Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos vilde fugle 1)

 

I medfør af § 33, § 67 samt § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 20. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Vildthåndteringsvirksomheder skal efter Fødevarestyrelsens anvisning lade udtage og indsende prøver af fjervildt til undersøgelse for aviær influenza.

Stk. 2. Prøverne skal indsendes til Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.

§ 2. Udgifterne til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af de i § 1, stk. 1, nævnte prøver afholdes af Fødevarestyrelsen.

§ 3. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2007.

--NOTER---

--NOTER---

--NOTER---

--NOTER---

--NOTER---

Fødevarestyrelsen, den 8. februar 2007

P.S.V.
E.B.

Birgit Hendriksen

/Christian Strøyer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2006/875/EF af 30. november 2006 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 (EU-Tidende L 337 s. 46).