Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr

 

I medfør af § 45, stk. 2, § 53, samt § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2005, fastsættes følgende:

Anvendelse og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for aflivede og selvdøde produktionsdyr i erhvervs- og hobbybesætninger.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på akvakulturbrug.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås produktionsdyr som kvæg, svin, får og geder, dyr af hesteslægten, hjortedyr, pelsdyr og fjerkræ, samt dyr holdt på besøgslandbrug.

Opbevaring af selvdøde og aflivede dyr

§ 3. Indtil selvdøde og aflivede dyr er blevet afhentet, skal de opbevares på en skyggefuld afhentningsplads i tilknytning til den pågældende besætning.

Stk. 2. Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden.

Stk. 3. Hvor det er nødvendigt, sikres afhentningspladsen mod ådselædende dyr.

Stk. 4. Afhentningsstedet skal ligge i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej. Afhentningsstedet skal ligge ved fast tilkørselsvej og være tilgængelig for opsamlingsmateriellet.

Stk. 5. I tilfælde hvor dyrene er overdækket, skal dette ske med en fast overdækning.

§ 4. Selvdøde og aflivede dyr kan opbevares på køl eller frost i lukkede overdækkede container.

Stk. 2. For dyr opbevaret på køl eller frost finder § 3, stk. 1-3 og stk. 5 ikke anvendelse.

Afhentning

§ 5. Dyrene skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald.

Stk. 2. Afhentning af dyr opbevaret i container kan afvente, indtil denne er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest 5 dage efter, at påfyldning af containeren er påbegyndt.

Stk. 3. Afhentning af dyr opbevaret på køl kan afvente, indtil containeren er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske, så containeren afhentes senest 3 uger efter, at påfyldningen af containeren er påbegyndt.

Stk. 4. Afhentning af døde pelsdyr uden for pelsningssæsonen kan ske periodisk, hvis de døde dyr opbevares i containere på køl eller frost. Tilmelding til afhentning skal dog ske senest 3 måneder efter, at påfyldning af containeren er påbegyndt.

Stk. 5. Afhentning af døde pelsdyr i pelsningssæsonen kan ved opbevaring i lukkede, overdækkede container afvente, indtil containeren er fuld. Tilmelding til afhentning skal dog senest ske ved pelsningssæsonens afslutning.

Stk. 6. Stk. 2-3 finder ikke anvendelse for så vidt angår drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test.

Betaling

§ 6. Udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder de i § 3, og § 5, stk.1-5 nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 § 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2007.

Fødevarestyrelsen, den 11. maj 2007

P.S.V.

Preben Willeberg

/Birgit Hendriksen