er ikke en betingelse, at dyrlægen selv indleder behandlingen af hvert enkelt dyr, eller at der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning for dyrene.

Kapitel 8

Forebyggende behandling

§ 28. Lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, kan anvendes, udleveres eller receptordineres uden, at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidlet til dyret eller dyrene.

Stk. 2. Lægemidler, som er omfattet af stk. 1, undtages fra de i §§ 23-24 omtalte tidsbegrænsninger.

Stk. 3. Antibiotikaholdige lægemidler er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 4. Antiparasitære lægemidler kan i helt særlige tilfælde, hvor der er en veterinærfaglig begrundelse herfor, anvendes, udleveres eller receptordineres uden forudgående konstateret parasitbelastning. Dyrlægen skal i disse tilfælde føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller receptordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning meddele dispensation til anvendelse af andre lægemidler end de i stk. 1 nævnte.

Kapitel 9

Genordinering af receptpligtige lægemidler

§ 29. Rester af receptpligtige lægemidler må kun genordineres inden for ordineringsperioden og på betingelse af, at dyrlægen aflægger et nyt besøg i besætningen og personligt stiller en aktuel diagnose, som begrunder genordinering af de pågældende lægemidler. Genordinering forudsætter endvidere, at dyrlægen på ny giver besætningsejeren eller dennes repræsentant anvisning, jf. § 32, stk. 2, jf. § 32, stk. 1.

Kapitel 10

Tilbageholdelsestider

§ 30. Når dyrlægen til husdyr anvender eller på anvisningssedlen, jf. § 32, stk. 2, anfører en større dosis af et lægemiddel end angivet i det godkendte produktresumé, skal dyrlægen fastsætte en passende længere tilbageholdelsestid for at sikre, at der ikke forekommer restkoncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne, når tilbageholdelsestiden er udløbet.

§ 31. Er der ikke for den pågældende dyreart angivet en tilbageholdelsestid for de i § 8, stk. 2, nævnte lægemidler, skal dyrlægen for behandlede dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum, i alle tilfælde fastsætte en passende tilbageholdelsestid. Denne tilbageholdelsestid skal være mindst:

1) 28 døgn før slagtning,

2) 7 døgn før levering af mælk og æg, og

3) 500 graddage, fx. 100 dage à 5°C vandtemperatur, før levering af fisk.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede tilbageholdelsestid sættes til nul, når der er tale om et homøopatisk lægemiddel til dyr, hvis aktive stoffer er optaget i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Kapitel 11

Dyrlægens optegnelse, anvisning og indberetning til Vetstat

§ 32. Ved anvendelse, udlevering eller receptordinering af et lægemiddel til husdyr eller pelsdyr skal dyrlægen foretage optegnelser over følgende:

1) dyrlægens navn, autorisationsnummer og praksisnummer,

2) dyreejerens navn og adresse,

3) det CHR-nummer, hvor dyrene befinder sig,

4) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er mulig, antal, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling),

5) anvendte, udleverede eller receptordinerede lægemidler og mængden heraf,

6) dato for anvendelse, udlevering eller receptordinering,

7) dosering af lægemidlerne og hvordan de indgives,

8) den stillede diagnose, samt

9) de meddelte tilbageholdsestider.

Stk. 2. Ved anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til husdyr eller pelsdyr skal dyrlægen mundtligt og skriftligt give besætningsejeren eller dennes repræsentant anvisning om de i stk. 1 anførte oplysninger.

Stk. 3. Ved udlevering eller receptordinering af antibiotika til mere end 5 og indtil 35 dages forbrug skal dyrlægen endvidere mundtligt og skriftligt give besætningsejeren eller dennes repræsentant anvisning om de i stk. 1 anførte oplysninger, samt:

Kliniske symptomer, der skal være konstateret før behandling indledes.

Ordineringsperiode og forventet behandlingsperiode.

Hvad der er aftalt for at løse problemet, således at behovet for behandling ophører.

Dyrlægens begrundelse for, at dyrene skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, jf. § 22, eller at sygdommen vil brede sig i besætningen.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte anvisning skal underskrives af dyrlægen og besætningsejeren eller dennes repræsentant.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 9, finder ikke anvendelse på dyrlægens behandling af pelsdyr og dyr af hesteslægten, der er mærkede med mikrochip, og for hvilke der er foretaget indberetning til Fødevarestyrelsen med henblik på udelukkelse fra konsum.

§ 33. Dyrlægen skal mindst en gang om måneden indberette optegnelser over enhver anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder foderlægemidler, vacciner og sera, til husdyr og pelsdyr til Vetstat. Optegnelserne skal indeholde følgende oplysninger:

1) Dato for anvendelse eller udlevering.

2) Dyrlægens autorisationsnummer.

3) Dyrlægens praksisnummer. Såfremt dyrlægen er tilknyttet flere praksis, anføres det praksisnummer, der er anvendt ved indkøb af det pågældende lægemiddel på apoteket eller en anden af Lægemiddelstyrelsen godkendt virksomhed.

4) Besætningens CHR-nummer.

5) Lægemidlets varenummer.

6) Anvendt mængde.

7) Kode for dyreart, jf. bilag 1.

8) Kode for aldersgruppe, jf. bilag 1.

9) Kode for ordineringsgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 2. Dyrlægen skal indberette de i stk. 1, nævnte optegnelser i elektronisk form til Vetstat, som administreres af IBM, Bytoften, 8240 Risskov eller Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N. Såfremt dette ikke er muligt, kan data fremsendes på papir i letlæselig form til Danmarks Fødevareforskning. Samtlige data for en kalendermåned skal være modtageren i hænde senest den 10. i efterfølgende måned. Optegnelserne og data skal af dyrlægen opbevares i mindst 1 år efter indberetning. Data kan opbevares i såvel elektronisk form som i papirform.

Stk. 3. Optegnelses- og indberetningspligten i stk. 1 og 2 gælder ikke for dyr af hesteslægten.

Stk. 4. Det CHR-nummer, der indberettes jf. stk. 1, nr. 4, skal være det CHR-nummer, hvor de pågældende dyr befinder sig.

§ 34. Dyrlæger skal føre en af Fødevarestyrelsen godkendt logbog over alle besøg i besætninger, hvormed den pågældende har indgået en til Fødevarestyrelsen indberettet aftale om sundhedsrådgivning. Logbogen skal føres dagligt i datoorden.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte logbog skal for hvert besøg mindst optegnes følgende:

1) dato for besøget,

2) tidspunkt for besøgets start,

3) tidspunkt for besøgets afslutning,

4) dyrlægens underskrift,

5) besætningens CHR-nummer, samt

6) besætningsejerens eller dennes repræsentants underskrift.

 

§ 35. Dyrlægen skal i 5 år efter datoen for anvendelse, udlevering, receptordinering eller genordinering af receptpligtige lægemidler til husdyr eller pelsdyr, samlet, overskueligt og i datoorden opbevare kopier af skriftlige meddelelser, jf. § 32, og på forlangende forevise eller udlevere disse til fødevareregionen.

Stk. 2. Dyrlægen skal opbevare den i § 34 nævnte logbog i 5 år fra datoen for besøget, og skal på forlangende forevise eller udlevere denne til fødevareregionen.

Kapitel 12

Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til dyr

§ 36. Dyrlæger skal indkøbe receptpligtige lægemidler på apoteker eller andre af Lægemiddelstyrelsens godkendte virksomheder.

Stk. 2. Kun dyrlæger, der tilhører samme praksis, må rekvirere lægemidler til eller anvende lægemidler fra et fælles lager, der skal være beliggende på den adresse, der danner udgangspunkt for dyrlægernes praksis.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra stk. 2.

Stk. 4. Dyrlæger skal opbevare lægemidler under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 5. Lægemidler må ikke omhældes eller ompakkes, jf. dog § 38.

§ 37. Ved udlevering eller receptordinering af lægemidler skal dyrlægen omhyggeligt instruere dyreejeren eller dennes repræsentant om lægemidlernes rette opbevaring og anvendelse, herunder instruktion i korrekt injektionsteknik og korrekt injektionssted.

§ 38. Når dyrlægen udleverer lægemidler, som er modtaget fra apoteket eller en anden af Lægemiddelstyrelsen godkendt virksomhed, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

1) CHR-nummer,

2) dyreejerens navn,

3) dyreart,

4) dato for udlevering fra dyrlægen,

5) den for udleveringen ansvarlige dyrlæges navn, samt

6) fastsat tilbageholdelsestid.

Stk. 2. De oplysninger, som ifølge stk. 1 skal påføres lægemiddelpakningen, skal let læseligt være anført på en etiket, der placeres på emballagen. Hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på inderemballagen.

Stk. 3. Dyrlægen må i forbindelse med udlevering af lægemidler ikke bryde den ydre emballage med henblik på opsplitning af pakningen i mindre pakninger (inderpakninger), medmindre disse er forsynet med særskilt varenummer og i øvrigt med de samme oplysninger, som den oprindelige ydre emballage.

§ 39. Dyrlægen skal sikre, at betaling for de af dyrlægen anvendte og udleverede lægemidler ikke indbefattes i betaling for ydet dyrlægehjælp. På regninger skal beløbet for hvert enkelt udleveret eller anvendt lægemiddel opføres særskilt med angivelse af lægemidlets navn og den anvendte og udleverede mængde.

Kapitel 13

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 40. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 8, stk. 1-3 eller stk. 7, §§ 9-19, § 21, § 22, § 23, stk. 1-3, § 24, stk. 1-2, § 25, § 26, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, 3 eller stk. 4, §§ 29- 31, § 32, stk. 1-4, § 33, stk. 1-2 eller stk. 4, § 34, § 35; § 36, stk. 1, 2, 4 eller stk. 5; § 37, § 38 og § 39, eller artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler, som ændret ved forordning (EF) nr. 434/97 af 3. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler, og ved forordning (EF) nr. 1308/1999 af 15. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler, eller

2) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 4, § 28, stk. 5, eller § 36, stk. 3.

Stk. 2. Ved overtrædelse af artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler, som ændret ved forordning (EF) nr. 434/97 af 3. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler og ved forordning (EF) nr. 1308/1999 af 15. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler, kan straffen efter § 38, stk. 4 i lov om dyrlæger stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Efter § 38, stk. 5, i lov om dyrlæger skal der ved udmåling af bødestraf for forhold omfattet af lovens §§ 8, 11, 12, 13, 11, 12, 13,14 eller § 15 eller regler ustedt i medfør heraf, udover de almindelige regler i straffeloven, tages hensyn til antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået.

Stk.4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 134 af 6. marts 2003 om lægemidler til dyr ophæves med denne bekendtgørelse.

§ 42. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Fødevarestyrelsen, den 29. august 2006

Anders Munk Jensen

/Therese Hvidberg-HansenBilag 1

De i § 33, stk. 1, nr. 7-9, nævnte koder

Dyreart

 

 

 

Kvæg

12

Får, geder

13

Svin

15

Mink

24

Fjerkræ

30

Akvakulturdyr

51

Andre produktionsdyr

95

 

 

Aldersgruppe

 

 

 

 

 

Svin

Pattegrise, polte, avlsdyr

55

 

Fravænningsgrise

56

 

Slagtesvin, salgspolte

57

 

 

 

Kvæg

Køer, tyre

61

 

Kalve < 12 mdr.

62

 

Ungdyr, stude > 12 mdr.

63

 

 

 

Får, geder

Dyr > 12 mdr.

68

 

Lam/kid < 12 mdr.

69

 

 

 

Fjerkræ

Slagtefjerkræ

75

 

Æglæggere

76

 

Opdræt

77

 

 

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

 

Ordineringsgruppe

 

Ved dyrlægers ordinering til kvæg, svin, får, geder og mink anvendes følgende ordineringsgruppe :

 

Reproduktion, urogenitalsystem

10

Yver

11

Gastrointestinale lidelser

12

Respirationslidelser

13

Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud

14

Stofskifte, fordøjelse, kredsløb

15

Andet (kan kun anvendes ved mink)

16

 

 

Ved dyrlægers ordinering til akvakulturdyr anvendes følgende ordineringsgrupper:

 

Rødmundsyge

20

Furunkulose

21

Yngeldødelighedssyndromet (YDS)

22

Andet

23

 

 

Ved dyrlægers ordinering til fjerkræ anvendes følgende ordineringsgrupper:

 

Coccidiose

30

Enteritis

31

Hepatitis

32

Salpingitis

33

Andet

34

Respirationsveje og -organer

35

 

Ved dyrlægers ordinering til andre produktionsdyr end de ovenfor nævnte, udfyldes feltet med

erstatningskoden 00.

 

Ved dyrlægers ordinering af vacciner og sera udfyldes med koden 99.

 Bilag 2

Liste over magistrelle lægemidler jf. § 8, stk. 2, nr. 3

Lægemiddelstof(fer)

Dyreart

Lægemiddelform

Styrke

Pakningsstørrelse

Indikation(er)

Varenummer

Acetylcystein

Heste

Klysma

40 mg/ml

200 ml

Mekoniumforstoppelse hos føl

 

Acetylcystein - Gentamycin

Hunde og katte

Øjendråber

50 mg/ml

3 mg/ml

5 ml

Øjenlidelser, hensmeltende sår på cornea, hindrer kollagenaseeffekt

 

Ammoniumchlorid

Alle dyr

Infusionskoncentrat

5,3 g/l

100 ml

Væsketerapi

686171

Apomorphinhydrochlorid

Hunde

Injektionsvæske

10 mg/ml

1 ml

Induktion af vomitus

 

Atropinsulfat

Husdyr2)

Injektionsvæske

10 mg/ml

10 ml

Præanæsteticum og behandling af forgiftning med esterasehæmmere

686172

Atropinsulfat

Smådyr3)

Injektionsvæske

1 mg/ml

10 ml

Præanæsteticum og behandling af forgiftning med esterasehæmmere

 

Bromhexidhydrochlorid

Heste

Pulver

30 mg/gr

125 g

Mukolytisk

 

Chinidinsulfat

Heste1)

Afdelte pulvere

10 g

25 stk.

Hjertearytmi

 

Citrat-glukose, stærk

Alle dyr

Opløsning

Citronsyre 8 mg/ml, natriumcitrat 22 mg/ml, glukose 25 mg/ml

100 ml

 

Blodstabilisering i forbindelse med transfusion

686173

Glucose

Alle dyr

Infusionskoncentrat

50 %

1000 ml

Væsketerapi

686174

Kalium/Natrium/Glukose

Alle dyr

Infusionskoncentrat

KCl 15 g/l, NaCl 23 g/l, Glukosemono-hydrat 500 g/l

1000 ml

Væsketerapi

686175

Kaliumbromid

Hunde

Mikstur

100 mg/ml

200 mg/ml

500 ml

500 ml

Epilepsi

 

Kaliumchlorid

Alle dyr

Infusionskoncentrat

14,9 g/100 ml

20 ml

Væsketerapi

686176

Kaliumcitrat

Katte

Tabletter

500 mg

100 stk.

Forebyggelse af urinvejssten

 

Kaliumiodid

Kvæg

Afdelte pulvere

100%

5 g

Actinobacillose (trætunge)

686177

Lidocainhydrochlorid

Husdyr2)

Injektionsvæske

20 mg/ml

100 ml

Lokalanalgesi

686140

L-lysinhydrochlorid

Katte

Tabletter

500 mg

20 stk.

Oculære virusinfektioner hos kat

 

Lobelinhydrochlorid

Heste

Injektionsvæske

10 mg/ml

10 ml

Diagnostik af luftvejslidelser

 

Medicinsk kul

Heste

Mikstur

160 mg/ml

1 liter

Kolikbehandling

 

Mepyramin

Heste1)

Injektionsvæske

25 mg/ml

20 ml

Antihistamin

 

Methyltestosteron, 17 alfa

Akvakulturdyr

Opløseligt pulver

100 %

20 mg

Kønskonvertering – kun yngel under 3 mdr.

686178

Natriumbicarbonat

Alle dyr

Infusionsvæske

84 mg/ml

500 ml

Væsketerapi

686179

Natriumchlorid

Alle dyr

Infusionskoncentrat

90 g/l

1000 ml

Væsketerapi

686180

Natriumchlorid

Alle dyr

Infusionsvæske

75 g/l

1000 ml

Væsketerapi

686181

Natriumdioctyl-sulfosuccinat

Husdyr²

Mikstur

50 mg/l

100 ml

Forstoppelse

686155

Neostigmin

Husdyr²

Injektionsvæske

2,5 mg/ml

10 ml

Ileus, samt vomatoni og løbedislokation

686182

Phenylbutazon

Heste1)

Mikstur

100 mg/ml

200 ml

Aseptisk inflammation, laminitis

 

Polyvidon

Heste1)

Skyllevæske

20 mg/ml

500 ml

Kejsersnit, bughuleoperation

 

Prednisolon

Heste

Afdelte pulvere

100 mg

500 mg

20 stk.

10 stk.

Luftvejslidelser

 

Prednisolon og mepyramin

Heste1)

Afdelte pulvere

40 mg og 1 g

10 stk.

Allergisk luftvejsinfektion

 

Ringer acetat

Alle dyr

Infusionsvæske

MgCl 200 mg/l,

KCl 300 mg/l, C aCl 440 mg/l,

Natriumacetat 4,1 g/l,

NaCl 5,6 g/l

250 ml

Væsketerapi

686183

Ringer chlorid

Alle dyr

Infusionskoncentrat

KCl 3 g/l,

CaCl 5 g/l, NaCl 8,6 g/l

1000 ml

Væsketerapi

686184

Sulfacombin:

Sulfadiazin, sulfadimidin, sulfamerazin, saccharinnatrium, saccharose, og carboximethylcelluloseslim

Smådyr3)

Mikstur

100 mg/ml

40 ml

Infektioner hos smådyr undtagen hund og kat.

 

Taurin

Smådyr3)

Tabletter

250 mg

100 stk.

Hjerteproblemer

 

Thiaminhydrochlorid

Kvæg

Injektionsvæske

250 mg/ml

10 ml

CNS-forstyrrelser hos kalve

686144

Zinkchlorid

Heste, hunde og katte

Vandig opløsning

50 %

100 ml

Ætsning af hypergranulerende sår

 

Zinkoxid

Svin

Premix

100 %

1 kg

5 kg

10 kg

25 kg

Diarre hos grise indenfor de første 14 dage efter fravænning, maks. 2500 mg/kg fuldfoder

686167

686168

686169

686170

 

Zinkoxid

Svin

Oralt pulver

100 %

1 kg

5 kg

10 kg

25 kg

Diarre hos grise indenfor de første 14 dage efter fravænning, maks. 2500 mg/kg fuldfoder.

686185

686186

686187

686188


1) Magistrelle veterinære lægemidler, der må anvendes til heste under forudsætning af chipmærkning og indberetning til Fødevarestyrelsen med henblik på udelukkelse fra konsum, da der ikke er fastsat MRL værdier for et eller flere af de aktive indholdsstoffer.

2) Ved husdyr forstås kvæg, svin, får og geder, dyr af hesteslægten samt hjortedyr, strudsefugle og fjervildt opdrættet i henhold til lov om opdræt af visse dyrearter, kaniner, fjerkræ, akvakulturdyr, honningbier og andre dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum.

3) Ved smådyr forstås ethvert dyr, der holdes eller påtænkes holdt af mennesker, navnlig i husstanden, til personlig fornøjelse og selskab og som ikke holdes med henblik på anvendelse af kød eller andre produkter fra dyrene.Bilag 3

Liste over forbudte stoffer

Liste A:

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf

 

Liste B:

Østradiol 17 b og esterlignende derivater heraf

Beta-agonister.«

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/22/EØF af 29. april 1996 om om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF, 88/299/EØF (EF-tidende L 125 s. 3) som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF af 22. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (EU-Tidende 2003 L 262, s.17), af dele af Rådets direktiv 96/23/EF 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer af og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EF-Tidende 1996 L 125 1996 s. 10), dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af fælleskabskodeks for veterinærlægemidler juni 1990 (EF-Tidende 2001 L 311 s. 1) som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EU-Tidende 2004 L 136 s. 58). I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra. Rådets forordning (EF) nr. 434/97 af 3. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EF-Tidende 1997 L 067, s. 1) og Rådets forordning (EF) nr. 1308/1999 af 15. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EF-Tidende 1999 L 156, s. 1). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

Redaktionel note
 • I følge rettelseslisten til Lovtidende A, 2006: I § 40, stk. 3 rettes "§§ 8, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14" til §§ 8, 11, 12, 13, 14"