Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

(Strafskærpelse, næringsbrev til fødevarevirksomheder og inddragelse heraf, udveksling af oplysninger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret ved § 6 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 25 indsættes i kapitel 7 :

»§ 25 a. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om, at

1) virksomhedsledere, producenter eller importører af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal træffe forholdsregler med henblik på at trække sådanne materialer og genstande tilbage fra markedet, hvis de pågældende antager eller har grund til at antage, at materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, som virksomheden har produceret, importeret eller distribueret, ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, og at

2) materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ikke må markedsføres, hvis de udgør eller antages at udgøre en fare for fødevaresikkerheden.«

2. I § 54 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Et laboratorium, der udfører analyser efter fødevarelovgivningen, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle de oplysninger om analyseresultater, den analyserede fødevare og den virksomhed, analyserne er udført for, der er nødvendige i forbindelse med eftersporing af fødevarebårne udbrud og mistanke herom. Laboratoriet underretter virksomheden om udleveringen af oplysninger.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. Efter § 54 indsættes:

»§ 54 a. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at fødevarelovgivningen overholdes, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed, herunder oplysninger om skatteforhold.«

4. I § 60, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) markedsfører fødevarer i strid med § 14, stk. 1,«.

Nr. 1-4 bliver herefter nr. 2-5.

5. I § 60, stk. 1, nr. 3 , der bliver stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§ 54, stk. 1«: »og 4«.

6. § 60, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 eller 3 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til, om overtrædelsen har fremkaldt fare for fødevaresikkerheden eller er begået som led i en systematisk overtrædelse af fødevarelovgivningen, samt til den tilsigtede berigelse og virksomhedens omsætning.«

7. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fremsætter i folketingsåret 2008-09 forslag om revision af § 25 a, § 54, stk. 4, § 54 a og § 60, stk. 1, nr. 1 og 4, og stk. 5.«

§ 2

I lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker, som ændret ved § 10 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder«.

2. I § 1, stk. 1 , indsættes efter »fødevarer«: »samt catering«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse ved drift af fødevareengrosvirksomhed, hvorved i denne lov forstås enhver fødevarevirksomhed, der ikke er omfattet af stk. 1 eller er primærproducent.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Enhver, der driver erhverv som nævnt i § 1, stk. 1, skal til hvert forretningssted have et næringsbrev til fødevarebutik.

Stk. 2. Enhver, der driver erhverv som nævnt i § 1, stk. 2, skal til hvert forretningssted have et næringsbrev til fødevareengrosvirksomhed.

Stk. 3. I interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have et næringsbrev.

Stk. 4. Erhvervsvirksomhed, som er omfattet af § 1, stk. 1 eller 2, må ikke påbegyndes, før næringsbrev er erhvervet.«

5. § 4 affattes således:

»§ 4. Ret til næringsbrev til fødevarebutik har enhver person, der ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne for detailsalg vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold.

Stk. 2. Ret til næringsbrev til fødevareengrosvirksomhed har enhver person, der ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne for fødevareengrosvirksomhed vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold.

Stk. 3. Selskaber m.v. har ret til næringsbrev, når et medlem af ledelsen har bestået den i stk. 1 eller 2 nævnte prøve, eller når et medlem af ledelsen har gennemført en erhvervsuddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 2.«

6. I § 5, stk. 1 , ændres »den i § 4, stk. 1, nævnte prøve« til: »de i § 4, stk. 1 og 2, nævnte prøver«.

7. § 6, stk. 1, affattes således:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for aflæggelse af de i § 4, stk. 1 og 2, nævnte prøver.«

8. I § 6, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Der kan endvidere fastsættes nærmere regler for betaling, hvis der fra samme forretningssted drives både fødevarebutik og fødevareengrosvirksomhed.«

9. I § 7, stk. 2, indsættes efter »væsentlige«: », for så vidt angår driften af henholdsvis fødevarebutik og fødevareengrosvirksomhed«.

10. I § 7, stk. 3, indsættes efter »frakendt retten efter § 11, stk. 1 eller 2« : », eller inddraget i henhold til § 11 a«.

11. I § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, indsættes efter »stk. 1« : »eller 2«.

12. I § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

13. I § 10, stk. 4, indsættes efter »stk. 1« : »eller 2«.

14. § 11, stk. 1, affattes således:

»Retten til at udøve virksomhed i henhold til § 1, stk. 1 og 2, kan frakendes en person eller et selskab m.v. (juridiske personer) ved dom for strafbart forhold, hvis den tiltalte gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold eller brandsikkerhed. Frakendelsen kan begrænses til at vedrøre et enkelt forretningssted og til enten at omfatte drift af fødevarebutik eller fødevareengrosvirksomhed.«

15. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Hvis det skønnes at indebære en overhængende risiko for fødevaresikkerheden at lade næringsbrevsindehaveren fortsætte sin virksomhed, skal direktionen for Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om midlertidig inddragelse af næringsbrevet, indtil retten har truffet afgørelse efter § 11. Tilsvarende gælder, hvis næringsbrevsindehaveren groft eller gentagne gange væsentligt har overtrådt lovgivningen om fødevarer på en sådan måde, at der er en overhængende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning.

Stk. 2. Efter reglen i stk. 1 kan en person midlertidigt udelukkes fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal af den, afgørelsen vedrører, fremsættes over for Fødevarestyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Fødevarestyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Det tidsrum, hvori næringsbrevet har været inddraget, eller hvori den pågældende har været udelukket fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab, fradrages i den frakendelsestid, der fastsættes efter § 11.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende afgørelserne i stk. 1 og 2 har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette.«

16. Efter § 11 a indsættes:

»Klage over afgørelser

§ 11 b. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afslag på næringsbrev i henhold til §§ 4 og 5 kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Andre afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

17. § 12, stk. 1 , affattes således:

»Med bøde straffes den, som driver virksomhed omfattet af loven

1) uden at have erhvervet det relevante næringsbrev efter § 3,

2) efter at retten hertil er bortfaldet efter § 10,

3) efter at være frakendt retten hertil efter § 11, eller

4) efter at næringsbrevet er inddraget efter § 11 a.«

§ 3

I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og § 42 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 a indsættes:

»§ 7 b. Hvis det skønnes at indebære en overhængende risiko for fødevaresikkerheden at lade næringsbrevsindehaveren fortsætte sin virksomhed, skal direktionen for Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om midlertidig inddragelse af næringsbrevet, indtil retten har truffet afgørelse efter § 7 a. Tilsvarende gælder, hvis næringsbrevsindehaveren groft eller gentagne gange væsentligt har overtrådt lovgivningen om fødevarer på en sådan måde, at der er en overhængende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning.

Stk. 2. Efter reglen i stk. 1 kan en person midlertidigt udelukkes fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal af den, afgørelsen vedrører, fremsættes over for Fødevarestyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Fødevarestyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Det tidsrum, hvori næringsbrevet har været inddraget, eller hvori den pågældende har været udelukket fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab, fradrages i den frakendelsestid, der fastsættes efter § 7 a.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende afgørelserne i stk. 1 og 2 har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette.«

2. I § 34 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fødevarestyrelsens afgørelser efter § 7 b kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 4

Stk. 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1 eller dele heraf.

Stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 2 og 3 eller dele heraf.

Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden driver cateringvirksomhed eller fødevareengrosvirksomhed, skal ikke opfylde kravet om prøve i § 4 i lov om næringsbrev til fødevarebutikker som affattet i denne lovs § 2, nr. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om igangværende eller eksisterende virksomheders erhvervelse af næringsbrev.

Stk. 4. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden driver catering- eller fødevareengrosvirksomhed, skal for hvert forretningssted betale 500 kr. for optagelse i det i § 2 i lov om næringsbrev til fødevarebutikker omhandlede register.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carina Christensen