Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne foretages følgende ændringer:

1. I titlens fodnote indsættes: »Kommissionens beslutning (2006/504/EF) af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter.«

 

2. § 2 affattes således:

»§ 2 Bekendtgørelsen supplerer en række forordninger om fødevarehygiejne og omfatter:

1) Markedsføring af primærprodukter m.v. fra primærproducenten direkte til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, jf. kapitel 2.

2) Markedsføring af æg som detailhandel, jf. kapitel 3.

3) Håndtering og markedsføring af mælk, jf. kapitel 4.

4) Assistance hos primærproducenter til hjemmeslagtning, jf. kapitel 5.

5) Virksomheder, der foretager strygning af rogn, jf. kapitel 6.

6) Temperaturbestemmelser, jf. kapitel 7.

7) Returnering af fødevarer, jf. kapitel 8.

8) Bulktransport på søgående fartøjer, jf. kapitel 9.

9) Specificeret risikomateriale, jf. kapitel 10.

10) Fjerkrækontrol, jf. kapitel 11.

11) Fødevarer med traditionelle karakteristika, jf. kapitel 12

11a) Krav til lagerfaciliteter for tredjelandsimporterede fødevarer med særlige restriktioner, jf. Kap 12a.

12) Fødevarekædeoplysninger for slagtedyr, jf. kapitel 13.

13) Undladelse af deling af slagtekroppe i halve, jf. kapitel 14.

14) Kæle- og servicedyrs adgang til fødevarevirksomheder, jf. kapitel 15.

15) Håndtering af dyr på slagterier m.v., jf. kapitel 16.«

3. Efter § 36 indsættes som nyt kapitel: »Kapitel 12a, Krav til lagerfaciliteter for tredjelandsimporterede fødevarer med særlige restriktioner«

» § 36 a. Ved import af visse fødevarer fra visse tredjelande, som følge af risiko for aflatoksinforuening, skal følgende krav være opfyldt af det udpegede importsted/modtagevirksomheden:

1) Det skal være muligt at foretage aflæsning og prøveudtagning på et afskærmet/overdækket område på det udpegede importsted/modtagevirksomheden.

2) Der skal være lagerrum/-faciliteter til rådighed, hvor tilbageholdte partier kan opbevares under de rette betingelser, indtil analyseresultaterne foreligger.

3) Der skal være aflæsningsudstyr og passende prøveudtagningsudstyr til rådighed.

§ 36 b. Det udpegede importsted/modtagevirksomheden stiller det nødvendige personale og den nødvendige logistik til rådighed til aflæsning af partiet, så det er muligt at udtage repræsentative prøver.

Stk. 2. Det udpegede importsted/modtagevirksomheden skal stille passende prøveudtagningsudstyr til rådighed for fødevareregionen, når der er tale om særtransporter og/eller særlig emballage, og det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det sædvanlige prøveudtagningsudstyr.«

4. I kapitel 16 , ændres titlen »Egenkontrol« til: »Håndtering af dyr på slagterier m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. september 2006.

Fødevarestyrelsen, den 12. september 2006

Anders Munk Jensen

/Salima Benali