Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 627 af 29. juni 2000 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2004 foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde, når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra stk. 1 og 2, således at husholdningssalt samt salt som indgår i brød og almindeligt bagværk kan være tilsat jod i en mængde, der er mindre end 13 mg jod pr. kg salt.«

2. I § 4 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5. Tilsætning af jod til husholdningssalt og salt som indgår i brød og almindeligt bagværk i en mængde, der er større end 13 mg jod pr. kg salt skal anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende generelle regler om tilsætningsstoffer til fødevarer.«

3. § 6, stk. 1 affattes således:

» § 6. Husholdningssalt skal mærkes med oplysning om, at der er tilsat jod i en mængde, der svarer til 13 mg jod pr. kg salt eller i den mængde, der er givet dispensation til, jf. § 4, stk. 4.«

4. I § 8, stk. 1 ændres »Fødevaredirektoratet« til: »Fødevarestyrelsen«.

5. I § 13, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 4, stk. 1-2« : »§ 4, stk. 4«.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 31. december 2006.

Fødevarestyrelsen, den 14. december 2006

Anders Munk Jensen

/Gundula Maria Kjær