Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Godkendelse som adoptant
  Kapitel 2Undersøgelses- og godkendelsesforløbet ved ansøgning om godkendelse som adoptant til et dansk barn
  Kapitel 3Undersøgelses- og godkendelsesforløbet ved ansøgning om godkendelse som adoptant til et barn fra et andet land
  Kapitel 4Bortfald af godkendelsen som adoptant
  Kapitel 5Udenlandsk barn i forslag (matchingforslag)
  Kapitel 6Formidling af børn fra andre lande
  Kapitel 7Bortadoption af et dansk barn
  Kapitel 8Administrative bestemmelser
  Kapitel 9Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

 

I medfør af §§ 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 14. september 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Godkendelse som adoptant

Kompetence mv.

§ 1. Adoption af et barn under 18 år kræver, at ansøgeren er godkendt som adoptant. Afgørelsen træffes af adoptionssamrådet ved den statsforvaltning, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

Stk. 2. Godkendelse kræves ikke ved adoption af ægtefælles barn eller adoptivbarn, barnebarn, søskendes barn eller barn af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særlig nært knyttet til.

§ 2. Godkendelse som adoptant kan meddeles:

1) til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse), eller

2) til at adoptere et barn, der bringes i forslag fra en dansk eller udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (abstrakt godkendelse).

Stk. 2. Adoptionssamrådet fastsætter indholdet af den abstrakte godkendelse (godkendelsesrammen).

Ansøgningen

§ 3. Ansøgning om godkendelse som adoptant indgives til statsforvaltningen. Et ægtepar indgiver ansøgningen i fællesskab.

§ 4. Ansøgningen indgives på en godkendt blanket. Ansøgningen skal vedlægges:

1) fødsels- og dåbs-(navne)attest,

2) vielsesattest, hvis ansøgeren er gift,

3) skatteattest og restanceerklæring,

4) helbredserklæring og

5) helbredsattest.

Stk. 2. Helbredserklæringen udfyldes af ansøgeren på en godkendt blanket.

Stk. 3. Helbredsattesten udstedes af ansøgerens sædvanlige læge på en godkendt blanket. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal ansøgeren give en fyldestgørende grund herfor. Helbredsattesten må ved ansøgningens indgivelse ikke være mere end 3 måneder gammel.

Godkendelseskrav

§ 5. En ansøger kan godkendes som adoptant, når ansøgeren opfylder kravene i §§ 6-9, og ansøgeren i øvrigt kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene, eller hvis ansøgeren er gift, jf. stk. 2, sammen med sin ægtefælle.

Stk. 2. En ansøger, som er gift, kan kun godkendes som adoptant, hvis ægtefællen samtidig godkendes som adoptant, jf. adoptionslovens § 5, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen befinder sig i en af de i adoptionslovens § 5, stk. 1, 1. pkt., in fine, nævnte tilstande.

§ 6. Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end 40 år.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 kan dog fraviges, hvis:

1) kun den ene ægtefælles alder overstiger barnets alder med mere end 40 år, mens den anden ægtefælle er noget yngre, eller

2) ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn, eller

3) der foreligger særlige omstændigheder i øvrigt.

§ 7. Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant,

1) at ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

2) at ansøgeren råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af barnet,

3) at ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og

4) at ansøgeren ikke er straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om ansøgerens egnethed til at adoptere.

§ 8. Et ægtepar kan kun godkendes som adoptanter, hvis de på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen har levet sammen i mindst 2 ½ år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

§ 9. Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at en ansøger, der ikke tidligere har adopteret et barn fra et andet land, kan godkendes som adoptant til et udenlandsk barn.

Stk. 2. Samrådet kan beslutte, at en ansøger, der tidligere har adopteret et barn fra et andet land, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt, hvis der er behov for det.

Kapitel 2

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet ved ansøgning om godkendelse som adoptant til et dansk barn

§ 10. Når statsforvaltningen modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant til et barn, der bor i Danmark, tilvejebringer statsforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige for adoptionssamrådets bedømmelse af ansøgningen. Statsforvaltningens lægelige, psykologiske, sociale og juridiske sagkundskab inddrages efter den enkelte sags omstændigheder i behandlingen.

Stk. 2. Beslutning om at iværksætte medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller anden specialundersøgelse træffes af samrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages.

Stk. 3. Statsforvaltningen skal sikre, at ansøgeren modtager rådgivning i nødvendigt omfang.

§ 11. Adoptionssamrådet træffer på baggrund af statsforvaltningens undersøgelser afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan godkendes som adoptant.

§ 12. Hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne i §§ 6-8, kan adoptionssamrådet afslå en ansøgning om godkendelse som adoptant uden nærmere undersøgelse.

§ 13. Når ansøgeren er godkendt som adoptant til anonym adoption af et dansk barn, indsender statsforvaltningen adoptionssamrådets afgørelse, journaler og andet materiale af betydning for sagen til Adoptionsnævnet med henblik på nævnets udvælgelse efter § 36.

Stk. 2. Har det ikke været muligt inden et år fra godkendelsen at anvise ansøgeren et barn til adoption, kan Adoptionsnævnet henlægge sagen.

Kapitel 3

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet ved ansøgning om godkendelse som adoptant til et barn fra et andet land

Undersøgelsesforløbet i statsforvaltningen

§ 14. Undersøgelsesforløbet i statsforvaltningen falder i to faser. Undersøgelsens første fase (fase 1) indledes, når statsforvaltningen modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant til et barn fra et andet land. Undersøgelsens sidste fase (fase 3) indledes efter anmodning fra ansøgeren, når statsforvaltningen eller samrådet har tilkendegivet, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 16, og ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves, jf. § 9.

Stk. 2. Ansøgeren tilvejebringer forud for fase 3 bekræftelse på,

1) at ansøgeren er tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 33, eller at ansøgeren har fået Familiestyrelsens tilladelse i medfør af § 34, og

2) at ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves.

Stk. 3. Anmodning om iværksættelse af fase 3 skal indgives inden tre måneder efter, at statsforvaltningen eller samrådet i medfør af § 16 har tilkendegivet, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Hvis ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, skal anmodningen være indgivet inden ét år efter afgørelsen i medfør af § 16. Samrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen.

§ 15. I fase 1 tilvejebringer statsforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om ansøgeren opfylder de generelle betingelser i §§ 6-8, jf. § 16.

Stk. 2. I fase 3 udarbejder statsforvaltningen til brug for adoptionssamrådets afgørelse efter § 17 en individuel beskrivelse af ansøgeren.

Stk. 3. Beslutning om at iværksætte medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller anden specialundersøgelse træffes af adoptionssamrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages.

Stk. 4. Statsforvaltningen skal sikre, at en ansøger, der kan godkendes uden deltagelse i et adoptionsforberedende kursus, modtager rådgivning i nødvendigt omfang.

Godkendelsesforløbet

§ 16. Hvis statsforvaltningen vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 6-8, træffer statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden forelæggelse af sagen for adoptionssamrådet. Hvis statsforvaltningen vurderer, at der foreligger tvivl som, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne, forelægges sagen for adoptionssamrådet.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren i de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tilfælde betingelserne, træffer adoptionssamrådet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Opfylder ansøgeren ikke betingelserne, meddeles ansøgeren afslag på godkendelse som adoptant.

§ 17. Som afslutning på undersøgelses- og godkendelsesforløbet tager adoptionssamrådet stilling til, om ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn.

Stk. 2. Hvis ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn, godkendes ansøgeren som adoptant. I modsat fald meddeles afslag.

Adoptionsforberedende kursus

§ 18. Familiestyrelsen tilrettelægger og udbyder det i § 9 nævnte adoptionsforberedende kursus, der indgår som en selvstændig del af undersøgelses- og godkendelsesforløbet (fase 2).

§ 19. Deltagelse i kurset kan først finde sted, når:

1) statsforvaltningen eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 16, og

2) betaling af det i § 41 nævnte beløb er sket.

Stk. 2. Tilmelding indgives af ansøgeren til Familiestyrelsen, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

§ 20. Ansøgeren anses for at have deltaget i et adoptionsforberedende kursus, når ansøgeren har gennemført hele kurset efter en kursusplan, der er tilrettelagt af Familiestyrelsen.

Stk. 2. Ægtefæller skal have deltaget i kurset samtidigt.

§ 21. Adoptionssamrådet kan, indtil der er truffet afgørelse i medfør af § 17, beslutte, at en ansøger, der tidligere har adopteret et barn fra et andet land, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt, hvis der er behov herfor.

Stk. 2. Statsforvaltningens undersøgelse sættes i bero, indtil ansøgeren har deltaget i det adoptionsforberedende kursus i overensstemmelse med samrådets beslutning. Det adoptionsforberedende kursus skal være gennemført, og ansøgeren skal have anmodet om genoptagelse af undersøgelsen senest ét år efter, at adoptionssamrådet traf afgørelse om deltagelse i kurset.

§ 22. Der må ikke til brug for adoptionssamrådets afgørelse om godkendelse som adoptant indhentes oplysninger om ansøgeren, som er fremkommet i forbindelse med deltagelsen i et adoptionsforberedende kursus. Sådanne oplysninger må heller ikke af kursuslederne eller af andre videregives til statsforvaltningen eller adoptionssamrådet.

Kapitel 4

Bortfald af godkendelsen som adoptant

§ 23. Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. adoptionslovens § 25 a, stk. 2.

Stk. 2. De undersøgelser, der er nødvendige for samrådets afgørelse efter stk. 1, foretages af statsforvaltningen.

Stk. 3. Ansøgeren har pligt til at meddele statsforvaltningen, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.

Kapitel 5

Udenlandsk barn i forslag (matchingforslag)

§ 24. Når ansøgeren er godkendt som adoptant til et barn fra et andet land, udarbejder statsforvaltningen på baggrund af den individuelle beskrivelse af ansøgeren en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Statsforvaltningen sender rapporten til den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, jf. § 33, eller til den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation, jf. § 34.

§ 25. Når der gennem den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren, foretager den formidlende organisation en vurdering af, om barnet må anses for at ligge inden for ansøgerens godkendelse. Den formidlende organisation orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren.

§ 26. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, utvivlsomt ligger inden for ansøgerens godkendelse, anmoder den formidlende organisation ansøgeren om at tilkendegive, om ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn.

Stk. 2. Den formidlende organisation underretter statsforvaltningen om ansøgerens tilkendegivelse og sender samtidig oplysningerne om barnet til statsforvaltningen.

§ 27. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, ligger uden for ansøgerens godkendelse, orienterer den formidlende organisation ansøgeren om muligheden for at ansøge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren at søge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn, orienterer den formidlende organisation statsforvaltningen herom og sender samtidig oplysningerne om barnet til statsforvaltningen.

Stk. 3. Adoptionssamrådet tager stilling til, om ansøgerens ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes. Statsforvaltningen foretager de undersøgelser, der er nødvendige for samrådets afgørelse.

Stk. 4. Ønsker ansøgeren ikke at ansøge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det konkrete barn, sender den formidlende organisation oplysningerne om barnet til statsforvaltningen.

§ 28. Den formidlende organisation kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår ansøgerens tilkendegivelse efter §§ 26-27 skal foreligge.

§ 29. Hvis der efter den formidlende organisations vurdering foreligger tvivl om, hvorvidt det barn, der er bragt i forslag, ligger inden for ansøgerens godkendelse, forelægger den formidlende organisation oplysningerne om barnet for adoptionssamrådet.

Stk. 2. Adoptionssamrådet tager stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse.

Stk. 3. Statsforvaltningen underretter ansøgeren og den formidlende organisation om adoptionssamrådets afgørelse. §§ 26-28 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at vurderingen af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, er foretaget af adoptionssamrådet.

§ 30. Når der over for statsforvaltningen bringes et barn fra et andet land i forslag til ansøgeren, jf. § 34, foretager adoptionssamrådet en vurdering af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse. Statsforvaltningen orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren. §§ 26-28 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at vurderingen af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, er foretaget af adoptionssamrådet, og af at ansøgerens tilkendegivelse skal meddeles statsforvaltningen.

§ 31. Når et barn bringes i forslag til en adoption omfattet af Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoption, og når barnet utvivlsomt er omfattet af ansøgerens godkendelse, og ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn, jf. § 26, afgiver den formidlende organisation erklæring i overensstemmelse med Haagerkonventionens artikel 17c til den udenlandske centralmyndighed om, at adoptionsproceduren kan fortsætte.

Stk. 2. I tilfælde, hvor matchingforslaget skal forelægges samrådet, jf. §§ 27 og 29, afgives erklæring efter Haagerkonventionens artikel 17c af samrådet.

Stk. 3. Erklæring efter stk. 1 og 2 afgives på en godkendt blanket.

Kapitel 6

Formidling af børn fra andre lande

§ 32. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender har godkendt følgende organisationer (de formidlende organisationer) til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem danske adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoptionen:

1) AC Børnehjælp, Elkjærvej 31, 8230 Åbyhøj.

2) DanAdopt, Hovedgaden 24, 3460 Birkerød.

Stk. 2. Godkendelser efter stk. 1 og ændringer i disse offentliggøres i Retsinformation.

§ 33. En ansøger, der søger om at blive godkendt som adoptant til et barn fra et andet land, skal være tilmeldt en godkendt formidlende organisation. Tilmelding skal ske, inden fase 3 indledes.

§ 34. Familiestyrelsen kan tillade, at ansøgeren ikke er tilmeldt en formidlende organisation, hvis ansøgeren har et særligt forhåndskendskab til barnet eller barnets pårørende, eller hvis der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ansøger, der er omfattet af stk. 1, skal godtgøre:

1) at ansøgerens forbindelse med barnet eller dets pårørende er skabt på lovlig måde efter reglerne her i landet og reglerne i barnets hjemland, og

2) at adoption må antages at kunne gennemføres såvel lovlig som etisk forsvarligt, samt

3) at den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation ikke samarbejder eller fører drøftelser om samarbejde med en i Danmark godkendt formidlende organisation.

Stk. 3. Ansøgeren skal fremskaffe en erklæring fra den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation om, at formidleren sender de oplysninger, som statsforvaltningen anmoder om, direkte til statsforvaltningen.

Kapitel 7

Bortadoption af et dansk barn

§ 35. Henvendelse om bortadoption af et barn, der bor i Danmark, kan ske til statsforvaltningen på det sted, hvor barnets forældre (forælder) bor eller opholder sig.

Stk. 2. Modtager kommunalbestyrelsen henvendelse om bortadoption af et barn, vejledes forældrene om de muligheder, de efter den sociale lovgivning har for at modtage støtte, hvis de undlader at bortadoptere barnet. Hvis ønsket om bortadoption fastholdes, videresendes sagen snarest, om muligt senest ved barnets fødsel, til statsforvaltningen.

Stk. 3. Statsforvaltningen vejleder forældrene på samme måde som nævnt i stk. 2, hvis vejledning ikke allerede er givet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Fastholdes ønsket om bortadoption, sørger statsforvaltningen for, at der foretages de nødvendige undersøgelser af barnets og forældrenes forhold. Statsforvaltningen videresender oplysningerne til Adoptionsnævnet.

§ 36. Når et barn ønskes bortadopteret, udvælger Adoptionsnævnet blandt de ansøgere, der i henhold til § 11 er godkendt som adoptanter af et dansk barn, den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det konkrete barn.

§ 37. Henvendelse om adoption af et barn, der bor i Danmark, til en ansøger med bopæl i en anden stat, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, kan ligeledes ske til statsforvaltningen, hvor barnets forældre (forælder) bor eller opholder sig.

Stk. 2. Statsforvaltningen forelægger sagen for Familiestyrelsen, der er centralmyndighed i forhold til Haagerkonventionen.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

Hjemmebesøg

§ 38. Statsforvaltningen skal tilbyde adoptanterne vejledning og hjemmebesøg efter, at barnet er hjemtaget.

Tilsyn og rekurs

§ 39. Adoptionsnævnet fører tilsyn med adoptionssamrådene og behandler klager over afgørelser, der træffes af adoptionssamrådene.

§ 40. Familiestyrelsen fører tilsyn med de formidlende organisationer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Adoptionsnævnet fører tilsyn med de formidlende organisationers virksomhed i udlandet og med de formidlende organisationers behandling af matchingforslag.

Stk. 3. Familiestyrelsen og Adoptionsnævnet behandler klager over de formidlende organisationer inden for styrelsens og nævnets tilsynsområder.

Stk. 4. Statsforvaltningen indberetter til Adoptionsnævnet, hvis statsforvaltningen bliver opmærksom på særlige forhold vedrørende de formidlende organisationers virksomhed i udlandet eller de formidlende organisationers behandling af matchingforslag.

Betaling for adoptionsforberedende kurser

§ 41. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. april 2000 kr. 1.500.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar. Familiestyrelsen bekendtgør hvert år det regulerede beløb.

Stk. 3. Hvis samrådet i medfør af § 21, stk. 1, træffer bestemmelse om, at ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, kan Familiestyrelsen bestemme, at det i stk. 1 nævnte beløb nedsættes.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2000 om godkendelse som adoptant ophæves.

Familiestyrelsen, den 12. december 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Hanne Kristiansen