Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005D0734
 
32005D0744
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 106 af 23. februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza, som ændret ved bekendtgørelse nr. 171 af 14. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

» Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand, som er tiltænkt det pågældende fjerkræ m.v.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke fodring med friskt grønt.«

2. § 4 affattes således:

»Ænder og gæs, herunder tamænder og gråænder, skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.«

3. § 6 affattes således:

»Udendørsbassiner m.v., som fjerkræ og andre fugle i fangenskab har adgang til, skal være afskærmet således, at vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.«

4. Efter § 6 indsættes:

» § 6 a. Der kan afholdes dyrskuer, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må ænder og gæs ikke udstilles m.v. sammen med andre fugle og andet fjerkræ i fangenskab. Ænder og gæs kan udstilles separat.«

5. § 7, stk. 1 , affattes således:

»Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, §§ 4-6 og § 6 a, stk. 2.«

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 30. juni 2006.

 

 

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 28. juni 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Stig Mellergaard