Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2007

 

I medfør af § 25 c, stk. 3, i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 14. september 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2007 kr. 1.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset. Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales beløbet kun, hvis de ledige pladser kan genbesættes med andre deltagere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1204 af 12. december 2005 om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2006 ophæves.

Familiestyrelsen, den 11. december 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Hanne Kristiansen