Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter og Københavns Overpræsidium om ikke godkendte fornavne

 

I henhold til en række bestemmelser i navneloven, lov nr. 524 af 24. juni 2005, har Familiestyrelsen udstedt en bekendtgørelse om navne, bekendtgørelse nr. 146 af 6. marts 2006. Både loven og bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2006.

§ 20 i bekendtgørelsen om navne bestemmer bl.a., at statsamtet forelægger sager om godkendelse af nye fornavne efter navnelovens § 14, stk. 3 for Familiestyrelsen.

På baggrund af de sager om godkendelse af nye fornavne, som Familiestyrelsen har fået forelagt siden den 1. april 2006, er det Familiestyrelsens opfattelse, at sagerne er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt, at statsamterne forelægger sagerne.

Familiestyrelsen skal derfor anmode statsamterne om ikke længere at forelægge sager om godkendelse af nye fornavne for Familiestyrelsen.

Dette gælder dog ikke, når navnet er et beskyttet efternavn eller har efternavns karakter. Sådanne sager skal fortsat forelægges for Familiestyrelsen.

Af hensyn til opdatering af listerne over godkendte fornavne på Familiestyrelsens hjemmeside skal vi anmode statsamterne om at fremsende en liste hver den 1. i måneden over de drenge- og pigefornavne, som statsamtet har godkendt. Listerne kan sendes pr. mail til Familiestyrelsen.

Familiestyrelsen arbejder på en vejledning til statsamterne om behandlingen af sager om godkendelse af nye fornavne. Indtil videre henvises til bemærkningerne til navneloven punkt 4 og betænkning om personnavne afgivet af Navnelovsudvalget, betænkning nr. 1446, 2004, kapitel 5, afsnit 5.4 og kapitel 6, § 14.

Familiestyrelsen, den 29. maj 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Mads Westfall