Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde og definitioner
  Kapitel 2Tidlig varsling for aviær influenza
  Kapitel 3Rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ
  Kapitel 4Rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt
  Kapitel 5Laboratorieprøver m.v.
  Kapitel 6Særligt om zoologiske anlæg
  Kapitel 7Betaling, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Udtagelse og indsendelse af prøver til rutineovervågning for aviær influenza, jf. §§ 6-8 og §§ 11-12
Bilag 2 Informationsskrivelse til anvendelse ved omsætning af fjerkræ, som er undersøgt for aviær influenza
Bilag 3 Informationsskrivelse til anvendelse ved omsætning af opdrættet fjervildt, som er undersøgt for aviær influenza
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza
hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

 

I medfør af § 26, § 29, § 30, § 33, § 53, stk. 1, § 67 samt § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 20. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen har følgende anvendelsesområde:

1) Kapitel 2 om tidlig varsling for aviær influenza finder anvendelse på alt fjerkræ, opdrættet fjervildt og andre fugle i fangenskab, jf. § 2, nr. 2-4.

2) Kapitel 3 om rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ finder anvendelse på virksomheder, der er omfattet af § 2, nr. 6-12, samt besætninger med omsætning af fjerkræ, der på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr, jf. § 2, nr. 15. Bestemmelserne i kapitel 3 gælder dog ikke for vagtler, duer og strudsefugle.

3) Kapitel 4 om rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt finder anvendelse på virksomheder, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, samt besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr, jf. § 2, nr. 16.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Aviær influenza« : Influenza A-virus, subtype H5 og H7.

2) »Fjerkræ« eller »fjerkræhold« : Høns, kalkuner, perlehøns, tamænder, gæs, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg.

3) »Opdrættet fjervildt«: Fjervildt i virksomhed, der opdrætter mere end 100 stk. fjervildt årligt. Ved fjervildt forstås gråænder, fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns.

4) »Andre fugle i fangenskab«: Fugle, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 2 og 3 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

5) »En flok« : Høns af samme alder og med samme sundhedsstatus, der udgør en driftsmæssig enhed og holdes på samme CHR-nummer, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed.

6) »Avlsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. avlsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg eller opdræt til avls- eller formeringsvirksomheder.

7) »Centralopdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af mere end 100 stk. fjerkræ til formeringsvirksomhed.

8) »Formeringsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. formeringsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg til produktion af konsumsægsproducerende fjerkræ eller slagtefjerkræ.

9) »Opdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af mere end 100 stk. fjerkræ til konsumægsproduktion.

10) »Konsumægsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. konsumægshøner, hvor aktiviteten består i erhvervsmæssig produktion af æg til konsum.

11) »Slagtekalkunvirksomhed« : Virksomhed med mere end 100 stk. slagtekalkuner, der opdrættes med henblik på slagtning.

12) »Slagtefjerkrævirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. fjerkræ, bortset fra slagtekalkuner, der opdrættes med henblik på slagtning, eller virksomhed med mere end 100 stk. fjervildt, der opdrættes med henblik på slagtning.

13) »F jervildtrugerivirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i maskinel udrugning af mere end 100 stk. rugeæg.

14) »Omsætning« eller »omsætte« : Salg eller sælge.

15) »B esætninger med omsætning af fjerkræ«: Besætninger med fjerkræ, herunder fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 2 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg, hvis besætningen på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

16) »B esætninger med omsætning af opdrættet fjervildt«: Besætninger med opdrættet fjervildt, herunder fjervildt til andet formål end landbrugsmæssigt opdræt, hvis besætningen på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

17) »Risikoområdet«: Landområder på 3 kilometer

a) fra samtlige kyster og fjorde,

b) rundt om Vorup Enge ved Randers samt Stubbe Sø på Djursland, Tjele Langsø, Brabrand Sø og Årslev Engsø, Solbjerg Sø, Skanderborg Sø, Mossø, Salten Langsø, Tørring-Uldum Kær, Sliv Sø, Arreskov Sø, Nørresø ved Brahetrolleborg, Brændegårdssø, Furesø i Nordsjælland, Arresø, Tissø, Tystrup-Bavelse Søerne, Ulse og Torup Sø på Sydsjælland samt Maribo-søerne,

c) på hver side langs Skjern Å fra Ringkøbing Fjord mod øst til Borris,

d) på hver side langs Omme Å fra Skjern Å mod øst til dambrugene ved Rabæk, og

e) på hver side af de dele af Vidå-systemet, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 60 ( Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen ) samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 63 (Sønder Ådal), som afgrænset i bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder ).

Kapitel 2

Tidlig varsling for aviær influenza

§ 3. Ejeren af eller den ansvarlige for fjerkræhold eller for opdrættet fjervildt, der skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister i henhold til bekendtgørelse om registrering af husdyrbrug i CHR, skal straks underrette fødevareregionen i tilfælde af en eller flere af følgende hændelser i besætningen:

1) Fald i indtagelse af foder eller vand på over 20% inden for et døgn.

2) Fald i ægproduktionen på mere end 5% udover det normale produktionsniveau i mere end 2 dage.

3) En overdødelighed på 3%-enheder i løbet af 3 dage i forhold til forventet dødelighed for den pågældende fjerkrætype og alder.

§ 4. Ejeren af eller den ansvarlige for andre fugle i fangenskab, der ikke skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister i henhold til bekendtgørelse om registrering af husdyrbrug i CHR, skal straks underrette fødevareregionen i tilfælde af en eller flere af følgende hændelser:

1) Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen.

2) Væsentligt fald i ægproduktionen.

3) Usædvanlig dødelighed.

§ 5. Personer, der er omfattet af underretningspligten i §§ 3-4, skal efter fødevareregionens anvisninger lade materiale indsende til undersøgelse for aviær influenza .

Kapitel 3

Rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ

§ 6. Ejeren af eller den ansvarlige for en avls-, centralopdrætnings-, formerings-, opdrætnings-, konsumægs- eller slagtekalkunvirksomhed, jf. § 2, nr. 6-11, skal sørge for, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for aviær influenza efter reglerne i bilag 1.

§ 7. Ejeren af eller den ansvarlige for en slagtefjerkrævirksomhed med udegående slagtefjerkræ, jf. § 2, nr. 12, skal inden slagtning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

§ 8. Fra besætninger med omsætning af fjerkræ, jf. § 2, nr. 15, skal enhver, der omsætter sådanne dyr, inden omsætning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

Stk. 2. Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjerkræet omsættes, kan ikke erstatte de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1.

§ 9. Fjerkræ, der omsættes, skal være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza, jf. bilag 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

1) Besætninger med omsætning af fjerkræ, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr, og

2) daggamle hønse- og kalkunkyllinger, daggamle ællinger og daggamle gæslinger fra registrerede rugerivirksomheder.

Stk. 3. Sælger og køber skal i mindst 5 år opbevare den informationsskrivelse, der er nævnt i stk. 1, eller kopi heraf og på forlangende forevise den for fødevareregionen.

§ 10. Prøver, der med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza på grund af mistanke om aviær influenza i besætningen, kan erstatte en prøvning efter §§ 6-8, hvis prøverne er udtaget indtil 3 måneder før, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis kravet om prøvning, jf. bilag 1, omfatter andet fjerkræ end det i stk. 1 undersøgte.

Stk. 3. Hvis ejeren eller den ansvarlige for besætningen anvender prøver som nævnt i stk. 1, påhviler det den pågældende hurtigst muligt at indberette prøveresultatet til Det Danske Fjerkræraad, så prøveresultatet kan overføres til den database, der er nævnt i § 16, stk. 4.

Kapitel 4

Rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt

§ 11. Ejeren af eller den ansvarlige for opdrættet fjervildt, jf. § 2, nr. 3, skal sørge for, at der fra hver besætning udtages og indsendes materiale til undersøgelse for aviær influenza efter reglerne i bilag 1.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke besætninger med fjervildt, der holdes til andet formål end landbrugsmæssigt opdræt, jf. dog § 12.

§ 12. Fra besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, jf. § 2, nr. 16, skal enhver, der omsætter sådanne dyr, inden omsætning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

Stk. 2. Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjervildtet omsættes, kan ikke erstatte de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1.

§ 13. Fra besætninger med opdrættet fjervildt skal fjervildt, der omsættes, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

1) Besætninger med opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr, og

2) daggamle kyllinger fra fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns samt daggamle ællinger.

Stk. 3. Sælger og køber skal i mindst 5 år opbevare den informationsskrivelse, der er nævnt i stk. 1, eller kopi heraf og på forlangende forevise den for fødevareregionen.

§ 14. Ejeren af eller den ansvarlige for en fjervildtrugerivirksomhed, jf. § 2, nr. 13, må kun modtage æg til rugning fra besætninger, der indenfor de seneste 2 måneder har været undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

Stk. 2. Indsamlede æg fra vildtlevende fugle i naturen må ikke overdrages til en fjervildtrugerivirksomhed.

§ 15. Prøver fra avlsdyr, der med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza på grund af mistanke om aviær influenza besætningen, kan erstatte en prøvning efter §§ 11-12, hvis prøverne er udtaget indtil 2 måneder før, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis kravet om prøvning, jf. bilag 1, omfatter andet opdrættet fjervildt end det i stk. 1 undersøgte.

Stk. 3. Hvis ejeren eller den ansvarlige for besætningen anvender prøver som nævnt i stk. 1, påhviler det den pågældende hurtigst muligt at indberette prøveresultatet til Det Danske Fjerkræraad, så prøveresultatet kan overføres til den database, der er nævnt i § 16, stk. 4.

Kapitel 5

Laboratorieprøver m.v.

§ 16. Materialet nævnt i §§ 6-8 og §§ 11-12 skal indsendes til undersøgelse hos Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet eller et andet af Fødevarestyrelsen dertil godkendt laboratorium.

Stk. 2. Resultater af undersøgelser for aviær influenza fra materiale nævnt i § 5 skal af laboratoriet straks indberettes til fødevareregionen og Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Laboratoriet skal straks indberette positive fund fra materiale nævnt i §§ 6-8 og §§ 11-12 til fødevareregionen og Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Resultater af undersøgelser for aviær influenza fra materiale nævnt i §§ 5-8 og §§ 11-12 skal af laboratoriet overføres til en database i Det Danske Fjerkræraad, snarest efter at prøveresultaterne foreligger.

§ 17. Aviær influenza undersøgelsesresultater af de i §§ 5-8, §§ 10-12 og § 15 nævnte dyr skal af ejeren opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises for fødevareregionen.

Kapitel 6

Særligt om zoologiske anlæg

§ 18. Reglerne om tidlig varsling for aviær influenza i §§ 4-5 finder anvendelse for zoologiske haver, dyreparker og lignende (zoologiske anlæg), der kræver politiets tilladelse efter dyreværnsloven.

Stk. 2. Kapitel 3 om rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ og kapitel 4 om rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt gælder ikke for zoologiske anlæg.

Kapitel 7

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 19. Udgifterne i forbindelse med udtagning og indsendelse af prøver og laboratorieundersøgelser, der iværksættes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Stk. 2. Dog afholder fødevareregionen udgifter i forbindelse med udtagning og indsendelse af prøver og laboratorieundersøgelser, der udtages i medfør af § 5, jf. § 4, medmindre prøverne vedrører dyr fra zoologiske anlæg, jf. § 18, stk. 1.

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-8, § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og 3, § 14, § 15, stk. 3, og § 17.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 62 af 2. februar 2006 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.

Fødevarestyrelsen, den 8. februar 2007

P.S.V.
E.B.

Birgit Hendriksen

/Christian StrøyerBilag 1

Udtagelse og indsendelse af prøver til rutineovervågning for aviær influenza, jf. §§ 6-8 og §§ 11-12

Udtagelse og indsendelse af prøver

 

Vejledning til udtagelse og indsendelse af prøver til rutineovervågning for aviær influenza kan rekvireres fra Fødevarestyrelsen (via styrelsens hjemmeside www.fvst.dk eller tlf. 3395 6000 ).

 

Oplysning om, hvorvidt besætningen ligger i risikoområdet, kan findes på Fødevarestyrelsen (via styrelsens hjemmeside www.fvst.dk eller tlf. 3395 6000 ).

 

Materiale (blodprøver) til undersøgelse for antistoffer mod aviær influenza skal sendes til Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Bülowsvej 27, 1790 København V, eller til et andet af Fødevarestyrelsen dertil godkendt laboratorium.

 

Materiale (aflivede ællinger eller aflivede kyllinger fra fasaner eller agerhøns, inkl. rødhøns og stenhøns) til virologisk undersøgelse skal sendes til Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Hangøvej 2, 8200 Århus N, eller til et andet af Fødevarestyrelsen dertil godkendt laboratorium.

 

Materialet skal ledsages af en indsendelsesblanket, som kan rekvireres fra Veterinærinstituttet (via instituttets hjemmeside www.vet.dtu.dk eller tlf. 7234 6000) eller fra et andet af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes. Materialet kan i stedet ledsages af stregkoder rekvireret fra Det Danske Fjerkræraad.

 

Alt materiale skal indsendes hurtigst muligt efter opsamlingen og skal emballeres forsvarligt før indsendelse.

Høns

Undersøgelser i flokke på avls- eller formeringsvirksomheder

 

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 10 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i flokke på centralopdrætnings- eller opdrætningsvirksomheder

 

Fra mindst 12 uger gamle kyllinger og senest 2 uger før flytning udtages og indsendes 10 blodprøver fra hver flok.

Undersøgelser i flokke på konsumægsvirksomheder

 

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) Indendørs flokke i risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udegående flokke: 10 blodprøver fire gange om året.

Første prøvning udføres omkring æglægningens begyndelse. I udegående flokke udtages de 3 øvrige prøvninger jævnt fordelt over resten af produktionsperioden.

Undersøgelser i besætninger med udegående slagtekyllinger

 

Der udtages og indsendes følgende prøver:

1) I besætningen, inden dyrene sendes til slagtning: 10 blodprøver eller

2) på virksomheden, der foretager slagtning: 10 blodprøver fra besætningen.

Første undersøgelse skal udføres i besætningen. Herefter kan undersøgelser udføres på virksomheden, der foretager slagtning, hvis første undersøgelse er foretaget med negativt resultat indenfor de seneste 3 måneder.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 7.

Kalkuner

Undersøgelser i flokke på avls-, centralopdrætnings- eller formeringsvirksomheder

 

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 10 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i flokke på slagtekalkunvirksomheder

 

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

Senest 3 uger inden dyrene sendes til slagtning: 10 blodprøver.

Ænder og gæs

Undersøgelser i flokke på avls-, centralopdrætnings- eller formeringsvirksomheder

 

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 45 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 45 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i besætninger med udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning, og slagtegæs

 

Der udtages og indsendes følgende prøver:

1) I besætningen, inden dyrene sendes til slagtning: 45 blodprøver eller

2) på virksomheden, der foretager slagtning: 45 blodprøver fra besætningen.

Første undersøgelse skal udføres i besætningen. Herefter kan undersøgelser udføres på virksomheden, der foretager slagtning, hvis første undersøgelse er foretaget indenfor de seneste 3 måneder med negativt resultat.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 7.

Opdrættet fjervildt

Undersøgelser i besætninger med gråænder

 

I besætningen prøves fire gange i sæsonen:

1) Første prøvning: Der udtages 45 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.

2) Anden prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger fra første hold.

3) Tredje prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger midt i sæsonen.

4) Fjerde prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger af sidste hold i sæsonen.

Hvis der i virksomheden ikke er avlsdyr, bortfalder første prøvning.

Undersøgelser i besætninger med fasaner og agerhøns, inkl. rødhøns og stenhøns

 

I hver besætning prøves fire gange i sæsonen:

1) Første prøvning: Der udtages 10 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.

2) Anden prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger fra første hold.

3) Tredje prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger midt i sæsonen.

4) Fjerde prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger af sidste hold i sæsonen.

Hvis der i virksomheden ikke er avlsdyr, bortfalder første prøvning.

 

I fjervildtbesætninger, hvor der anvendes høns ved opdræt og udsætning af fasaner og agerhøns, udtages og indsendes følgende prøver indenfor 3 uger efter genindsættelse i hønsebesætningen: 10 blodprøver af høns. Anvendes indtil 10 høns, udtages blodprøve fra hver enkelt høne.

Besætninger med omsætning af fjerkræ

Undersøgelser i besætninger med omsætning af fjerkræ

 

I besætninger, hvorfra der omsættes fjerkræ, skal der udtages og indsendes følgende prøver:

1) Fra høns, kalkuner og perlehøns: Der udtages 10 blodprøver.

2) Fra ænder og gæs: Der udtages 45 blodprøver.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 8.

Dog kan negative prøveresultater fra en flok, der er udtaget i henhold til §§ 6-7 eller § 10, anvendes som undersøgelsesresultat, hvis prøverne er udtaget inden for de seneste 3 måneder.

Besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt

Undersøgelser i besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt

 

I besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, hvorfra der omsættes fjervildt, skal der udtages og indsendes følgende prøver:

1) Fra fasaner: Der udtages 10 blodprøver.

2) Fra agerhøns, inkl. stenhøns og rødhøns: Der udtages 10 blodprøver.

3) Fra gråænder: Der udtages 45 blodprøver.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 2 måneder, jf. § 12.

Dog kan negative prøveresultater fra en flok, der er udtaget i henhold til §§ 11-12 eller § 15, anvendes som undersøgelsesresultat, hvis prøverne er udtaget inden for de seneste 2 måneder.

 

 Bilag 2

Informationsskrivelse til anvendelse ved omsætning af fjerkræ, som er undersøgt for aviær influenza

I medfør af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 115 af 8. februar 2007 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt skal fjerkræ, der omsættes, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

 

Dette gælder dog ikke besætninger med fjerkræ, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr. Endvidere er daggamle hønse- og kalkunkyllinger, daggamle ællinger og daggamle gæslinger fra registrerede rugerivirksomheder samt vagtler, duer og strudsefugle undtaget herfor.

 

Sælger:

Køber:

Navn:

 

 

 

Navn:

Adresse:

Adresse:

 

 

 

CHR nr.:

 

Evt. CHR nr.:

Dyrets betegnelse:

Art/Race:

 

 

Antal:

 

 

Undersøgelse for aviær influenza:

Dato

Antal prøver

Antal fjerkræ i besætningen

Alle prøver blev undersøgt med negativt resultat (sæt kryds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at foranstående oplysninger er rigtige.

 

Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

BEMÆRK:

Informationsskrivelsen eller en kopi heraf skal af sælger og køber opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen.

 

 


__________________

Dato

 

 

__________________________
Sælgers underskrift

 

NREF/FN501/1)/

 Bilag 3

Informationsskrivelse til anvendelse ved omsætning af opdrættet fjervildt, som er undersøgt for aviær influenza

I medfør af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 115 af 8. februar 2007 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt skal fjervildt, der omsættes fra besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

 

Dette gælder dog ikke besætninger med opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr. Endvidere er daggamle kyllinger fra fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns samt daggamle ællinger undtaget herfor.

 

Sælger:

Køber:

Navn:

 

 

 

Navn:

Adresse:

Adresse:

 

 

 

CHR nr.:

 

Evt. CHR nr.:

Dyrets betegnelse:

Art/Race:

 

 

Antal:

 

 

Undersøgelse for aviær influenza:

Dato

Antal prøver

Antal fjervildt i besætningen

Alle prøver blev undersøgt med negativt resultat (sæt kryds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at foranstående oplysninger er rigtige.

 

Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

BEMÆRK:

Opdrættede ællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte i naturen, jf. bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. Informationsskrivelsen eller en kopi heraf skal af sælger og køber opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen.

 

 


__________________

Dato

 

 

__________________________
Sælgers underskrift

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko ( EU-Tidende 2005 L 274 s. 105), som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/574/EF af 18. august 2006 om ændring af beslutning 2005/734/EF for så vidt angår visse supplerende risikoreducerende foranstaltninger over for spredning af aviær influenza ( EU -Tidende 2006 L 228 s. 24), Kommissionens beslutning 2006/605/EF af 6. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samhandlen inden for Fællesskabet med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt ( EU-Tidende L 246 s. 12) og Kommissionens beslutning 2006/875/EF af 30. november 2006 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 ( EU-Tidende L 337 s. 46).