Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et Børneråd

 

I medfør af § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, fastsættes følgende:

Nedsættelse af et Børneråd

§ 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender nedsætter et Børneråd, der skal arbejde på at sikre børns rettigheder samt sætte fokus på og informere om børns forhold i samfundet. Rådet skal kunne yde rådgivning til myndigheder om spørgsmål, der vedrører børns vilkår. Rådet skal inddrage børns synspunkter i arbejdet. Rådet skal endvidere vurdere de forhold, børn i Danmark lever under, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

§ 2. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Medlemmerne skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i spørgsmål om

1) børns opvækst og udvikling,

2) børns skoleliv,

3) børns kultur- og fritidsliv,

4) børns sundhed,

5) børns retsstilling, og

6) børn med særlige behov.

Stk. 2. Rådet består af 1 formand og 6 medlemmer. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender udpeger formanden. Medlemmer udpeges af ministeren for familie- og forbrugeranliggender blandt kandidater indstillet af organisationer med opgaver på børneområdet, jf. § 3.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges for en treårig periode med start 1. august. Medlemmerne fungerer, indtil nyt medlem er udpeget. Genbeskikkelse kan ske een gang.

Stk. 4. Børnerådet vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden er stedfortræder for formanden.

Stk. 5. Ved frafald blandt de udpegede medlemmer udpeger ministeren for familie- og forbrugeranliggender et nyt medlem blandt de sidst indstillede kandidater.

Stk. 6. Medlemmerne skal følge de af ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsatte etiske retningslinier for medlemmer af Børnerådet.

§ 3. Organisationer, foreninger m.v., der arbejder med børns opvækstvilkår kan indstille 2 kandidater til Børnerådet fordelt på 2 af de 6 kompetenceområder anført i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Indstillede kandidater skal have indgående indsigt og faglig kompetence i et af de i § 2, stk. 1 nævnte kompetenceområder.

Stk. 3. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender afgør endeligt, hvilke organisationer, foreninger m.v. der kan indstille kandidater til rådet.

§ 4. Til Børnerådet knyttes et fast sekretariat.

Børnerådets opgaver

§ 5. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der er indstillingsberettigede, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet.

Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

§ 6. Børnerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender skal godkende forretningsordenen.

§ 7. Det påhviler Børnerådet

1) at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder,

2) at følge og synliggøre udviklingen i børns opvækstvilkår, herunder påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder ikke i tilstrækkelig grad tilgodeses eller direkte tilsidesættes, eller som er uhensigtsmæssige i forhold til sikring af gode opvækstvilkår,

3) at formidle information om børn, at sætte aktuelle spørgsmål til debat og at tale børnenes sag i den offentlige debat, og

4) at arbejde for at give børn bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

Stk. 2. Børnerådet kan endvidere tage generelle temaer op til behandling, og herunder anmode offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.

Stk. 3. I forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for børns opvækstvilkår, vil Børnerådet blive hørt.

Stk. 4. Børnerådet kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

§ 8. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de områder, der er nævnt i § 7, stk. 1 og 2.

§ 9. Folketinget, ministre og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet, bl.a. for at sikre at børns rettigheder, behov og interesser tilgodeses i samfundets planlægning.

§ 10. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

§ 11. Midler til rådets virksomhed bevilges på de årlige finanslove.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1998 om et Børneråd.

Stk. 3. For medlemmer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er beskikket frem til 30. juni 2006, tages denne periode med i betragtning ved eventuel beskikkelse pr. 1. august 2006. Medlemmet kan således ikke udpeges til Børnerådet, hvis pågældende allerede har været medlem af rådet i to perioder.

Stk. 4. For medlemmer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er beskikket frem til 31. december 2008, tages denne periode ikke med i betragtning ved eventuel beskikkelse pr. 1. august 2006.

 

 

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 15. maj 2006

Lars Barfoed

/Lisbet Nielsen