Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over direktiver hvor Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. forordning 2006/2004 af 27. oktober 2004 (CPC-forordningen)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

 

I medfør af § 22, stk. 5, i lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring fastsættes herved følgende regler for Forbrugerombudsmanden s virksomhed:

§ 1. Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling. Forbrugerombudsmanden er ikke forpligtet til at behandle alle klager, som han får forelagt. Forbrugerombudsmanden skal ved optagelsen af sager til behandling navnlig lægge vægt på varetagelsen af hensynet til forbrugerne.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden s prioriteringsadgang efter stk. 1 gælder ikke klager, der er oversendt fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemslande i medfør af forordningen (EF) 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som vedrører overtrædelser af direktiver, for hvilke Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. bilag 1.

§ 2. Forbrugerombudsmanden skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af markedsføringslovens bestemmelser.

§ 3. Forbrugerombudsmanden kan indtræde efter retsplejelovens almindelige regler i civile retssager, herunder vedrørende civilretlige forbrugerbeskyttelseslove, hvor Forbrugerombudsmanden s indtræden sker som led i det offentligretlige tilsyn med markedsføringsloven.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan efter § 348 i lov om finansiel virksomhed, § 3, stk. 3, i lov om værdipapirhandel og § 120 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. anlægge retssager på det finansielle område.

§ 4. Forbrugerstyrelsen varetager Forbrugerombudsmanden s sekretariatsopgaver.

Stk. 2. Forbrugerstyrelsen udarbejder ved finansårets udløb en redegørelse til ministeren for familie- og forbrugeranliggender om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 890 af 26. oktober 1994 om regler for Forbrugerombudsmanden s virksomhed.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 26. februar 2007

Carina Christensen

/Louise HolckBilag 1

Oversigt over direktiver hvor Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. forordning 2006/2004 af 27. oktober 2004 (CPC-forordningen)

 

Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame.

Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit.

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure.

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.