Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0041
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Område og definitioner
  Kapitel 2Produktionsområder ¿ inddeling, placering m.v.
  Kapitel 3Produktionsområder - overvågning af giftige alger og algegifte
  Kapitel 4Produktionsområder - midlertidig mikrobiologisk klassificering
  Kapitel 5Betingelser for permanent mikrobiologisk klassificering
  Kapitel 6Produktionsområder ¿ med permanent mikrobiologisk klassificering
  Kapitel 7Fælles udtagning af mikrobiologiske prøver
  Kapitel 8Produktionsområder - kemiske forureninger
  Kapitel 9Registreringsdokumenter, journaler m.v.
  Kapitel 10Krav til rent havvand til brug ved rensning, konditionering og udsanding
  Kapitel 11Undersøgelsesudgifter
  Kapitel 12Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Produktionsområder
Bilag 2 Prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for algegifte
Bilag 3 Vandprøver til undersøgelser for giftige alger
Bilag 4 Grænseværdier for giftige alger
Bilag 5 Skærpet overvågning - Skærpet kontrol
Bilag 6 Særlige betingelser for høst, behandling og markedsføring af kammuslinger af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus
Bilag 7 Prøver af muslinger m.m. til mikrobiologisk undersøgelse
Bilag 8 Prøver af muslinger m.m. til kemisk undersøgelse
Bilag 9 Registreringsdokument for muslinger m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om muslinger m.m. 1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 32, § 36, stk. 1, § 37, § 47, stk. 2, § 48, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 4 og § 60, stk. 3-5 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, samt efter bemyndigelse fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter overvågning af produktionsområder, hvori der foretages høst af muslinger m.m.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere sundhedsnormer for rent havvand, der benyttes til rensning, konditionering og udsanding af muslinger m.m.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, og

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

Stk. 2. Ved muslinger m.m. forstås toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 3. Ved giftige alger forstås giftige og potentielt giftige alger, der kan indeholde algegifte.

Stk. 4. Ved høst forstås primærproducenters indsamling og fiskeri af vildtlevende muslinger m.m. fra produktionsområder og genudlægningsområder samt primærproducenters opdræt og høst af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg.

Stk. 5. Ved opdrætsanlæg forstås et anlæg, hvortil en primærproducent har opnået Fiskeridirektoratets tilladelse til opdræt af muslinger m.m. i en bestemt del af et produktionsområde.

Stk. 6. Ved udsanding forstås midlertidig opbevaring af levende muslinger m.m., der skal varmebehandles, i anlæg med rent havvand eller på naturlige voksesteder med henblik på at fjerne sand, mudder eller slim.

Kapitel 2

Produktionsområder – inddeling, placering m.v.

§ 3. Høst af muslinger m.m. må kun foretages inden for de i bilag 1 nævnte produktionsområder, der er åbnet i overensstemmelse med § 4, og klassificeret efter bestemmelserne i § 12, jævnfør dog § 9 samt § § 15 og 16.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må der ikke foretages høst af muslinger m.m. på eller i nærheden af dumpnings- og klapningsområder, spildevandsudledninger samt i havneområder, marinaer og lignende forureningskilder, der kan forårsage en forringelse af den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af muslinger m.m.

Kapitel 3

Produktionsområder - overvågning af giftige alger og algegifte

§ 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg åbner særskilt for enten høst af hver enkelt art af vildtlevende muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder eller for høst af hver enkelt art af muslinger m.m. i de enkelte opdrætsanlæg, hvis:

1) Primærproducenten i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af algegifte i en prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af giftige alger i ét sæt vandprøver efter bestemmelserne i bilag 3, jf. dog stk. 3.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte prøver er udtaget på samme position i umiddelbar forlængelse af hinanden.

4) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

5) Analyseresultaterne viser, at

a) indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

b) indhold af giftige alger i vandet fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg overholder grænseværdierne i bilag 4.

6) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at muslinger m.m. fra produktionsområdet eller fra opdrætsanlægget er egnede til konsum.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer +45 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.muslingeovervagning.fvst.dk meddelelse om hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg, der er åbne for høst.

Stk. 3. Høst af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra kravet om udtagning af vandprøver, som nævnt i stk. 1, nr. 2.

§ 5. Et produktionsområde eller et opdrætsanlæg er åbent i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og lukkes herefter uden videre.

Stk. 2. Åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan opretholdes efter reglerne i § 4, stk. 1, hvis primærproducenten udtager prøver af muslinger m.m. og vand på sin første høstdag i hver uge.

§ 6. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, der høster vildtlevende muslinger m.m. i samme produktionsområde, eller en gruppe af virksomheder, der modtager vildtlevende muslinger m.m. fra samme produktionsområde, kan etablere en fælles plan til udtagning af de i § 4 og § 5 nævnte prøver af muslinger m.m. og vandprøver.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, der høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, og hvor ricisi for forurening af muslinger m.m. med algegifte vurderes at være ensartede, eller en gruppe af virksomheder, der modtager muslinger m.m. fra sådanne opdrætsanlæg, etablerer en fælles plan til udtagning af de i § 4 og § 5 nævnte prøver af muslinger m.m. og vandprøver.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser gives på betingelse af, at primærproducenter og virksomheder:

1) Udarbejder ugentlige journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, med angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer, dato for prøveudtagning og dato for prøvemodtagelse.

2) Indsender mindst én prøve af hver enkelt art af muslinger m.m. og ét sæt vandprøver fra hvert produktionsområde eller opdrætsanlæg som anført i § 4, stk. 1.

3) Opbevarer de resterende prøver som beskrevet i bilag 2 og 3.

4) Fremsender de i nr. 1 nævnte journaler elektronisk hver uge til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg på muslingeovervagning@fvst.dk. Fremsendelsen skal ske inden den første høstdag i den efterfølgende uge.

Skærpet overvågning af giftige alger og algegifte

§ 7. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller et åbent opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning efter bestemmelserne i bilag 5, kapitel 1, hvis der påvises giftige alger i vandet under grænseværdierne i bilag 4 eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne for algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, eller hvis der er risiko herfor, ud fra overvågningsresultaterne i øvrigt.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller et åbent opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning efter bestemmelserne i bilag 5, kapitel 1, hvis der påvises indhold af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m. Når grænseværdien for Pseudo-nitzschia spp. er overskredet, og der påvises indhold af algegifte i muslingerne m.m., skal Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukke produktionsområdet.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst efter muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, som har været åbnet under skærpet overvågning på grund af forekomst af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, jf. stk. 2, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5, kapitel 1. Primærproducenten og Fødevarestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om de lempeligere forhold.

Stk. 4. Ved høst af muslinger m.m. under skærpet overvågning skal primærproducenten for hvert parti straks efter landing foretage indberetning til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg ved fremsendelse af et registreringsdokument.

Produktionsområder - lukning og genåbning

§ 8. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan, uanset bestemmelserne i §§ 4 - 6 og § 9, forbyde fiskeri m.v. og høst i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af giftige alger i vandet eller algegifte i muslinger m.m., vurderes at påvirke produkternes egnethed til konsum.

Stk. 2. Ethvert resultat der viser indhold af algegifte i muslinger m.m. over grænseværdien medfører lukning af berørte produktionsområder og tilbagetrækning af berørte partier uanset den anvendte analysemetode.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan kun genåbne for fiskeri m.v. og høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelsen i stk. 2, når to på hinanden følgende analyseresultater i to på hinanden følgende uger efter ugen for påvisning viser indhold af algegifte og giftige alger under grænseværdierne. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 – 4.

Stk.4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukker for høst m.m. i perioder, hvor forekomst af toksiske alger er over grænseværdierne, uanset at algegiftene ikke har manifesteret sig i muslinger m.m.

Stk. 5. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan genåbne for høst m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelsen i stk. 4, når to på hinanden følgende analyseresultater, analyseret med mindst 48 timers mellemrum, viser indhold af giftige alger under grænseværdierne, og der ikke påvises algegifte i muslinger m.m. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 – 4.

Stk. 6. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg fastsætter antallet af stikprøver, der skal udtages af partier af muslinger m.m., der indeholder algegifte under grænseværdierne, med henblik på at sikre, at partierne opfylder grænseværdierne fastsat i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Bifangster ved høst af vildtlevende muslinger m.m.

§ 9. Uanset bestemmelsen i § 3 kan bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. ved den af bekendtgørelsen omfattede høst i produktionsområder, der ikke er åbnet for høst af den pågældende art, behandles og sælges hvis:

1) Primærproducenten eller virksomheden udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af algegifte i prøver af bifangstens arter af muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten eller virksomheden sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

3) Analyser resultaterne viser, at indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

4) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til konsum.

Stk. 2. Hvis bifangster består af arter af muslinger m.m., som ønskes anvendt levende til direkte konsum, skal disse analyseres i henhold til bilag 7.

Stk. 3. Når arten af muslinger m.m., indgår i en bifangst som er undersøgt efter bestemmelserne i stk. 1 eller stk. 2 kan denne art af muslinger m.m. ikke længere betragtes som bifangst, og skal overvåges i henhold til kapitlerne 3, 4 og 5.

Særlige betingelser for høst og behandling af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus

§ 10. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 5, litra a, kan Fødevarestyrelsen tillade høst af vildtlevende pectinidae ( kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus med et domoinsyreindhold i hele kroppen over 20 mg pr. kg, men under 250 mg pr. kg på betingelse af, at:

1) Kammuslingerne er høstet i overensstemmelse med betingelserne i bilag 6, nr. 1 og 2.

2) Indholdet af domoinsyre i de spiselige dele ikke overstiger 4,6 mg pr. kg.

3) Kamm uslingerne transporteres i containere eller på køretøjer, som er plomberet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og sendes direkte fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget til en virksomhed, der er autoriseret til at foretage en specifik behandling af de pågældende muslinger. Behandlingen skal indebære, at hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bestemmelse, fjernes og destrueres.

4) Kamm uslingerne ledsages af et særligt registreringsdokument, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, og som angiver hvilke anatomiske dele, der kan forarbejdes med henblik på konsum.

5) Indhold af amnesifremkaldende algegifte i slutproduktet, det vil sige lukkemuskel (med eller uden gonader) bestemt til konsum, efter fjernelse af hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, ikke overstiger sundhedsnormen i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

6) Høst foretages i overensstemmelse med bestemmelserne om skærpet overvågning i bilag 5.

§ 11. Virksomheden skal sikre, at samtlige partier af slutproduktet af vildtlevende pectinidae (kammuslinger), der er høstet i overensstemmelse med § 10, undersøges for indhold af amnesifremkaldende algegifte i overensstemmelse med bilag 6, nr. 3.

Stk. 2. Hvis en stikprøve fra produktionsområdet, som defineret i bilag 6, nr. 1 og 2, ikke overholder § 10, skal det høstede parti destrueres under fødevareregionens overvågning.

Stk. 3. Hvis en stikprøve af slutproduktet, som defineret i bilag 6, nr. 3, ikke overholder sundhedsnormen for amnesifremkaldende algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, skal partiet destrueres under fødevareregionens overvågning.

Stk. 4. Hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele skal destrueres under fødevareregionens overvågning.

Kapitel 4

Produktionsområder - midlertidig mikrobiologisk klassificering

§ 12. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg klassificerer produktionsområder og zoner med mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) Primærproducenten ugen inden den første høstdag i produktionsområdet, udtager, indsender og sikrer analyse for mikrobiologiske forureninger i tre prøver af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7.

2) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til klassificering.

3) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af koordinater for A- eller C-klassificerede zoner, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer +45 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.muslingeovervagning.fvst.dk meddelelse om hvilke produktionsområder og zoner, der er midlertidigt klassificerede.

Stk. 3. Produktionsområder, der af Miljøministeren er udpeget som skaldyrvande med permanent mikrobiologisk klassificiering A efter reglerne i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), er undtaget fra bestemmelserne i stk. 1. For disse områder fastsætter Fødevarestyrelsen frekvenser for udtagning og mikrobiologisk analyse af prøver af levende muslinger m.m.

Stk. 4. Høst af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra bestemmelserne i Kapitlerne 4 og 6.

§ 13. Mikrobiologisk klassificering af et produktionsområde eller en zone er gyldig for høst i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og herefter ophører klassificeringen uden videre, jævnfør dog stk. 2.

Stk. 2. Den mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde eller en zone kan vedligeholdes efter reglerne i § 12, stk. 1, hvis primærproducenten udtager én prøve af muslinger m.m. på sin første høstdag i hver uge.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal omklassificere produktionsområder eller zoner, hvis analyseresultaterne nævnt i stk. 2 viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 12 er forandret.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukker for høst af muslinger m.m. i et produktionsområde, hvis analyseresultaterne af en eller flere prøver af muslinger m.m. viser, at grænseværdien for en C klassificering er overskredet.

§ 14. Størrelsen af områder udmeldt med midlertidig mikrobiologisk klassificering B angives som yderkoordianterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle midlertidige A- og C-klassificerede zoner indenfor produktionsområdet respekteres.

Stk. 2. Størrelsen af udmeldte midlertidige A- eller C-klassificerede zoner angives som en kvadrat på 3 × 3 sømil omkring de 3 positioner for prøveudtagning således, at zonens sider afmærkes parallelt med længde- og breddegrader. Zonen skal beregnes ud fra en centerposition som er et gennemsnit af de 3 nævnte positioner.

Stk. 3. Hvor analyse af en klassificeringsprøve medfører udmelding af en midlertidig A-klassificeret zone i overensstemmelse med stk. 2, udmeldes den øvrige del af det pågældende produktionsområde, hvorfra der ikke er udtaget muslingeprøver til mikrobiologisk analyse i samme uge, med midlertidig B-klassificering.

Kapitel 5

Betingelser for permanent mikrobiologisk klassificering

§ 15. Fødevarestyrelsen kan, når der foreligger tilstrækkelig analysedata, udmelde permanent mikrobiologisk klassificering og reducere frekvensen for de i § 13 nævnte prøver i bestemte produktionsområder eller for specielle arter af muslinger m.m., hvis en af Fødevarestyrelsen udført risikovurdering af mikrobiologiske forureninger i produktionsområdet eller i den pågældende art af muslinger m.m. viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal indenfor 1 år begrundes i blandt andet antallet og resultater af de indsamlede og analyserede muslinger m.m. Risikovurderingen skal regelmæssigt, mindst 1 gang årligt, tages op til revision med henblik på at vurdere risikoen for, at der forekommer mikrobiologisk forurening i muslingerne i det pågældende produktionsområde eller i den pågældende art af muslinger m.m. samt med henblik på permanent klassificering eller på ændring af den tildelte permanente klassificering, A, B eller C.

Kapitel 6

Produktionsområder – med permanent mikrobiologisk klassificering

§ 16. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg verificerer permanent klassificerede produktionsområder og zoner med mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) Primærproducenten ugen inden den første høstdag i produktionsområdet, udtager, indsender og sikrer analyse for mikrobiologiske forureninger i tre prøver af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7.

2) De i nr. 1 nævnte prøver skal analyseres for E. coli efter bestemmelserne i bilag 7.

3) De i nr. 1 nævnte prøver udtaget fra permanent A klassificerede produktionsområder skal analyseres for Salmonella, 4 gange årligt, dog mindst 1 gang pr. kvartal, efter bestemmelserne i bilag 7.

4) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til klassificering.

5) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 kapitel 2 anførte produktionsområdenumre, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer +45 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.muslingeovervagning.fvst.dk meddelelse om i hvilke produktionsområder, den permanente klassificering er verificeret og hvor længe verificeringen gælder.

§ 17. Verifikationen af den permanente mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde er gyldig for høst for permanente A klassificeringer i 1 måned, for permanente B klassificeringer i 3 måneder, for permanente C klassificeringer i 6 måneder, fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og herefter ophører verifikationen af den permanente klassificering uden videre, jævnfør dog stk. 2.

Stk. 2. Den mikrobiologiske verifikation af den permanente klassificering af et produktionsområde kan vedligeholdes efter reglerne i § 16, stk. 1, hvis primærproducenten udtager én prøve af muslinger m.m. ugen inden udløb af verifikationsperioden.

Stk. 3. Primærproducenten skal udtage intensive prøver, hvis grænseværdierne, i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen, i permanente produktionsområder er overskredet. Der skal som minimum tages 3 på hinanden følgende analyseresultater i 3 på hinanden følgende uger.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan midlertidigt lukke for høst af muslinger m.m. i et C klassificeret produktionsområde hvis 3 på hinanden følgende analyseresultater i 3 på hinanden følgende uger viser, at grænseværdien for en C klassificering er overskredet.

§ 18. Fødevarestyrelsen omklassificerer permanente A klassificerede produktionsområder til mikrobiologisk klassificering B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) 5% af analyseresultaterne nævnt i §§ 16 og 17, over en 3 årig periode viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 16 er forandret til B eller C status.

2) Analyseresultaterne af 3 på hinanden efterfølgende målinger, indenfor en periode på 3 uger sammenholdt med mængden af baggrundsdata viser, at den mikrobiologiske forurening i prøver af levende muslinger m.m. giver belæg for en ændring af den permanente klassificeringsstatus til B eller C status.

§ 19. Fødevarestyrelsen omklassificerer permanente B klassificerede produktionsområder til mikrobiologisk klassificering A eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) 10 % af analyseresultaterne nævnt i §§ 16 og 17 stk. 2 indenfor en periode af 3 år viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 16 er forværret, således at der skal omklassificeres til C klassificering.

2) Analyseresultaterne af 3 på hinanden følgende målinger, indenfor en periode på 3 uger sammenholdt med mængden af baggrundsdata viser, at den mikrobiologiske forurening i prøver af levende muslinger m.m. giver belæg for en ændring af den permanente klassificeringsstatus til C klassificering.

3) 100 % af analyseresultaterne nævnt i § 16 og 17 stk. 2 indenfor en periode af 12 måneder viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 16 er forandret til A status.

§ 20. Fødevarestyrelsen omklassificerer permanente C klassificerede produktionsområder til mikrobiologisk klassificering B særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) 100 % af analyseresultaterne nævnt i § 16 og 17 stk. 2 indenfor en periode af 12 måneder viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 16 er forandret til B status.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan lukke permanente C klassificerede produktionsområder særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis 5 % af analyseresultaterne nævnt i § 16 og 17, stk. 2 indenfor en periode af 3 måneder viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 16 er forandret.

§ 22. Størrelsen af områder med permanent mikrobiologisk klassificering A, B og C angives som yderkoordinaterne i det pågældende produktionsområde, og er således et produktionsområde i sin fulde udstrækning.

§ 23. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de i §§ 16 og 17 nævnte prøver i permanent klassificerede produktionsområder eller for specielle arter af muslinger m.m., hvis en af Fødevarestyrelsen udført risikovurdering af mikrobiologiske forureninger i produktionsområdet eller i den pågældende art af muslinger m.m. viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal regelmæssigt tages op til revision med henblik på at vurdere risikoen for, at der forekommer mikrobiologisk forurening i muslingerne i det pågældende produktionsområde eller i den pågældende art af muslinger m.m.

Kapitel 7

Fælles udtagning af mikrobiologiske prøver

§ 24. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster muslinger m.m. i samme produktionsområde eller zone, eller en gruppe af virksomheder, som modtager muslinger m.m. fra samme produktionsområde eller zone, etablerer en fælles plan til udtagning af de i §§ 12, 13, 16 og 17 nævnte prøver af muslinger m.m. Fødevarestyrelsen skal orientere erhvervet, hvis der gives en sådan tilladelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser gives på betingelse af, at virksomheder og primærproducenter:

1) Udarbejder ugentlige journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, med angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer, dato for prøveudtagning og dato for prøvemodtagelse.

2) Indsender mindst én klassificeringsprøve eller én vedligeholdelsesprøve fra hvert produktionsområde eller hver zone.

3) Fremsender de i nr. 1 nævnte journaler elektronisk hver uge til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg på muslingeovervagning@fvst.dk. Fremsendelsen skal ske inden den første høstdag i den pågældende uge.

Kapitel 8

Produktionsområder - kemiske forureninger

§ 25. Primærproducenten skal på den første høstdag i et produktionsområde i det pågældende kalenderår udtage, indsende og sikre analyse for kemiske forureninger i en prøve af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 8.

Stk. 2. Primærproducenten skal sikre, at resultaterne af de i stk. 1 nævnte analyser fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Fødevarestyrelsen godkende en fælles ordning for udtagning af prøver af levende muslinger m.m., der indsendes til analyse for kemiske forureninger efter bestemmelserne i bilag 8.

§ 26. Fødevarestyrelsen forbyder høst af muslinger m.m. i bestemte produktionsområder eller høst af bestemte arter af muslinger m.m. i produktionsområder, hvis forekomsten af forurenende stoffer i de i § 17 nævnte prøver fra området overskrider maksimalgrænseværdierne for indhold i muslinger m.m. i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Kapitel 9

Registreringsdokumenter, journaler m.v.

§ 27. For hvert parti muslinger m.m., der høstes, skal primærproducenter og virksomheder med henblik på overholdelse af bestemmelser om registreringsdokumenter i hygiejneforordningen om animalske fødevarer udfylde et registreringdokument, som angivet i bilag 9.

Stk. 2. Straks efter hver landing skal primærproducenten fremsende kopi af de i stk. 1 udfyldte registreringsdokumenter til det stedlige fiskeriinspektorat.

Stk. 3. I forbindelse med transport af høstede muslinger m.m. fra landingsstedet kan registreringsdokumentet erstattes af en permanent transporttilladelse, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, hvis høsten foretages af primærproducenter, som er fast tilknyttet en virksomhed, der behandler og markedsfører muslinger m.m.

§ 28. Primærproducenter og virksomheder, der høster, behandler eller markedsfører muslinger m.m., skal føre en journal indeholdende kopier af samtlige registreringsdokumenter, der modtages og videresendes.

Stk. 2. Journalen skal opbevares hos primærproducenten og i virksomheden i produktets holdbarhedstid dog mindst i 12 måneder regnet fra den dato, hvor partiet blev afsendt.

Kapitel 10

Krav til rent havvand til brug ved rensning, konditionering og udsanding

§ 29. Virksomheder, der foretager rensning, konditionering eller udsanding, skal sikre, at rent havvand, der ledes ind i anlægget, indtages fra produktionsområderne nævnt i bilag 1 samt overholder grænseværdier for indhold af mikrobiologiske og kemiske forureninger fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, samt overholder grænseværdierne for giftige alger i bilag 4.

Stk. 2. Rent havvand, der indeholder E. coli i mængder under 14 pr. 100 ml, kan benyttes til udsanding af muslinger m.m., som skal varmebehandles i overensstemmelse med hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 3. Virksomhedsledere, som anvender rent havvand til rensning, konditionering eller udsanding, fra de enkelte produktionsområder, skal fremsende kort med angivelser af de nøjagtige positioner for vandindtagene i de enkelte produktionsområder tillige med autorisationsnummer til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg. Ændres positionerne for de nævnte vandindtag skal der søges godkendelse hos den stedlige Fødevareregion samt give meddelelse til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

§ 30. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg åbner særskilt for anvendelsen af rent havvand til rensning, konditionering eller udsanding, fra de enkelte produktionsområder, hvis:

1) Virksomheden i ugen inden åbning af et vandindtag fra et produktionsområde udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af giftige alger i en vandprøve efter bestemmelserne i bilag 3, jf. dog stk. 10.

2) De i nr. 1 nævnte prøver er udtaget fra et nærmere angivet prøveudtagningspunkt, en hane, et vandindtagningspunkt, som skal angives sammen med virksomhedens autorisationsnummer.

3) Virksomheden sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

4) Analyseresultaterne viser, at indhold af giftige alger i vandet fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg overholder grænseværdierne i bilag 4.

5) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at havvandet fra produktionsområdet er egnet til rensning, konditionering eller udsanding.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre og med angivelse af virksomhedens autorisationsnummer, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer +45 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.muslingeovervagning.fvst.dk meddelelse om hvilke vandindtag for rensning, konditionering eller udsanding, der er åbne.

§ 31. Et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding, er åbent i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og lukkes herefter uden videre.

Stk. 2. Åbningen af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding, kan opretholdes efter reglerne i § 28, stk. 1, hvis virksomheden udtager ugentlige prøver af havvandet på den første dag i hver åben uge.

§ 32. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de ugentlige prøver nævnt i § 31, hvis en af Fødevarestyrelsen udført risikovurdering af forekomsten af giftige alger fra vandindtaget fra produktionsområdet viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal regelmæssigt tages op til revision.

Skærpet kontrol af giftige alger og algegifte ved anvendelse af havvand til rensning, konditionering eller udsanding

§ 33. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding skal ske under skærpet kontrol efter bestemmelserne i bilag 5, kapitel 2, hvis der påvises giftige alger i vandet over grænseværdierne i bilag 4 eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne for algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding skal ske under skærpet kontrol efter bestemmelserne i bilag 5, kapitel 2, hvis der påvises indhold af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m. under rensning, konditionering eller udsanding.

Stk. 3. Når grænseværdien for Pseudo-nitzschia spp. er overskredet, og der påvises indhold af algegifte i muslingerne m.m., skal Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukke for vandindtaget.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding, som har været åbnet under skærpet overvågning på grund af forekomst af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, jf. stk. 2, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5, kapitel 2. Producenten og Fødevarestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om de lempeligere forhold.

Kapitel 11

Undersøgelsesudgifter

§ 34. Samtlige udgifter i forbindelse med udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af analyseresultater i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 12

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 35. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 7-11, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1-2,§ 14, § 16, § 17, stk. 2-3, § 24 stk. 2, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, §33 stk. 4, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, § 12, stk. 3, § 13, stk. 3-4, § 22, § 24, § 26, § 31 eller § 33 stk. 1-3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. august 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1172 af 8. december 2005 om muslinger m.m.

Fødevarestyrelsen, den 20. juli 2006

Henrik G. Jensen

/Thyra BjergskovBilag 1

Produktionsområder

Kapitel 1

Produktionsområder i Danmark

1) Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt som det fremgår nedenfor af kort over:

a) Limfjorden, produktionsområde nr. 1-42, og Mariager Fjord, produktionsområde nr. 50-52.

b) Kattegat Nord, produktionsområde nr. 53-58.

c) Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, produktionsområde nr. 60-88.

d) Nord- og Vestsjælland, produktionsområde nr. 100-120.

e) Sydsjælland, produktionsområde nr.175-190.

f) Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst, produktionsområde nr. 129-153.

2) Hvert produktionsområde har et nummer og et navn, og produktionsområderne er afgrænset af positioner anført for de enkelte produktionsområder i de tilhørende tabeller nedenfor.


Limfjorden og Mariager Fjord

 

BG568_1.JPG Size: (771 X 456)


 

Område nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-
minutter

E-grader

Decimal-minutter

Konverteret N

Konverteret E

1

 

 

 

Nissum Bredding, sydvest

 

 

Position

56

39,470

8

17,320

56,65783333

8,288666667

Position

56

36,320

8

26,720

56,60533333

8,445333333

Nørre Nissum

56

34,270

8

25,120

56,57116667

8,418666667

Follerup Odde

56

35,370

8

18,420

56,5895

8,307

2

 

 

 

Nissum Breding, nordvest

 

 

Helligsø Teglværk

56

41,690

8

20,620

56,69483333

8,343666667

Kallerup

56

38,320

8

28,120

56,63866667

8,468666667

Position

56

36,320

8

26,720

56,60533333

8,445333333

Bøje

56

39,470

8

17,320

56,65783333

8,288666667

3

 

 

Nissum Bredning, sydøst

 

Nørre Nissum

56

34,270

8

25,120

56,57116667

8,418666667

Position

56

36,320

8

26,720

56,60533333

8,445333333

Toftum Fyr

56

33,190

8

32,810

56,55316667

8,546833333

4

 

 

 

 

Nissum Bredning, nordøst

 

 

 

Kallerup

56

38,320

8

28,120

56,63866667

8,468666667

Oddesundbroen vest

56

34,742

8

33,351

56,57903333

8,55585

Oddesundbroen øst

56

34,643

8

33,742

56,57738333

8,562366667

Toftum Fyr

56

33,190

8

32,810

56,55316667

8,546833333

Position

56

36,320

8

26,720

56,60533333

8,445333333

5

 

 

 

Venø Sund, Lavbjerg, syd

 

 

Grisetodde

56

34,842

8

33,970

56,5807

8,566166667

Torsodde

56

34,895

8

38,543

56,58158333

8,642383333

Venø Odde

56

30,950

8

37,000

56,51583333

8,616666667

Askær Odde

56

31,080

8

36,650

56,518

8,610833333

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Venø Sund, Lavbjerg, nord

Oddesundbroen øst

56

34,680

8

33,800

56,578

8,563333333

Oddesundbroen vest

56

34,780

8

33,440

56,57966667

8,557333333

Jegindø dæmning

56

38,380

8

35,830

56,63966667

8,597166667

Jegindø Tap

56

37,200

8

38,700

56,62

8,645

Kås Hoved

56

36,570

8

40,520

56,6095

8,675333333

Gyldendal Havn

56

34,820

8

42,720

56,58033333

8,712

Bradser Odde

56

34,820

8

40,020

56,58033333

8,667

Torsodde

56

34,895

8

38,543

56,58158333

8,642383333

Grisetodde

56

34,842

8

33,970

56,5807

8,566166667

7

 

 

 

Venø Bugt, nord

 

 

 

Bradser Odde

56

34,820

8

40,020

56,58033333

8,667

Gyldendal Havn

56

34,820

8

42,720

56,58033333

8,712

Ejsing

56

30,870

8

44,470

56,5145

8,741166667

Venø Odde

56

30,950

8

37,000

56,51583333

8,616666667

8

 

Venø Bugt, syd

 

 

Askær Odde

56

31,080

8

36,650

56,518

8,610833333

Venø Odde

56

30,950

8

37,000

56,51583333

8,616666667

Position

56

30,870

8

44,470

56,5145

8,741166667

9

 

 

 

 

Kås Bredning, vest

 

 

 

 

Kås Hoved

56

36,570

8

40,520

56,6095

8,675333333

Jegindø Tap

56

37,200

8

38,700

56,62

8,645

Bøløre Odde

56

39,680

8

38,410

56,66133333

8,640166667

Hestør Odde

56

40,120

8

38,600

56,66866667

8,643333333

Sillerslev Havn

56

40,808

8

43,827

56,68013333

8,73045

Ålbæk Strand

56

37,470

8

43,770

56,6245

8,7295

10

 

 

 

Kås Bredning, øst

 

 

 

Sillerslev Havn

56

40,808

8

43,827

56,68013333

8,73045

Sillerslev Øre

56

41,650

8

46,590

56,69416667

8,7765

Nymølle Sand

56

40,820

8

47,470

56,68033333

8,791166667

Ålbæk Strand

56

37,470

8

43,770

56,6245

8,7295

11

 

 

 

 

 

Salling Sund, syd

 

 

 

 

 

Sillerslev Øre

56

41,650

8

46,590

56,69416667

8,7765

Sallingesundbroen vest

56

45,203

8

50,410

56,75338333

8,840166667

Sallingesundbroen øst

56

44,703

8

51,490

56,74505

8,858166667

Langerodde

56

42,350

8

49,670

56,70583333

8,827833333

Position

56

41,670

8

48,770

56,6945

8,812833333

Nymølle Sand

56

40,820

8

47,470

56,68033333

8,791166667

12

 

Lysen Bredning

 

Position

56

41,670

8

48,770

56,6945

8,812833333

Langerodde

56

42,350

8

49,670

56,70583333

8,827833333

13

 

 

 

Salling Sund, nord

 

 

 

Sallingesundbroen vest

56

45,203

8

50,410

56,75338333

8,840166667

Ørodde

56

47,040

8

52,600

56,784

8,876666667

Sæbygårds Hage

56

48,121

8

57,872

56,80201667

8,964533333

Sallingesundbroen øst

56

44,703

8

51,470

56,74505

8,857833333

14

 

Dråby Vig

 

Ørodde

56

47,040

8

52,600

56,784

8,876666667

Buksør Odde

56

51,620

8

53,170

56,86033333

8,886166667

15

 

 

 

 

 

Sønder Bredning

 

 

 

 

 

Ørodde

56

47,040

8

52,600

56,784

8,876666667

Buksør Odde

56

51,620

8

53,170

56,86033333

8,886166667

Knudshoved

56

49,970

8

57,070

56,83283333

8,951166667

Fur Havn

56

48,250

9

1,360

56,80416667

9,022666667

Branden

56

48,000

9

1,560

56,8

9,026

Sæbygårds Hage

56

48,120

8

57,820

56,802

8,963666667

16

 

 

 

 

 

Øster Bredning

 

 

 

 

 

Fur Havn

56

48,250

9

1,360

56,80416667

9,022666667

Færker Odde

56

50,670

9

4,900

56,8445

9,081666667

Position

56

50,670

9

12,660

56,8445

9,211

Ertebølle Hoved

56

48,370

9

10,120

56,80616667

9,168666667

Junget Øre

56

47,180

9

6,780

56,78633333

9,113

Branden

56

48,000

9

1,560

56,8

9,026

17

 

 

 

Risgårde Bredning, nord

 

 

Junget Øre

56

47,180

9

6,780

56,78633333

9,113

Ertebølle Hoved

56

48,370

9

10,120

56,80616667

9,168666667

Position

56

45,000

9

14,670

56,75

9,2445

Position

56

45,000

9

7,510

56,75

9,125166667

18

 

 

 

Risgårde Bredning, syd

 

 

Position

56

45,000

9

7,510

56,75

9,125166667

Position

56

45,000

9

14,670

56,75

9,2445

Hvalpsund Havn

56

42,090

9

11,710

56,7015

9,195166667

Sundsøre

56

42,451

9

10,618

56,70751667

9,176966667

19

 

 

 

 

 

Hvalpsund

 

 

 

 

 

Sundsøre

56

42,451

9

10,618

56,70751667

9,176966667

Hvalpsund Havn

56

42,090

9

11,710

56,7015

9,195166667

Melbjerg hoved

56

40,370

9

9,720

56,67283333

9,162

Jelse Odde

56

39,840

9

8,900

56,664

9,148333333

Position

56

38,600

9

8,690

56,64333333

9,144833333

Grønning Øre

56

38,621

9

6,289

56,64368333

9,104816667

20

 

 

 

Lovens Bredning, vest

 

 

Melbjerg hoved

56

40,370

9

9,720

56,67283333

9,162

Position

56

41,330

9

15,000

56,68883333

9,25

Position

56

37,680

9

15,000

56,628

9,25

Jelse Odde

56

39,840

9

8,900

56,664

9,148333333

21

 

 

Lovens Bredning, øst

 

Position

56

41,330

9

15,000

56,68883333

9,25

Virksundbroen

56

36,330

9

17,500

56,6055

9,291666667

Position

56

37,680

9

15,000

56,628

9,25

22

 

Skive Fjord

 

Grøning Øre

56

38,621

9

6,289

56,64368333

9,104816667

Position

56

38,600

9

8,690

56,64333333

9,144833333

23

 

 

 

 

 

 

Mors, vest

 

 

 

 

 

 

Katholm Odde

56

41,350

8

33,630

56,68916667

8,5605

Lindholm Hage

56

41,770

8

32,830

56,69616667

8,547166667

Søjeodde

56

42,000

8

33,520

56,7

8,558666667

Dæmningen til Agerø

56

43,520

8

34,650

56,72533333

8,5775

Hestør Odde

56

40,120

8

38,600

56,66866667

8,643333333

Bøløre Odde

56

39,680

8

38,410

56,66133333

8,640166667

Jegindø dæmning

56

38,380

8

35,830

56,63966667

8,597166667

24

 

 

 

 

 

 

Nees Sund

 

 

 

 

 

 

Nees Sund Færgeleje, vest

56

44,417

8

29,266

56,74028333

8,487766667

Nees Sund Færgeleje, øst

56

44,290

8

30,197

56,73816667

8,503283333

Dæmningen til Agerø

56

43,520

8

34,650

56,72533333

8,5775

Søjeodde

56

42,000

8

33,520

56,7

8,558666667

Lindholm Hage

56

41,770

8

32,830

56,69616667

8,547166667

Lindholm

56

42,140

8

31,920

56,70233333

8,532

Til Boddumhalvøen

56

42,130

8

31,700

56,70216667

8,528333333

25

 

 

 

Visby bredning

 

 

 

Gudnæs Hage

56

48,350

8

32,100

56,80583333

8,535

Mågerodde

56

47,429

8

33,118

56,79048333

8,551966667

Nees Sund Færgeleje, øst

56

44,290

8

30,197

56,73816667

8,503283333

Nees Sund Færgeleje, vest

56

44,417

8

29,266

56,74028333

8,487766667

26

 

 

 

Dragstrup Vig

 

 

 

Position

56

50,000

8

35,800

56,83333333

8,596666667

Position

56

50,000

8

37,360

56,83333333

8,622666667

Mågerodde

56

47,429

8

33,118

56,79048333

8,551966667

Gudnæs Hage

56

48,350

8

32,100

56,80583333

8,535

27

 

 

 

Vilsund

 

 

 

Silstrup Hoved

56

55,420

8

39,720

56,92366667

8,662

Sundby Stengrund

56

53,420

8

40,320

56,89033333

8,672

Position

56

50,000

8

37,360

56,83333333

8,622666667

Position

56

50,000

8

35,800

56,83333333

8,596666667

28

 

 

 

Thisted Bredning, sydvest

 

 

 

Sundbry Stengrund

56

53,420

8

40,320

56,89033333

8,672

Position Se bemærkninger og bilag.

56

55,050

8

40,000

56,9175

8,666666667

Position

56

55,050

8

45,085

56,9175

8,751416667

Position

56

53,793

8

45,085

56,89655

8,751416667

29

 

 

 

Thisted Bredning, nordvest

 

 

Position

56

55,050

8

40,000

56,9175

8,666666667

Silstrup Hoved

56

55,420

8

39,720

56,92366667

8,662

Position

56

56,785

8

45,085

56,94641667

8,751416667

Position

56

55,050

8

45,085

56,9175

8,751416667

30

 

 

Thisted Bredning, sydøst

 

Position

56

53,793

8

45,085

56,89655

8,751416667

Position

56

55,050

8

45,085

56,9175

8,751416667

Position

56

55,050

8

49,640

56,9175

8,827333333

31

 

 

 

 

Thisted Bredning, nordøst

 

 

 

Position

56

55,050

8

45,085

56,9175

8,751416667

Position

56

56,785

8

45,085

56,94641667

8,751416667

Knudsbjerg

56

58,270

8

50,520

56,97116667

8,842

Skarre Hage

56

57,300

8

51,600

56,955

8,86

Position

56

55,050

8

49,640

56,9175

8,827333333

32

 

 

 

Feggesund/Hovsør Havn

 

 

Skarre Hage

56

57,300

8

51,600

56,955

8,86

Knudsbjerg

56

58,270

8

50,520

56,97116667

8,842

Amtoft havn

57

0,374

8

56,557

57,00623333

8,942616667

Feggerøn

56

59,050

8

56,100

56,98416667

8,935

33

 

 

 

 

Løgstør Bredning, vest

 

 

 

 

Ejerslev Næse

56

54,970

8

55,320

56,91616667

8,922

Feggerøn

56

59,050

8

56,100

56,98416667

8,935

Amtoft Havn

57

0,374

8

56,557

57,00623333

8,942616667

Position

57

1,280

9

0,000

57,02133333

9

Position

56

55,030

9

0,000

56,91716667

9

34

 

 

 

Løgstør Bredning

 

 

 

Position

56

55,030

9

0,000

56,91716667

9

Position

57

1,280

9

0,000

57,02133333

9

Bygholm Vejle

57

1,670

9

4,920

57,02783333

9,082

Position

56

54,970

9

4,920

56,91616667

9,082

35

 

 

 

 

Livø Bredning, vest

 

 

 

 

Buksør Odde

56

51,620

8

53,170

56,86033333

8,886166667

Ejerslev Næse

56

54,970

8

55,320

56,91616667

8,922

Position

56

55,030

9

0,000

56,91716667

9

Position

56

50,633

9

0,000

56,84388333

9

Knudshoved

56

49,970

8

57,070

56,83283333

8,951166667

36

 

 

 

Livø Bredning, øst

 

Position

56

54,970

9

4,920

56,91616667

9,082

Færker Odde

56

50,670

9

4,900

56,8445

9,081666667

Området deles af meridianen

56

50,633

9

0,000

56,84388333

9

Position

56

55,030

9

0,000

56,91716667

9

37

 

 

 

Bjørnsholm Bugt

 

 

 

Position

56

54,970

9

4,920

56,91616667

9,082

Næsby Hage

56

54,970

9

10,670

56,91616667

9,177833333

Position

56

50,670

9

12,660

56,8445

9,211

Færker Odde

56

50,670

9

4,900

56,8445

9,081666667

38

 

 

 

Løgstør Bredning, øst

 

 

Position

56

54,970

9

4,920

56,91616667

9,082

Bygholm Vejle

57

1,670

9

4,920

57,02783333

9,082

Position

57

2,400

9

8,000

57,04

9,133333333

Position

56

55,030

9

8,000

56,91716667

9,133333333

39

 

 

 

 

Løgstør Grunde

 

 

 

Position

56

55,030

9

8,000

56,91716667

9,133333333

Position

57

2,400

9

8,000

57,04

9,133333333

Aggersundbroen nord

57

0,021

9

17,557

57,00035

9,292616667

Aggersundbroen syd

56

59,922

9

17,738

56,9987

9,295633333

Næsby Hage

56

54,970

9

10,670

56,91616667

9,177833333

40

 

 

 

Nibe Bredning/Gjøl Bredning

 

 

Aggersundbroen nord

57

0,021

9

17,557

57,00035

9,292616667

Gjøl Havn

57

3,710

9

42,070

57,06183333

9,701166667

Position

57

2,498

9

42,166

57,04163333

9,702766667

Aggersundbroen syd

56

59,922

9

17,738

56,9987

9,295633333

41

 

 

 

Vest for Aalborg

 

 

 

Gjøl Havn

57

3,710

9

42,070

57,06183333

9,701166667

Lindholm/cementfabrik

57

3,800

9

53,825

57,06333333

9,897083333

Skudehaven

57

3,565

9

53,825

57,05941667

9,897083333

Position

57

2,498

9

42,166

57,04163333

9,702766667

42

 

 

 

Langerak

 

 

 

Bredhage

57

4,750

10

0,700

57,07916667

10,01166667

Position

57

5,350

10

0,700

57,08916667

10,01166667

Hals Havn

56

59,450

10

18,245

56,99083333

10,30408333

Egense hage

56

59,185

10

18,145

56,98641667

10,30241667

50

 

 

 

Mariager Fjord, yderst

 

 

Als Odde

56

42,318

10

19,747

56,7053

10,32911667

Position

56

42,089

10

19,759

56,70148333

10,32931667

Dania

56

41,450

10

3,070

56,69083333

10,05116667

Position

56

41,961

10

3,093

56,69935

10,05155

51

 

 

 

Mariager Fjord, midt

 

 

Position

56

41,961

10

3,093

56,69935

10,05155

Dania

56

41,467

10

3,096

56,69111667

10,0516

Katbjerg Odde

56

38,834

9

54,250

56,64723333

9,904166667

Position

56

39,134

9

54,250

56,65223333

9,904166667

52

 

Mariager Fjord, inderst

Position

56

39,134

9

54,250

56,65223333

9,904166667

Katbjerg Odde

56

38,834

9

54,250

56,64723333

9,904166667


Kattegat Nord

 

BG568_2.JPG Size: (529 X 663)


 

Område nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-
minutter

E-grader

Decimal-
minutter

Konverteret N

Konverteret E

53

 

 

 

 

Ålbæk Bugt

 

 

 

 

Position

57

46,380

10

43,338

57,773

10,7223

Fyr nr. 1

57

47,202

10

46,020

57,7867

10,767

Position

57

40,410

11

0,000

57,6735

11

Position

57

27,900

11

0,000

57,465

11

Position

57

27,894

10

38,334

57,4649

10,6389

54

 

 

Læsø Nord

 

 

Position

57

40,410

11

0,000

57,6735

11

Fyr nr. 3

57

27,900

11

25,128

57,465

11,4188

Position

57

27,900

11

0,000

57,465

11

55

 

 

 

 

Læsø Nordvest

 

 

 

 

Position

57

27,894

10

38,334

57,4649

10,6389

Position

57

27,900

11

0,000

57,465

11

Position

57

18,270

11

0,000

57,3045

11

Position

57

15,018

10

53,100

57,2503

10,885

Position

57

15,000

10

38,520

57,25

10,642

56

 

 

 

 

Læsø Nordøst

 

 

 

 

Position

57

27,900

11

0,000

57,465

11

Fyr nr. 3

57

27,900

11

25,128

57,465

11,4188

Position

57

15,000

11

33,642

57,25

11,5607

Position

57

15,000

11

4,824

57,25

11,0804

Position

57

18,270

11

0,000

57,3045

11

57

 

 

 

 

Læsø Sydvest

 

 

 

 

Position

57

15,000

10

38,520

57,25

10,642

Position

57

15,018

10

53,100

57,2503

10,885

Position

57

13,152

11

0,000

57,2192

11

Position

57

2,982

11

0,000

57,0497

11

Position

57

0,876

10

27,060

57,0146

10,451

58

 

 

 

 

Læsø Sydøst

 

 

 

 

Position

57

15,000

11

4,824

57,25

11,0804

Position

57

15,000

11

33,642

57,25

11,5607

Fyr nr. 4

57

5,502

11

39,960

57,0917

11,666

Position

57

2,982

11

0,000

57,0497

11

Position

57

13,152

11

0,000

57,2192

11

 


Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

 

BG568_3.JPG Size: (529 X 617)


 

Område nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-
minutter

E-grader

Decimal-minutter

Konverteret N

Konverteret E

60

 

Kalø Vig

 

Position (Egå Havn)

56

12,450

10

17,250

56,2075

10,2875

Position (Skødshoved)

56

11,550

10

21,000

56,1925

10,35

61

 

 

 

 

Århus Burgt, v. Århus

 

 

 

 

Position

56

12,450

10

17,250

56,2075

10,2875

Position

56

11,550

10

21,000

56,1925

10,35

Position (Mols Hoved)

56

9,800

10

23,550

56,16333333

10,3925

Position

56

1,250

10

23,550

56,02083333

10,3925

Kysing Næs

56

1,250

10

16,917

56,02083333

10,28195

62

 

 

 

Begtrup Vig

 

 

 

Position

56

9,800

10

23,550

56,16333333

10,3925

Position (Slettehage)

56

5,700

10

30,850

56,095

10,51416667

Position

56

1,250

10

30,850

56,02083333

10,51416667

Position

56

1,250

10

23,550

56,02083333

10,3925

63

 

 

 

Vest for Tunø

 

 

 

Kysing Næs

56

1,250

10

16,917

56,02083333

10,28195

Position

56

1,250

10

24,350

56,02083333

10,40583333

Position

55

50,350

10

24,350

55,83916667

10,40583333

Kalsenakke

55

50,267

10

11,550

55,83778333

10,1925

64

 

 

 

 

Vest for Samsø

 

 

 

 

Position

55

50,350

10

18,800

55,83916667

10,31333333

Samsø

55

50,350

10

31,800

55,83916667

10,53

Samsø Sydspids

55

46,017

10

35,517

55,76695

10,59195

Position

55

41,817

10

35,517

55,69695

10,59195

Position

55

41,817

10

18,800

55,69695

10,31333333

65

 

 

 

Vest for Endelave, østlige del

 

 

Kalsenakke

55

50,267

10

11,550

55,83778333

10,1925

Position

55

50,350

10

18,800

55,83916667

10,31333333

Position

55

41,817

10

18,800

55,69695

10,31333333

Position

55

41,800

10

11,672

55,69666667

10,19453333

66

 

 

 

Vest for Endelave, vestlige del

 

 

Hundshage

55

48,500

10

3,900

55,80833333

10,065

Kalsenakke

55

50,267

10

11,550

55,83778333

10,1925

Position

55

41,800

10

11,672

55,69666667

10,19453333

Bjørnsknude

55

41,767

10

1,783

55,69611667

10,02971667

67

 

 

 

Horsens Fjord, yderst

 

 

 

Kalsenakke

55

50,267

10

11,550

55,83778333

10,1925

Hundshage

55

48,500

10

3,900

55,80833333

10,065

Position

55

49,517

10

0,000

55,82528333

10

Position

55

52,783

10

0,000

55,87971667

10

68

 

Horsens Fjord, inderst

 

Position

55

52,783

10

0,000

55,87971667

10

Position

55

49,517

10

0,000

55,82528333

10

69

 

 

 

 

 

Vest for Fyns Hoved

 

 

 

 

 

Position

55

41,817

10

35,517

55,69695

10,59195

Fyns Hoved

55

37,233

10

35,517

55,62055

10,59195

Position

55

31,333

10

34,083

55,52221667

10,56805

Position

55

31,333

10

33,200

55,52221667

10,55333333

Position

55

37,317

10

18,800

55,62195

10,31333333

Position

55

41,817

10

18,800

55,69695

10,31333333

70

 

 

 

Æbleø

 

 

 

Position

55

41,817

10

18,800

55,69695

10,31333333

Position

55

37,317

10

18,800

55,62195

10,31333333

Position

55

33,020

10

1,795

55,55033333

10,02991667

Bjørnsknude

55

41,767

10

1,783

55,69611667

10,02971667

71

 

 

 

 

Båring Vig

 

 

 

 

Position

55

33,020

10

1,795

55,55033333

10,02991667

Stavrshoved

55

33,048

9

50,815

55,5508

9,846916667

Trelde Næs

55

37,517

9

51,517

55,62528333

9,858616667

Staksrode

55

40,817

9

51,633

55,68028333

9,86055

Bjørnsknude

55

41,767

10

1,783

55,69611667

10,02971667

72

 

 

 

Vejle Fjod, yderst

 

 

 

Staksrode

55

40,817

9

51,633

55,68028333

9,86055

Trelde Næs

55

37,517

9

51,517

55,62528333

9,858616667

Holtserhage

55

41,646

9

40,049

55,6941

9,667483333

Position

55

42,250

9

41,900

55,70416667

9,698333333

73

 

Vejle Fjord, inderst

 

Position

55

42,250

9

41,900

55,70416667

9,698333333

Holtserhage

55

41,646

9

40,049

55,6941

9,667483333

74

 

 

 

 

 

Lillebælt, nord

 

 

 

 

 

Trelde Næs

55

37,517

9

51,517

55,62528333

9,858616667

Stavrshoved

55

33,048

9

50,815

55,5508

9,846916667

Position (Wedelsborg Hoved)

55

22,513

9

47,415

55,37521667

9,79025

Position

55