Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Maksimal forældrebetalingsandel for børn under skolealderen til en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, 1. pkt. , affattes således:

»Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner.«

2. I § 20 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Private leverandører kan oprette og drive dagtilbud som selvejende institution efter § 23, puljeordning efter § 25 eller privatinstitution efter § 25 a.«

3. I § 21 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integration i og samhørighed med det danske samfund.«

4. I § 23 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder administrationsbidrag til selvejende institutioner med aftale med kommunen, medmindre de selvejende institutioner ikke ønsker at varetage administrationen.

Stk. 3. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om beregning af administration efter stk. 2.«

5. Efter § 25 og før overskriften før § 26 indsættes:

»Privatinstitutioner

§ 25 a. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør sine kriterier for godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan trække godkendelsen af privatinstitutionen tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til de kriterier, institutionen blev godkendt på baggrund af. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et depositum for ansøgning om godkendelse på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et driftstilskud pr. barn (eksklusive støttepædagogudgifter), der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusive støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud, jf. §§ 23-25, i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, kommunen yder til selvejende institutioner, jf. § 23, medmindre privatinstitutionen ikke ønsker at varetage administrationen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen, jf. § 23.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder tilskuddene efter stk. 2-4 fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte også at yde et tilskud efter dette tidspunkt.

Stk. 6. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om beregning af tilskud efter stk. 2-4, søskende- og fripladstilskud i privatinstitutioner og depositum for ansøgning om godkendelse efter stk. 1 samt regler for det tyske mindretal.

Stk. 7. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

6. I § 26 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Privatinstitutioner, jf. § 25 a, fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i institutionen og træffer selv afgørelse om optagelse. Privatinstitutioner kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen. Kommunen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner.«

7. I § 27, stk. 1, 1. pkt. , indsættes efter »forældre«: », jf. dog § 24 a i lov om folkeskolen«.

8. Efter § 28 og før overskriften før § 29 indsættes:

»Forældreindflydelse i privatinstitutioner

§ 28 a. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af privatinstitutioner påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, jf. §§ 23 og 28.«

9. § 29, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen i o pholdskommunen skal give forældre med børn et tilskud til brug for dagtilbud efter §§ 23-25. For børn under skolealderen udgør tilskuddet mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbuddet i opholdskommunen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4-6. For børn i skolealderen udgør tilskuddet mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbuddet i opholdskommunen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4-6.«

10. I § 30, stk. 3, 4. pkt., ændres »70 pct.« til: »78 pct.«

11. § 31, stk. 1 , affattes således:

» Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give mulighed for madordninger i daginstitutioner og puljeordninger efter §§ 23 og 25. Kommunalbestyrelsen kan herunder beslutte, at lønudgifter, der medgår til madordninger, kan indregnes i forældrenes betaling. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger.«

12. I § 34 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Alle større børn og unge har adgang til at blive optaget i et klubtilbud eller et andet socialpædagogisk fritidstilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for klubtilbud eller et andet socialpædagogisk fritidstilbud.

Stk. 4. En kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til børn fra kommunen ellers ville blive tilsidesat. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter nærmere regler herom.«

13. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ved optagelse i klubtilbud eller andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i en anden kommune end opholdskommunen beregnes opholdskommunens tilskud, således at det svarer til tilskudsprocenten efter stk. 1, 2. pkt., af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads for klubtilbud m.v. i opholdskommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre opholdskommunens tilskudsprocent, jf. 1. pkt., af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede klubtilbud m.v. i udførerkommunen, jf. dog stk. 3 og 4. Opholdskommunen betaler tilskuddet direkte til udførerkommunen. Forældrene betaler forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede klubtilbud som beregnet i udførerkommunen.

Stk. 3. Opholdskommunen kan, hvis forældre vælger et klubtilbud m.v. i en anden kommune end opholdskommunen, beslutte at give et ekstra tilskud til udførerkommunen for enten at reducere udførerkommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller begge dele. Opholdskommunen betaler det ekstra tilskud direkte til udførerkommunen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

14. I § 35, stk. 2 , der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

15. § 37, stk. 4, 3. pkt., affattes således:

»Tilskuddet skal mindst udgøre 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.«

16. I § 37 indsættes som stk. 9 :

»Stk. 9. Kommunen tilbyder at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. For forældre, som har fået tilsagn fra kommunalbestyrelsen om brug af klubtilbud i anden kommune inden den 1. oktober 2005, hvorfra reglerne om klubtilbud over kommunegrænser trådte i kraft, jf. lov nr. 399 af 1. juni 2005, gælder reglerne om kommunens tilskud til og forældrenes egenbetaling for klubtilbud i § 22 i lov om social service, som de var gældende indtil den 1. oktober 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Lars Barfoed