Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om godkendelse af kæledyrskrematorier

 

I henhold til Biproduktforordningen  artikel 12, stk. 1, skal forbrænding eller medforbrænding af animalske biprodukter finde sted i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF, eller når direktiv 2000/76/EF  ikke finder anvendelse i henhold til bestemmelserne i biproduktforordningens artikel 12, stk. 2 eller stk. 3.

 

Anlæg, der kun forbrænder hele dyrekroppe (kæledyrskrematorier), er undtaget fra direktiv 2000/76/EF i henhold til artikel 2, stk. 2, litra a (vii).

 

Et kæledyrskrematorium skal have en godkendelse efter Biproduktforordningen af den lokale fødevareregion og en miljøgodkendelse af den kommune, hvori anlægget er beliggende.

 

Denne vejledning omfatter kun de punkter, der er relevante for fødevareregionens godkendelse af krematoriet.

Generelle godkendelseskrav til kæledyrskrematorier

Ansøgning

Kæledyrskrematoriet skal fremsende en skriftlig ansøgning til den fødevareregion, hvori krematoriet er beliggende.

 

Ansøgningen skal indeholde tegninger med en situationsplan, som angiver kæledyrskrematoriets beliggenhed evt. i forhold til nabobebyggelser og tegninger over kæledyrskrematoriets indretning med angivelse af materiale og inventar. Der skal også foreligge en beskrivelse af kæledyrskrematoriets drift samt en beskrivelse af et egenkontrolprogram for kæledyrskrematoriet. Herudover skal det fremsendte materiale indeholde en beskrivelse af, hvilke dyr, der skal modtages og forarbejdes på kæledyrskrematoriet, samt en beskrivelse af hvordan slutproduktet håndteres.

Betingelser for godkendelse

Indretning og drift, udstyr m.v.

Et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, bygges og drives således, at forbrændingsgasserne opvarmes på kontrolleret og ensartet vis. Anlægget skal kunne opnå en temperatur på 850 ºC i minimum 2 sekunder, målt nær den indre væg i forbrændingskammeret. Anlægget skal være godkendt af fødevareregionen.

 

I et højkapacitetsforbrændingsanlæg skal hver linie være udstyret med mindst en støttebrænder. Støttebrænderen skal automatisk gå i gang, når forbrændingsgassernes temperatur efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft falder til under 850 ºC. Den skal også benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at temperaturen på 850 ºC fastholdes på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt affald i forbrændingskammeret.

 

Højkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal være forsynet med et automatisk system, som forhindrer indfyring med kadavere:

· Ved antændingen, så længe temperaturen endnu ikke er nået op på 850 ºC, og

· Hvis temperaturen falder til mindre end 850 ºC.

 

Der skal benyttes teknikker med henblik på overvågning af de parametre og betingelser, der er relevante i forbindelse med forbrændings- eller medforbrændingsprocessen. Højkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal være udstyret med temperaturmålingsudstyr.

 

Kravene til temperaturmålingerne fastsættes i godkendelsen.

 

Virksomheden selv skal kontrollere, at overvågningsudstyret er korrekt installeret og fungerer. Dette skal efterkontrolleres hvert år. Kalibrering foretages ved hjælp af parallelmålinger med benyttelse af referencemetoderne mindst hvert tredje år.

 

Temperaturmåleresultater registreres og opbevares på en hensigtsmæssig måde, så fødevareregionen kan kontrollere, at de godkendte driftsbetingelser overholdes.

 

Kadaverne anbringes så vidt muligt i ovnen uden direkte håndtering.

 

Spildevand

 

Da kæledyrskrematoriet modtager kategori 1-materiale, skal der opsættes 6 mm riste i modtagesektionen. Alt, hvad der opsamles i disse, skal afbrændes i krematorieovnen.

 

Et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, herunder tilhørende oplagringsplads til animalske biprodukter, skal udformes således, at ikke-godkendt og utilsigtet udslip af forurenende stoffer til jord, overfladevand og grundvand undgås i overensstemmelse med bestemmelserne i miljølovgivningen. Der skal desuden være kapacitet til oplagring af forurenet regnvandsafstrømning fra forbrændingsanlæggets område og af forurenet vand, der skyldes spild eller brandslukning.

 

Denne opbevaringskapacitet skal være tilstrækkelig til, at vandet om nødvendigt kan kontrolleres og renses inden udledning.

Restprodukter

 

Ved ”restprodukter” forstås: Enhver form for flydende eller fast materiale, som opstår ved forbrændings- eller medforbrændingsprocessen, spildevandsrensningen eller andre processer, der foregår inden for forbrændings- eller medforbrændingsanlægget. De omfatter bundaske og slagge, flyveaske og kedelstøv.

 

Restprodukter fra forbrændings- eller medforbrændingsanlæggets drift skal begrænses til det mindst mulige for så vidt angår omfang og skadelighed. Restprodukterne skal genvindes, hvor det er hensigtsmæssigt, enten på selve anlægget eller uden for i miljølovgivningen. Det er ikke nødvendigt at anbringe restprodukterne fra et kæledyrskrematorium i et deponeringsanlæg.

 

Transport og midlertidig oplagring af tørre restprodukter i form af støv skal finde sted på en måde, f.eks. i lukkede beholdere, så restprodukterne ikke spredes i miljøet.

 

Vaskeplads

 

Kæledyrskrematoriet skal være forsynet med en vaskeplads med tilstrækkelig kapacitet til rengøring og desinfektion af de køretøjer, containere eller beholdere, som kadaverne transporteres i.

 

Containere, beholdere eller køretøjer, som kadaverne er transporteret i, rengøres på vaskepladsen. Det skal sikres, at kravene om spildevand (se afsnittet om spildevand) overholdes.

 

Skadedyrsbekæmpelse

 

Der skal træffes systematiske forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr. Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret program for skadedyrsbekæmpelse.

 

Rengøring m.v.

Der fastlægges dokumenterede rengøringsprocedurer for alle dele af kæledyrskrematoriet. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og de fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.

 

Råvarer

 

Krematoriet må modtage døde selskabsdyr, herunder heste og vildt.

 

Modtagelse, opbevaring og emballering

 

Kæledyrskrematoriets driftsleder skal tage alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med modtagelse af kadavere. Forholdsreglerne skal tage sigte på at forebygge eller begrænse direkte fare for menneskers eller dyrs sundhed.

 

Kadaverne skal afbrændes hurtigst muligt efter ankomsten. De skal opbevares hensigtsmæssigt, indtil de brændes.

 

Der skal være et separat lokale med køle- eller frysefaciliteter til opbevaring af kadaverne. Opbevaringsfaciliteterne skal ligge i umiddelbar nærhed af kæledyrskrematoriet. Såvel modtageområde som opbevaringslokale skal være forsynet med fast og tæt gulv med fald til kloakafløb, og områderne skal være udført i materialer, som er lette at rengøre.

 

Kadaverne skal transporteres og opbevares i tætsluttende lækagesikkert emballage (f.eks. kraftige plastikposer).

 

Ved indførsel af kadavere fra andre EU-lande skal importøren registreres i den lokale fødevareregion. Indførsel af kadavere skal derudover opfylde de gældende krav i Biproduktforordningen for samhandel med kategori-1 materiale.

 

Dokumentation i forbindelse med modtagelse af produkter

 

Modtagelse

 

Alle kadavere, der modtages på anlægget, skal være ledsaget af et handelsdokument (eller hvis dette er nødvendigt et sundhedscertifikat).

 

Handelsdokumenterne skal angive:

Dato for afsendelse fra oprindelsessted.

Beskrivelse af materialet med angivelse af kategori, dyrearter og ordene ”Kun til bortskaffelse”.

Mængde.

Oprindelsessted.

Transportørens navn og adresse.

Modtagerens navn og adresse.

 

Kæledyrskrematoriet skal opbevare originaleksemplaret af handelsdokumentet (eller sundhedscertifikatet) i mindst to år.

 

 

Optegnelser

 

Kæledyrskrematoriet skal føre optegnelser over:

 

· Modtagelsesdato.

· Modtaget materiale med angivelse af kategori og dyreart.

· Mængden af materialet.

· Materialets oprindelsessted.

· Transportørens navn og adresse.

· Optegnelserne skal opbevares i mindst to år.

 

Kæledyrskrematoriet skal have en liste over de leverende virksomheder (dyreklinikker, private m.m.).

 

 

Udvidelse eller ændring af godkendelsen

 

Ønsker kæledyrskrematoriet at ændre i procedurerne, således at processen ikke længere er omfattet af godkendelsen, skal der indhentes en ny tilladelse hos fødevareregionen.

 

Kæledyrskrematoriet skal altid indsende fornyet ansøgning om godkendelse til fødevareregionen ved væsentlige ændringer i bygninger, indretning eller produktion.

 

Hvis kæledyrskrematoriet er i tvivl, om der er tale om en væsentlig ændring, bør kæledyrskrematoriet rette henvendelse til fødevareregionen med henblik på en afklaring af spørgsmålet.

 

Bortfald af godkendelse

 

Hvis kæledyrskrematoriet ikke opfylder Biproduktforordningens krav, suspenderer fødevareregionen kæledyrskrematoriets godkendelse. Dette betyder, at kæledyrskrematoriet ikke må forarbejde eller afsætte animalske biprodukter. I ganske særlige tilfælde kan fødevareregionen, hvis regionen finder, at der ikke er risiko for menneskers og dyrs sundhed i stedet for at suspendere af godkendelsen, give kæledyrskrematoriet en frist til at bringe forholdet i orden.

Tilsyn og kontrol

 

Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og – resultater skal dokumenteres og opbevares i mindst to år.

 

Det er fødevareregionen, der fører tilsyn med, at kæledyrskrematoriet overholder Biproduktforordningens bestemmelser. Fødevareregionen fastsætter kontrollen og inspektionshyppigheden efter anlæggets størrelse m.v.

 

Officielle noter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, EF-Tidende nr. L 273 af 10. oktober 2002, s. 1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald. EF-Tidende L332, s. 91, som er implementeret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald