Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelse og definitioner
  Kapitel 2Oprettelse af kontrol- og moniteringsområder
  Kapitel 3Foranstaltninger i kontrol- og moniteringsområdet
  Kapitel 4Undtagelser fra restriktioner i kontrol- og moniteringsområder
  Kapitel 5Ophør af foranstaltninger
  Kapitel 6Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle ¹)

 

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34, § 37, § 44, stk. 1, § 47, § 67, § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006 og § 39, § 41, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3 og 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fund af eller mistanke om højpatogen aviær influenza forårsaget af influenza type A, subtype H5N1, hos vilde fugle.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ« : Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

2) »Andre fugle i fangenskab« : Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på dyrskuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg. Selskabsfugle og fugle bestemt til zoologiske anlæg, cirkus, forlystelsesparker samt fugle i forsøgslaboratorier er ikke omfattet af definitionen.

3) »Vilde fugle«: Fritlevende fugle, der ikke holdes på en bedrift som defineret i nr. 4.

4) »Bedrift«: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, herunder rugerier, cirkus, zoologiske anlæg, fuglehandlere, fuglemarkeder, opdræt af fjervildt og volierer, hvor der opdrættes eller holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Hobbyhold er omfattet af definitionen.

5) »Rugeæg«: Æg af fjerkræ bestemt til udrugning.

6) »Biproduktforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

7) »Direktiv 92/65/EØF«: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF.

8) »Hygiejneforordning om fødevarehygiejne«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om hygiejnebestemmelser om fødevarerhygiejne.

9) »Hygiejneforordning for animalske fødevarer«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

10) »Kontrolforordning for animalske fødevarer«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum.

Kapitel 2

Oprettelse af kontrol- og moniteringsområder

§ 3. Fødevarestyrelsen opretter et kontrolområde og et moniteringsområde ved fund af eller mistanke om højpatogen aviær influenza, jf. § 1, i vilde fugle. Kontrolområdet skal have en radius på mindst 3 km, og moniteringsområdet skal have en radius på 10 km, hvori kontrolområdet er iberegnet, jf. dog § 4, stk. 2.

Stk. 2. Ved oprettelse af områder, jf. stk. 1, tager Fødevarestyrelsen hensyn til geografiske, limnologiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer vedrørende aviær influenza og til faciliteter til overvågning.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen opretter kontrol- og moniteringsområder, hvis der er mistanke om eller fund af højpatogen aviær influenza, jf. § 1, i vilde fugle i en beskyttelses- eller overvågningszone, jf. bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ. Udfra en risikovurdering kan Fødevarestyrelsen beslutte at udvide kontrol- og moniteringsområdernes radius, så områderne dækker beskyttelses- og overvågningszonerne.

§ 4. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, kan Fødevarestyrelsen efter en risikovurdering undlade at oprette kontrol- og moniteringsområder.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter en risikovurdering ændre kontrolområdets udstrækning, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., til et område af tilstrækkelig udstrækning, dog med en radius på 1 km, eller oprettet som en 1 km bred og mindst 3 km lang landstrimmel langs med og grænsende op til å, sø eller farvand. Moniteringsområdets udformning og udstrækning tilpasses tilsvarende.

Kapitel 3

Foranstaltninger i kontrol- og moniteringsområdet

Foranstaltninger i kontrolområdet

§ 5. I kontrolområdet gennemfører fødevareregionen:

1) En kortlægning af alle bedrifter og hobbyhold i området.

2) Regelmæssige, dokumenterede besøg på alle bedrifter samt en klinisk undersøgelse af fjerkræet, herunder om fornødent udtagning af prøver til laboratorieundersøgelse.

3) Særlig målrettede besøg på hobbyhold med prioritering af de hobbyhold, som er udsat for alvorlig risiko. Ved besøgene skal der foretages en klinisk undersøgelse, herunder om fornødent udtagning af prøver til laboratorieundersøgelse.

Forbud i kontrolområdet

§ 6. I kontrolområdet er det forbudt at:

1) Fjerne fjerkræ eller andre fugle i fangenskab fra den bedrift, hvor de holdes.

2) Samle fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på dyrskuer, markeder, udstillinger eller anden samling.

3) Transportere fjerkræ og andre fugle i fangenskab gennem området, undtagen transit ad hovedveje eller jernbanelinjer uden aflæsning eller ophold undervejs.

4) Afsende rugeæg fra bedrifter i området.

5) Afsende fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter af fjerkræ med oprindelse i kontrolområdet samt vildtlevende fjervildt nedlagt eller fanget i naturen i kontrolområdet.

6) Transportere eller sprede uforarbejdet brugt strøelse eller fjerkrægødning fra bedrifter i området, undtagen i forbindelse med transport med henblik på behandling i overensstemmelse med bestemmelserne i biproduktforordningen.

7) Afsende animalske biprodukter af fjerkræ, andre fugle i fangenskab eller vildtlevende fjervildt med oprindelse i kontrolområdet til andre medlemslande eller tredjelande.

8) Holde fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs.

9) Jage, herunder regulere, vilde fugle og fjerkræ, og at udsætte og genudsætte vilde fugle og fjerkræ.

Stk. 2. Strudsefugle kan fortsat holdes udendørs, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle.

Stk. 3. Opdrættet fjervildt kan fortsat holdes udendørs, hvis det opdrættede fjervildt holdes under net. Nettet må maksimalt have en maskestørrelse på 10 cm x 10 cm. Endvidere skal fjervildtet fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er tiltænkt det pågældende fjervildtet.

§ 7. I kontrolområdet skal der efter fødevareregionens anvisning foretages relevante biosikkerhedsforanstaltninger på bedrifterne og hobbyhold, herunder desinfektion ved indgange til og udgange fra bedriften og anbringelse af fjerkræ i bygninger eller aflukker, hvor direkte og indirekte kontakt med andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab kan undgås.

Foranstaltninger i moniteringsområde

§ 8. I moniteringsområdet gennemfører føderegionen en kortlægning af alle bedrifter og hobbyhold i området.

§ 9. I moniteringsområdet skal der efter fødevareregionens anvisning foretages relevante biosikkerhedsforanstaltninger på bedrifterne og hobbyhold, herunder desinfektion ved indgange til og udgange fra bedriften og anbringelse af fjerkræ i bygninger eller aflukker, så direkte og indirekte kontakt med andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab kan undgås.

Forbud i moniteringsområdet

§ 10. I moniteringsområdet er det forbudt at:

1) Flytte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab ud af området i de første 15 dage efter områdets oprettelse.

2) Samle fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på dyrskuer, markeder, udstillinger eller anden samling.

3) Holde fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs.

4) Jage, herunder regulere, vilde fugle og fjerkræ samt udsætte og genudsætte vilde fugle og fjerkræ.

Stk. 2. Strudsefugle kan fortsat holdes udendørs, hvis de fodres eller vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle.

Stk. 3. Opdrættet fjervildt kan fortsat holdes udendørs, hvis det opdrættede fjervildt holdes under net. Nettet må maksimalt have en maskestørrelse på 10 cm x 10 cm. Endvidere skal fjervildtet fodres eller vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt det pågældende fjervildtet.

Kapitel 4

Undtagelser fra restriktioner i kontrol- og moniteringsområder

Undtagelser fra forbuddet i kontrol- og moniteringsområderne vedrørende levende fugle og daggamle kyllinger

§ 11. Fødevareregionen kan efter en konkret risikovurdering tillade transport af:

1) Fjerkræ til bedrifter, som er under offentligt tilsyn, og som er beliggende i kontrol- og moniteringsområdet.

2) Hønniker og slagtekalkuner til bedrifter i Danmark, som er under offentligt tilsyn, og hvor fjerkræet skal forblive mindst 21 dage efter ankomsten.

3) Fjerkræ til omgående slagtning på et slagteri i kontrol- eller moniteringsområdet, eller, hvis det ikke er muligt, på et slagteri, der er udpeget af fødevareregionen uden for kontrol- og moniteringsområderne.

4) Fjerkræ fra moniteringsområdet til bedrifter i Danmark, som er under offentligt tilsyn.

5) Daggamle kyllinger, udklækket på bedrifter, der på indsamlingsdagen lå i kontrolområdet, til bedrifter i Danmark, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) at der træffes relevante biosikkerhedsforanstaltninger under transporten og på bestemmelsesbedriften,

b) at bestemmelsesbedriften sættes under offentligt tilsyn ved ankomst, og

c) at fjerkræet skal forblive på bestemmelsesbedriften i mindst 21 dage efter ankomsten.

6) Daggamle kyllinger, udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i moniteringsområdet, til bedrifter i Danmark, som er under offentligt tilsyn.

7) Daggamle kyllinger, udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå uden for kontrol- og monteringsområdet, til en anden bedrift, forudsat at afsendelsesrugeriet med sine logistiske systemer og hygiejniske forhold kan sikre, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for moniteringsområdet og derfor har en anden sundhedsstatus.

Undtagelser fra forbuddet i kontrolområderne vedrørende rugeæg

§ 12. Fødevareregionen kan efter en konkret risikovurdering tillade transport af rugeæg indsamlet på bedrifter, der på indsamlingsdagen lå i kontrolområdet:

1) Til et rugeri i Danmark, der er udpeget af fødevareregionen.

2) Til et rugeri forudsat:

a) at fjerkræ på bedriften har været underkastet en serologisk undersøgelse for HPAI H5N1med et negativt resultat, som kan påvise en prævalens på 5% med et konfidensniveau på mindst 95%, og

b) at rugeæggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, æggene kan tilbagespores, rugeæggene transporteres i køretøjer plomberet af fødevareregionen, og der træffes biosikkerhedsforanstaltninger på det udpegede rugeri efter fødevareregionens anvisninger.

3) Til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II i bilag III til hygiejneforordningen for animalske fødevarer, for at blive håndteret og behandlet i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til hygiejneforordningen om fødevarehygiejne.

4) Til bortskaffelse.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade afsendelse af rugeæg eller SPF-æg indsamlet på bedrifter i kontrolområdet til udpegede laboratorier, institutter eller vaccineproducenter til forskning, diagnosticering eller lægefremstilling.

Stk. 3. Dyresundscertifikater, jf. bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel herfra fra tredjelande, der skal ledsage rugeæg, jf. stk.1, nr. 2, og stk. 2, skal indeholde følgende: »Denne sending er i overensstemmelse med de dyresundhedsbestemmelser, der er fastsat i Kommissions beslutning 2006/563/EF«.

Undtagelser fra forbuddet i kontrolområdet vedrørende fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og kødprodukter

§ 13. Fødevareregionen kan efter en konkret risikovurdering tillade afsendelse fra kontrolområdet af:

1) Fersk fjerkrækød, herunder kød af opdrættet fjervildt, med oprindelse i eller uden for kontrolområdet, og:

a) hvis det er produceret i overensstemmelse med bilag II og afsnit II og III i bilag III i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

b) hvis det er kontrolleret i overensstemmelse med afsnit I-III og afsnit IV, kapitel V og VII i bilag I i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

2) Hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og kødprodukter indeholdende kød, der er nævnt i nr.1 og fremstillet i henhold til afsnit V og VI i bilag III i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

3) Fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder kød af opdrættet fjervildt og tilberedt kød og kødprodukter indeholdende sådant kød, som er fremstillet af slagtefjerkræ eller opdrættet fjervildt med oprindelse i eller uden kontrolområdet til den øvrige del af Danmark, forudsat at det pågældende kød:

a) er blevet identificeret med det nationale mærke, som er foreskrevet i bekendtgørelse om mærkning af fødevarer, og

b) er fremstillet, opskåret, oplagret og transporteret adskilt fra andet fersk kød af fjerkræ eller opdrættet fjervildt, der er bestemt til afsendelse til andre medlemslande eller til eksport til tredjelande, og

c) anvendes på en sådan måde, at det undgås, at det blandes med kødprodukter eller tilberedt kød, der er bestemt til markedsføring i andre medlemslande eller til eksport til tredjelande.

4) Fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt og vildtlevende fjervildt fanget eller nedlagt i naturen i området, før kontrolområdet blev oprettet, eller uden for kontrolområdet samt tilberedt kød og kødprodukter indeholdende sådant kød, som er fremstillet på virksomheder i kontrolområdet.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2 finder anvendelse ved tilladelse til afsendelse fra virksomheder, der er autoriseret til at markedsføre animalske fødevarer i EU og tredjelande. Stk. 1, nr. 3 finder anvendelse ved tilladelse til afsendelse fra virksomheder, der alene er autoriseret til at markedsføre animalske fødevarer på det danske marked. Ved tilladelse efter stk. 1, nr. 4, anvender virksomheder, der er autoriseret til at markedsføre animalske fødevarer i EU og tredjelande, det mærke der er foreskrevet i hygiejneforordningen for animalske fødevarer art. 5, mens virksomheder, der alene er autoriseret til at markedsføre animalske fødevarer på det danske marked, anvender det nationale mærke, der er foreskrevet i mærkningsbekendtgørelsen.

Undtagelser fra forbuddet i kontrolområdet vedrørende animalske biprodukter

§ 14. Fødevareregionen kan efter en konkret risikovurdering tillade:

1) Afsendelse fra kontrolområdet af animalske biprodukter af fugle, som enten overholder betingelserne i følgende bilag eller dele heraf til biproduktforordningen:

a) bilag V,

b) kapitel II, del A, kapitel III, del B, kapitel IV, del A, kapitel VI, del A og B, kapitel VII i, del A, kapitel IX, del A og kapitel X, del A i bilag VII, og

c) kapitel II, del B, kapitel III, afsnit II, del A og kapitel VII, del A, punkt A, litra A i bilag VIII eller

d) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af aviær influenzavirus til udpegede forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12-15, artikel 17 eller artikel 18 i biproduktforordningen til bortskaffelse, videre forarbejdning eller anvendelse, der sikrer, at virusset mindst inaktiveres, eller

e) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af aviær influenza til brugere og indsamlingscentre, der er godkendt og registeret i henhold til artikel 23, stk. 4 i biproduktforordningen med henblik på fordring af dyr efter en behandling i henhold til punkt 5, litra a, nr. ii) og iii), i bilag IX til nævnte forordning for at sikre, at aviær influenza-virus er inaktiveret.

2) Afsendelse fra kontrolområdet til andre medlemsstater af uforarbejdet fjer og fjerdele i overensstemmelse med kapitel VIII, del A, punkt 1, litra a, i bilag VIII til biproduktforordningen fremstillet af fjerkræ eller opdrættet fjervildt.

3) Afsendelse fra kontrolområdet af fjer og fjerdele, der er fremstillet af fjerkræ eller vildtlevende fjervildt, og som er blevet behandlet med vanddamp eller på anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

Stk. 2. Fødevareregionen sikrer, at produkterne nævnt i stk.1, nr. 2 og 3, ledsages af et handelsdokument som foreskrevet i kapitel X i bilag II til biproduktforordningen, hvoraf det fremgår, at produkter, jf. stk. 1, nr. 3, er behandlet med vanddamp eller på anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

Stk. 3. Fødevareregionen kan tillade transport eller spredning af uforarbejdet gylle fra fjerkræbedrifter i kontrolområdet, hvis det kommer fra stalde, hvorfra fjerkræet er blevet flyttet i henhold til § 11, nr. 1-3, eller hvor fjerkræ og opdrættet fjervildt er blevet holdt med henblik på produktion af fersk kød i overensstemmelse med § 13.

Betingelser

§ 15. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for de i §§ 11-14 nævnte tilladelser.

Kapitel 5

Ophør af foranstaltninger

§ 16. Hvis det bekræftes, at neuraminidasetypen er forskellig fra N1, ophører anvendelsen af foranstaltningerne omhandlet i §§ 5-10.

§ 17. Hvis forekomsten hos vilde fugle af højpatogen aviær influenza, jf. § 1, bekræftes, anvendes foranstaltningerne omhandlet i §§ 5-10, så længe det er nødvendigt under hensyn til geografiske, limnologiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer vedrørende aviær influenza.

Stk. 2. Kontrolområdet og moniteringsområdet kan tidligst ophæves henholdsvis 21 dage og 30 dage efter det tidspunkt, hvor de prøver, hvori forekomst af et højpatogen aviær influenza H5N1-virus blev bekræftet, blev indsamlet fra vilde fugle.

§ 18. Uanset bestemmelsen i § 17 kan Fødevarestyrelsen efter en risikovurdering og under hensyn til kriterierne i § 3, stk. 2, beslutte at fravige foranstaltninger, jf. § 6, stk. 1, i kontrolområdet og § 10, stk. 1, i moniteringsområdet, også selv om yderligere inficerede vilde fugle skulle være fundet, hvis der er gået mindst 21 dage, siden kontrol- og moniteringsområderne oprindeligt blev oprettet, og der ikke har været udbrud eller mistanke om aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab i de pågældende områder.

Stk. 2. Uanset § 17 kan Fødevarestyrelsen, når et kontrol- eller moniteringsområde dækker en overvågningszone, jf. bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ, og den pågældende overvågningszone er blevet ophævet, på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering i kontrolområdet suspendere nogle af eller alle foranstaltningerne omhandlet i § 5, stk. 1, og § 6.

Stk. 3. Uanset § 17 kan Fødevarestyrelsen beslutte at ændre kontrolområdet til et moniteringsområde, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Der skal foreligge positive resultater af en risikovurdering, hvor kriterierne i § 3, stk. 2, er taget i betragtning.

2) Foranstaltningerne omhandlet i § 5, stk. 1, nr. 1, skal være gennemført fuldt ud.

3) Der skal være foretaget mindst ét besøg på hver bedrift, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 og 3.

4) Alle laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til § 5, stk. 1, nr. 3, skal have givet negative resultater.

Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen beslutter at ændre kontrolområdet til et moniteringsområde, jf. stk. 3, kan det pågældende moniteringsområdes udformning og udstrækning ændres, forudsat at moniteringsområdet fortsat har en radius på mindst 1 km eller udgør en 1 km bred og mindst 3 km lang landstrimmel langs med og grænsende op til en å, en sø eller et farvand. Foranstaltningerne omhandlet i § 5, stk. 2, § 6, nr. 9 og § 7 opretholdes indtil udløbet af perioden på 30 dage efter oprettelsen af kontrol- og moniteringsområderne, jf. § 3, stk. 1.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 19. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 6 og § 10 eller

2) tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 7, § 9 og §§ 11-14, jf. § 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 316 af 19. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle.

Fødevarestyrelsen, den 14. september 2006

P.S.V.

Anders Munk Jensen

/Christian Strøyer

Officielle noter

¹) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets beslutning 2006/563/EF af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (EU-Tidende 2006 L 222 s. 11).

Redaktionel note
 • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 152, den 26. september 2006