Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

 

1. Indledning

Den nye navnelov (lov nr. 524 af 24. juni 2005), som trådte i kraft den 1. april 2006, giver ikke umiddelbart mulighed for, at ægtepar kan få deres nye fælles navne på vielsesattesten på bryllupsdagen, fordi det kun er ministerialbogsføreren/personregisterføreren, der har kompetence til at tage stilling til ændring af navn.

Familiestyrelsen har i samarbejde med Kirkeministeriet tilvejebragt en ordning, hvorefter personer i tilknytning til deres vielse kan få den ønskede ændring af deres navn på selve bryllupsdagen. De nye navne vil fremgå af vielsesattesten.

Denne ordning træder i kraft den 1. juli 2006.

2. Beskrivelse af ordningen

Par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, kan aflevere en ansøgning om navneændring til:

– Ministerialbogsføreren/personregisterføreren

– Prøvelsesmyndigheden

Blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen” findes på www.personregistrering.dk jf. punkt 3.

Prøvelsesmyndigheden sender herefter ansøgningen om navneændring til bopælssognet/personregisteret, der straks visiterer sagen og foretager en forudgående prøvelse af, om navneændringen kan gennemføres. Hvis dette er tilfældet, lægges denne i DNK’s venteregister som godkendt hændelse med vielsesdatoen som hændelsesdato. Herefter dannes en attest ”attestation af navneændring”, som pr. sikker e-post sendes til vielsesmyndigheden.

Samme procedure vil blive anvendt, hvis man sender ansøgningen om navneændring direkte til ministerialbogsføreren/personregisterføreren.

Vielsesmyndigheden modtager attesten senest 3 hverdage før vielsen. Attesten er dateret med vielsesdatoen som hændelsesdato. Når vielsesmyndigheden har modtaget attesten, udfærdiger vielsesmyndigheden vielsesattest med de nye navne.

Efter vielsen er foretaget, og vielsesmyndigheden har ændret civilstand i CPR, aktiverer ministerialbogsføreren/personregisterføreren navneændringen og fremsender fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest eller navneattest med nyt navn til borgerne.

Civilstandsændringen samt navneændringen vil herefter fremgå af CPR med vielsesdatoen som hændelsesdato.

Det bemærkes, at hvis den ønskede navneændring er omfattet af statsamtets kompetence jf. navnelovens § 16, stk. 3, videresender ministerialbogsføreren/personregisterføreren ansøgningen til statsamtet jf. navnelovens § 16, stk. 2. Når statsamtets afgørelse i sagen foreligger, meddeles denne til ministerialbogsføreren/personregisterføreren, som foretager det videre fornødne jf. ovenfor.

Såfremt parret ændrer vielsesdatoen under forløbet, giver vielsesmyndigheden besked herom til den relevante navnemyndighed.

3. Ny blanket

Familiestyrelsen har udarbejdet en ny blanket til brug for ansøgning om navneændring. Blanketten hedder ”Navneændring på bryllupsdagen” , og den findes på www.personregistrering.dk . Det er et krav, at blanketten anvendes, når navneændringen skal ske i forbindelse med en vielse.

Af blanketten fremgår bl.a., dato for vielsen og adresse på vielsesmyndigheden. Endvidere fremgår adressen på borgerens bopælssogn, eller hvis borgeren er født i Sønderjylland, adressen på den kommune, hvor borgerens fødsel er registreret.

Hvis begge parter ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal de begge udfylde en blanket om ”Navneændring på bryllupsdagen”. Kommunen bør her være opmærksom på, at parterne kan tilhøre hver deres bopælssogn.

4. Beskrivelse af kommunens opgaver

4.1. Prøvelsesmyndigheden

Når en borger henvender sig til prøvelsesmyndigheden, skal prøvelsesmyndigheden vejlede borgeren om muligheden for at ændre navn på bryllupsdagen.

Prøvelsesmyndigheden skal udlevere blanket om ”Navneændring på bryllupsdagen” eller henvise borgeren til www.personregistrering.dk .

Borgeren skal vejledes om, at blanketten kan sendes direkte til præsten eller kordegnen i borgerens bopælssogn. Er borgeren født i Sønderjylland, skal blanketten sendes til den kommune, hvor borgerens fødsel er registreret.

Hvis borgeren vælger at aflevere blanketten til prøvelsesmyndigheden, skal prøvelsesmyndigheden sende blanketten med bilag til bopælssognet. Er borgeren født i Sønderjylland, skal blanketten sendes til den kommune, hvor borgerens fødsel er registreret.

Ansøgningen om navneændring skal som udgangspunkt være bopælssognet/personregisteret i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

Når prøvelsesmyndigheden har foretaget en prøvelse af ægteskabsbetingelserne, skal prøvelsesmyndigheden i forbindelse med udstedelse af prøvelsesattesten notere i anmærkningsfeltet, hvorvidt der er søgt om navneændring på bryllupsdagen.

Prøvelsesmyndigheden skal således ikke afvente behandlingen af navneændringen.

Det bemærkes i den forbindelse, at prøvelsesmyndigheden ikke orienteres om udfaldet af ansøgningen om navneændring. Meddelelse herom sendes alene til vielsesmyndigheden.

4.2. Vielsesmyndigheden

Hvis der er søgt om navneændring på bryllupsdagen, afventer vielsesmyndigheden at modtage ”attestation af navneændring” fra ministerialbogsføreren/personregisterføreren. Dette sker normalt senest 3 hverdage før, at vielsen skal finde sted. ”Attestation af navneændring”, der alene er til vielsesmyndighedens brug, er dateret med vielsesdatoen som hændelsesdato.

Vielsesmyndigheden udfærdiger herefter vielsesattest med de ansøgte navne i overensstemmelse med ”attestation af navneændring”.

Vielsesmyndigheden indrapporterer vielsen i CPR.

Familiestyrelsen, den 27. juni 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Hanne Kristiansen