Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Forbrugerforum

(Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Forbrugerstyrelsen gennemfører og offentliggør sammenlignende test af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Forbrugerstyrelsen kan i sin testvirksomhed anvende anonym informationsindsamling.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carina Christensen