Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0094
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1
  Kapitel 2Anmeldepligt
  Kapitel 3Foranstaltninger på bedrifter, hvor der er mistanke om udbrud af lavpatogen aviær influenza
  Kapitel 4Foranstaltninger m.v. på den smitteramte bedrift
  Kapitel 5Individuelle produktionsenheder og kontaktbedrifter
  Kapitel 6Spærrezone
  Kapitel 7Ophævelse af restriktioner m.v.
  Kapitel 8Dispensation, betingelser, straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab ¹)

 

I medfør af § 29, 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om lov om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, og § 39, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3 og 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ« : Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

2) »Andre fugle i fangenskab« : Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

3) »B edrift« : En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, herunder rugerier, cirkusser, zoologiske haver, fuglehandler, fuglemarkeder og volierer, hvor der opdrættes eller holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Denne definition omfatter dog ikke slagterier, transportmidler, karantænefaciliteter og karantænecentre, grænsekontrolsteder og laboratorier, som af den kompetente myndighed er godkendt til at opbevare aviær influenzavirus.

4) »E rhvervsdrivende fjerkræbedrift« : En bedrift, hvor der holdes fjerkræ i erhvervsmæssigt øjemed.

5) »Kontaktbedrift« : En bedrift, som aviær influenza kan være kommet fra eller blevet slæbt ind på grund af bedriftens beliggenhed eller via personer, fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, køretøjer eller andet.

6) »Lavpatogen aviær influenza«: Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7, som ikke er omfattet af definitionen i nr. 7.

7) »Højpatogen aviær influenza« : Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af:

a) aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten, eller

b) aviær influenzavirus med et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2.

8) »Individuel produktionsenhed« : En enhed på en bedrift, som efter fødevareregionens vurdering er fuldstændig uafhængig af alle andre enheder på samme bedrift for så vidt angår enhedens placering og den daglige pasning af fjerkræet eller de andre fugle i fangenskab, der holdes der.

Kapitel 2

Anmeldepligt

§ 2. Den ansvarlige for en fjerkræbesætning eller et hold af andre fugle skal straks tilkalde en dyrlæge ved mistanke om, at aviær influenza forekommer blandt fjerkræet eller fuglene.

Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, når der blandt fjerkræet eller fuglene, uden kendt årsag og inden for et kort tidsrum, optræder kraftigt ydelsesfald eller væsentligt forøget sygelighed eller dødelighed.

§ 3. Opretholdes mistanken, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af lavpatogen aviær influenza, skal dyrlægen straks underrette fødevareregionen og efter dennes anvisning indsende materiale til undersøgelse på Danmarks Fødevareforskning.

§ 4. Personer, der har haft kontakt med fjerkræbesætninger eller hold af andre fugle, der er eller har været smittet med lavpatogen aviær influenza, skal give fødevareregionen oplysninger om forhold af betydning for konstatering af smitteveje.

Kapitel 3

Foranstaltninger på bedrifter, hvor der er mistanke om udbrud af lavpatogen aviær influenza

Offentligt tilsyn og restriktioner på den mistænkte bedrift m.v.

§ 5. Fødevareregionen sætter den mistænkte bedrift under offentligt tilsyn.

Stk. 2. Endvidere foranstalter fødevareregionen følgende på den mistænkte bedrift:

1) Optælling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab eller eventuelt et skøn over antallet opdelt efter fjerkrætype eller art samt optælling af alle husdyr, som er pattedyr.

2) Udarbejdelse af en liste over fjerkræ og andre fugle i fangenskab og pattedyr, som er syge eller døde, eller som potentielt kan blive inficeret på bedriften. Listen skal opdateres dagligt, så længe mistanke om udbrud foreligger.

3) Der foretages en epidemiologisk undersøgelse.

§ 6. På den mistænkte bedrift er det forbudt at holde fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs. Dog kan strudsefugle fortsat holdes udendørs, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle. Tilsvarende gælder opdrættet fjervildt, hvis det opdrættede fjervildt endvidere holdes under net med en maskestørrelse på maksimum 10 cm gange 10 cm.

Stk. 2. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab, fjerkrækød, redskaber, foder, materialer, affald, gødning, gylle, brugt strøelse eller andet, der kunne tænkes at overføre aviær influenza fra bedriften, må ikke fjernes fra bedriften uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Færdsel til eller fra bedriften af personer, husdyr, udstyr og køretøjer eller transportmidler m.v. må ikke ske uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke flyttes til og fra bedriften uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 5. Æg må ikke flyttes fra bedriften. Dog kan fødevareregionen tillade, at æg sendes direkte til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kap. 2, i bilag III til hygiejneforordning for animalske fødevarer, og håndteres og behandles i overensstemmelse med kapitel IX i bilag II til kontrolforordning for animalske fødevarer.

§ 7. Ved ind- og udgange til de bygninger, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal der anvendes desinfektionsmidler efter fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Dog kan fødevareregionen efter en konkret risikovurdering tillade, at bestemmelsen i stk. 1 ikke skal finde anvendelse, hvis der er tale om andre fugle i fangenskab, som holdes på en hobbybedrift.

Supplerende restriktioner på baggrund af den epidemiologisk undersøgelse

§ 8. Fødevareregionen kan på baggrund af den epidemiologiske undersøgelse indføre midlertidige restriktioner for flytninger af fjerkræ, andre fugle i fangenskab og æg samt flytninger af køretøjer, der anvendes i fjerkræsektoren på en bedrift, hvor der er mistanke om udbrud af lavpatogen aviær influenza.

Stk. 2. Tilsvarende kan fødevareregionen bestemme, at foranstaltningerne i §§ 9-15 skal finde anvendelse. Foranstaltningerne kan begrænses til kun at omfatte det fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der mistænkes for at være inficeret.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan oprette en midlertidig kontrolzone omkring den mistænkte bedrift, og de i § 5 nævnte foranstaltninger iværksættes i fornødent omfang for bedrifterne i zonen.

§ 9. Alt fjerkræ og alle andre fugle i fangenskab på bedriften skal aflives straks efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Dog kan fødevareregionen bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ikke skal finde anvendelse for visse arter af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, hvis de skønnes ikke at udgøre en risiko for yderligere spredning af aviær influenza.

§ 10. Ejeren eller den ansvarlige for bedriften skal efter fødevareregionens anvisning træffe passende biosikkerhedsforanstaltninger for at begrænse eventuel spredning af aviær influenza til vilde fugle på bedriften.

§ 11. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab og æg på bedriften skal bortskaffes efter fødevareregionens anvisning.

§ 12. Fjerkræ, som allerede er udklækket af æg indsamlet på bedriften i tidsrummet mellem det formodede tidspunkt for indslæbning af lavpatogen aviær influenza på bedriften og tidspunktet for gennemførelsen af de i § 5, stk. 1 og 2, fastsatte foranstaltninger, sættes under offentligt tilsyn.

§ 13. Alle potentielt kontaminerede stoffer og affald, herunder foder, skal destrueres eller underkastes en behandling, der sikrer, at aviær influenzavirusset tilintetgøres efter fødevareregionens anvisning.

§ 14. Når døde fugle er bortskaffet, skal bygninger, hvori dyrene har været holdt, græsningsarealer eller jorder, potentielt kontamineret udstyr samt køretøjer, der har været anvendt til transport af fjerkræet eller de andre fugle i fangenskab samt kroppe, kød, foder, gødning, gylle og strøelse, og andre potentielt kontaminerede materialer eller stoffer rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisning.

§ 15. Andre fugle i fangenskab eller husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade bedriften uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke for husdyr af pattedyrklassen, der kun har adgang til boligarealer til mennesker.

Kapitel 4

Foranstaltninger m.v. på den smitteramte bedrift

Offentligt tilsyn, restriktioner m.v.

§ 16. Fødevareregionen sætter den smitteramte bedrift under offentligt tilsyn.

Stk. 2. Endvidere foranstalter fødevareregionen følgende på den smitteramte bedrift:

1) Optælling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab eller eventuelt et skøn over antallet opdelt efter fjerkrætype eller art samt optælling af alle husdyr, som er pattedyr.

2) Udarbejdelse af en liste over fjerkræ og andre fugle i fangenskab og pattedyr, som er syge eller døde, eller som potentielt kan blive inficeret på bedriften. Listen skal opdateres dagligt, så længe mistanke om udbrud foreligger.

3) Der foretages en epidemiologisk undersøgelse.

4) Bedriften tømmes for alt fjerkræ og andre fugle i fangenskab, hos hvilke der er bekræftet forekomst lavpatogen aviær influenza. Fødevareregionen fastsætter vilkår herfor.

5) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, som er nævnt i nr. 4, skal aflives.

§ 17. På baggrund af den epidemiologiske undersøgelse kan tømning, jf. § 16, stk. 2, nr. 4, udvides til andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab, selvom der ikke er konstateret lavpatogen aviær influenza, hvis dette fjerkræ m.v. skønnes at udgøre en risiko for yderligere spredning af aviær influenza.

§ 18. På den smitteramte bedrift må der ikke holdes fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs. Dog kan strudsefugle fortsat holdes udendørs, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle. Tilsvarende gælder opdrættet fjervildt, hvis det opdrættede fjervildt endvidere holdes under net med en maskestørrelse på maksimum 10 cm gange 10 cm.

Stk. 2. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab, fjerkrækød, redskaber, foder, materialer, affald, gødning, gylle, brugt strøelse eller andet, der kunne tænkes at overføre aviær influenza fra bedriften, må ikke fjernes fra bedriften uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Der må ikke tilføres eller fraføres fjerkræ eller andre fugle i fangenskab inden tømningen, jf. § 16, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. Færdsel til eller fra bedriften af personer, husdyr, udstyr og køretøjer eller transportmidler m.v. må ikke ske uden fødevareregionens tilladelse.

§ 19. Ved ind- og udgange til de bygninger, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal der anvendes passende desinfektionsmidler.

§ 20. Dødt fjerkræ, døde fugle i fangenskab samt rugeæg skal bortskaffes efter fødevareregionens anvisning.

Rengøring og desinfektion

§ 21. Bedriften samt maskiner og materiel, som er eller kan være kontamineret med aviær influenza, skal rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Jorder og græsningsarealer må ikke anvendes til fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, før fødevareregionen finder det godtgjort, at eventuelt aviær influenzavirus er inaktiveret.

Stk. 3. Slagterier, grænsekontrolsteder samt køretøjer, herunder påhængskøretøjer eller andre transportmidler, samt maskiner og materiel, som er eller kan være kontamineret med aviær influenza, skal rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Kapitel 5

Individuelle produktionsenheder og kontaktbedrifter

Foranstaltninger på individuelle produktionsenheder

§ 22. I tilfælde af udbrud af lavpatogen aviær influenza på en bedrift bestående af to eller flere individuelle produktionsenheder kan fødevareregionen for produktionsenheder med sundt fjerkræ undlade at iværksætte foranstaltninger nævnt i § 16, stk. 2, nr. 4 og 5, hvis dette ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare.

Foranstaltninger på kontaktbedrifter

§ 23. Fødevareregionen afgør på grundlag af en epidemiologiske undersøgelse, hvorvidt en bedrift skal betragtes som kontaktbedrift.

Stk. 2. Indtil forekomsten af lavpatogen aviær influenza er blevet udelukket, finder §§ 5-7 tilsvarende anvendelse.

§ 24. På baggrund af den epidemiologiske undersøgelse kan tømning, jf. § 16, stk. 2, nr. 4, udvides til andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab, selvom der ikke er konstateret lavpatogen aviær influenza, hvis dette fjerkræ m.v. skønnes at udgøre en risiko for yderligere spredning af aviær influenza.

Kapitel 6

Spærrezone

Oprettelse af spærrezone

§ 25. Der oprettes en spærrezone med en radius på mindst 1 km omkring den bedrift, hvor lavpatogen aviær influenza er konstateret.

Foranstaltninger m.v. i spærrezonen

§ 26. Fødevareregionen foretager hurtigst muligt en optælling af alle erhvervsdrivende bedrifter i spærrezonen og gennemfører laboratorieundersøgelser på erhvervsdrivende fjerkræbedrifter i spærrezonen.

Stk. 2. Fødevareregionen påser, at selvdøde eller aflivet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i spærrezonen bortskaffes.

Flytning inden for eller til spærrezonen

§ 27. Flytning af fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg inden for eller til spærrezonen må kun ske efter tilladelse fra fødevareregionen og under iagttagelse af de yderligere kontrolforanstaltninger, som fødevareregionen måtte finde hensigtsmæssige. Dette gælder dog ikke for transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.

§ 28. Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade en bedrift i spærrezonen uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for pattedyr, der kun har adgang til boligarealer til mennesker, hvis de ikke har nogen kontakt med bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og ikke har adgang til bure eller områder, hvor bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab holdes.

Flytning m.v. fra spærrezonen

§ 29. Fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg må ikke flyttes fra spærrezonen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan fødevareregionen dog tillade direkte transport af:

1) Fjerkræ til slagtning til et slagteri i Danmark.

2) Levende fjerkræ til en bedrift i Danmark, hvor der ikke forefindes andet fjerkræ. Det levende fjerkræ skal forblive der i 21 dage, og bedriften sættes under offentligt tilsyn, når fjerkræet er ankommet.

3) Daggamle kyllinger,

a) som transporteres til en bedrift i Danmark. De daggamle kyllinger skal forblive der i 21 dage, og bedriften sættes under offentligt tilsyn, når de er ankommet, eller

b) som er udklækket af æg med oprindelse i fjerkræbedrifter uden for spærrezonen, til en anden bedrift, forudsat at rugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsmæssige forhold kan sikre, at de ikke har været i kontakt med rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for spærrezonen og derfor har en anden sundhedsstatus.

4) Rugeæg til et udpeget rugeri, hvis æggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og det sikres, at æggene kan tilbagespores.

5) Konsumæg til et pakkeri, hvis de pakkes i engangsemballage, og der træffes biosikkerhedsforanstaltninger efter fødevareregionens anvisninger.

6) Æg til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag III til hygiejneforordning for animalske fødevarer, for at blive håndteret og behandlet i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til hygiejneforordning om fødevarehygiejne, og som ligger inden for eller uden for spærrezonen.

7) Æg til bortskaffelse.

Brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen

§ 30. Det er forbudt at fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen stk. 1 kan fødevareregionen tillade, at gødning eller gylle under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger flyttes fra en bedrift i spærrezonen til et udpeget anlæg til behandling eller til midlertidig opbevaring med henblik på efterfølgende behandling med det formål at tilintetgøre eventuelle aviær influenzavirus, jf. biproduktforordningen.

Biosikkerhedsforanstaltninger i spærrezonen

§ 31. Personer, der skal ind på eller forlader bedrifter i spærrezonen, skal træffe biosikkerhedsforanstaltninger efter fødevareregionens anvisning for at forhindre spredning af aviær influenza.

§ 32. Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab samt foder, gødning, gylle og strøelse, og andre potentielt kontaminerede materialer eller stoffer skal rengøres og desinficeres straks efter kontaminering efter fødevareregionens anvisninger.

Dyrskuer, udstillinger, markeder m.v.

§ 33. Det er forbudt at afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen.

Udsætning af vildt samt jagt og regulering i spærrezonen

§ 34. Det er forbudt at udsætte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til genopbygning af vildtbestande i spærrezonen.

Stk. 2. Vilde fugle må ikke jages eller reguleres i spærrezonen.

Kapitel 7

Ophævelse af restriktioner m.v.

Ophævelse af spærrezone

§ 35. Spærrezonen kan tidligst ophæves 21 dage efter, at det foreløbige rengørings- og desinfektionsarbejde på bedriften er afsluttet, og Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for spredning af lavpatogen aviær influenza er ubetydelig.

Stk. 2. Hvis fjerkræet eller andre fugle i fangenskab ikke aflives, jf. § 16, stk. 2, nr. 5, kan spærrezonen dog tidligst ophæves 42 dage efter datoen for bekræftelse af udbruddet, og når det efter en risikovurdering skønnes, at risikoen for spredning af lavpatogen aviær influenza er ubetydelig.

Genindsættelse af dyr

§ 36. Genindsættelse af dyr på erhvervsdrivende bedrifter må først finde sted 21 dage efter, at den endelige rengøring er afsluttet.

Stk. 2. På erhvervsdrivende bedrifter gennemføres følgende foranstaltninger på en periode over 21 dage efter genindsættelse (genindsættelsesfasen):

1) Fødevareregionen gennemfører en klinisk undersøgelse af fjerkræet.

2) Relevante biosikkerhedsforanstaltninger iværksættes ved ind- og udgange.

3) Fjerkræ, som dør i genindsættelsesfasen, skal undersøges.

4) Fjerkræ må ikke forlade bedriften uden fødevareregionens tilladelse i genindsættelsesfasen

5) Besætningsejeren eller den ansvarlige skal føre en bog over produktionstal, herunder sygeligheds- og dødelighedtal. Afvigelser og andre væsentlige ændringer i produktionstallene indberettes til den kompetente myndighed.

Stk. 3. Fødevareregionen kan ud fra en risikovurdering fastsætte, at foranstaltningerne, jf. stk. 2, skal anvendes på andre arter på den erhvervsdrivende bedrift, hobbybesætninger eller kontaktbedrifter.

Ophævelse af offentligt tilsyn

§ 37. Fødevareregionen ophæver det offentlige tilsyn, jf. § 5, stk.1, når foranstaltningerne, jf. § 36, er gennemført, og der ikke er konstateret aviær influenza.

Stk. 2. Hvis der ikke genindsættes dyr på bedriften, jf. § 36, ophæver fødevareregionen det offentlige tilsyn, når den endelige rengøring er afsluttet og godkendt.

Kapitel 8

Dispensation, betingelser, straf og ikrafttræden

Dispensation

§ 38. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare, kan fødevareregionen undlade at iværksætte foranstaltninger nævnt i § 16, nr. 4 og 5, og §§ 10-18 i tilfælde af udbrud af lavpatogen aviær influenza i

1) et rugeri,

2) en hobbybesætning,

3) et cirkus,

4) en zoologisk have,

5) en fuglehandel,

6) en dyrepark eller

7) et indhegnet område, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af truede arter eller af officielt registrerede sjældne racer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Hvis fødevareregionen efter stk. 1 undlader at iværksætte foranstaltninger nævnt i § 16, nr. 4 og 5, skal regionen påse, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab på den mistænkte eller smitteramte bedrift:

1) Anbringes i en bygning eller lignende på bedriften og forblive der. Hvis dette ikke er praktisk muligt, eller hvis deres velfærd er truet, skal de lukkes inde andetsteds på den samme bedrift, så de ikke kommer i kontakt med fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på andre bedrifter. Der skal træffes alle rimelige foranstaltninger til at begrænse deres kontakt med vilde fugle mest muligt.

2) Underkastes yderligere overvågning og test og ikke flyttes, før laboratorieundersøgelser viser, at der ikke længere er en væsentlig risiko for yderligere spredning af lavpatogen aviær influenza.

3) Ikke flyttes fra oprindelsesbedriften, undtagen med henblik på slagtning eller flytning til en anden bedrift i Danmark i overensstemmelse med fødevareregionens bestemmelser eller i et andet EU- land, hvis dette land har givet samtykke hertil.

Betingelser

§ 39. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for tilladelser givet i henhold til § 6, stk. 2-5, § 15, stk.1, § 18, stk. 2 og 4, § 27, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2, og § 30, stk. 2.

Straf og ikrafttræden

§ 40. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 2-4, § 6, § 8, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1, §§ 18-19, § 21, stk. 2, § 27 § 28, stk.1, § 29, stk. 1, § 30, stk. 1, §§ 31-34 og § 36, stk. 1.

2) tilsidesætter vilkår eller anvisninger fastsat efter § 6, stk. 2-5, § 7, stk.1, §§ 9-11, §§ 13-14, § 15, stk. 1, § 18, stk. 2 og 4, § 20, § 21, stk. 1 og 3, § 27, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2, § 30, stk. 2, og §§ 31-32

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2006.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse af 2. juni 2006 om beskyttelsesforanstaltninger ved fund af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

 

 

 

Fødevarestyrelsen, den 14. september 2006

P.S.V.

Anders Munk Jensen

/Christian Strøyer

Officielle noter

¹) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EU-Tidende 2006 L 10 s. 16).

Redaktionel note
 • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 152, den 26. september 2006