Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om navne

 

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 4 og 5, § 7, stk. 3, § 8, stk. 4, § 11, stk. 3, § 13, stk. 2, § 16, stk. 4, § 20, § 21, stk. 2, § 25 a, stk. 4, og § 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni 2005 om navne, som ændret ved lov nr. 435 af 14. maj 2007, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ansøgning om navngivning eller navneændring

Indgivelse af ansøgning

§ 1. Ansøgning om navngivning eller navneændring indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor den person, der skal navngives eller ønsker navneændring (ansøgeren), har bopæl. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, indgives ansøgning dog til personregisterføreren i den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret.

Stk. 2. Har ansøgeren midlertidigt ophold i udlandet, skal ansøgning om navngivning eller navneændring indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl i Danmark. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, indsendes ansøgningen til den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret.

Stk. 3. Ansøgning om navngivning eller navneændring for medlemmer af et her i landet anerkendt trossamfund, samt for medlemmer af folkekirkens valg- og døvemenigheder, kan indgives til trossamfundets eller menighedens ministerialbogsfører.

Stk. 4. Hvis navngivning skal ske ved dåb, jf. navnelovens § 18, kan ansøgning om navngivning indleveres til personregisterføreren i det sogn, hvor dåben skal finde sted, alternativt til ministerialbogsføreren i den pågældende menighed.

Ansøgningsskema

§ 2. Ansøgningen indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Familiestyrelsen. Ansøgningen vedlægges de erklæringer og dokumenter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet findes på www.personregistrering.dk, og ansøgningen kan med digital signatur indsendes via denne.

Oversættelser og legalisering

§ 3. Ansøgeren skal efter anmodning fra den myndighed, der behandler sagen, tilvejebringe oversættelse til dansk af erklæringer, attester, domsudskrifter m.v., der er udfærdiget på andre sprog end dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal efter anmodning være bekræftet af en offentlig myndighed i det pågældende land eller af en autoriseret translatør eller tolk i Danmark.

Stk. 2. Ansøgeren skal efter anmodning fremlægge udenlandske attester og oversættelser heraf i legaliseret stand.

Kapitel 2

Efternavne, der kan tages af enhver

§ 4. Listen over navne, der frit kan tages af enhver, jf. navnelovens § 2, udarbejdes på grundlag af en opgørelse foretaget af Danmarks Statistik på baggrund af Det Centrale Personregister (CPR) og indeholder navne, der den 1. januar i det pågældende år bæres som efternavn af mere end 2.000 personer.

Stk. 2. Et navn er ikke frigivet, før det er optaget på listen.

Stk. 3. Han- og hunkønsformen af et efternavn, jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 6, skal ved opgørelsen af antallet af bærere anses for det samme navn.

Stk. 4. Personer med midlertidigt ophold i udlandet, som ikke er registreret som udrejst i Det Centrale Personregister (CPR), regnes med ved opgørelsen af antallet af bærere af et efternavn.

Stk. 5. Et efternavn, der både er et selvstændigt efternavn og tillige udgør det ene led af et flerleddet efternavn, anses ved opgørelsen af antallet af bærere ikke for at være det samme efternavn som det flerleddede efternavn.

Stk. 6. Hvis to flerleddede efternavne består af de samme navneled i forskellig rækkefølge, anses de ved opgørelsen af antallet af bærere ikke for at være det samme efternavn.

Kapitel 3

Børn

§ 5. Ved ansøgning om navngivning af eller navneændring for et barn kræves samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller, hvis der er fælles forældremyndighed, fra forældremyndighedsindehaverne.

Stk. 2. Samtykke gives ved, at forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedsindehaverne underskriver ansøgningsskemaet.

§ 6. Samtykke for et barn, der er fyldt 12 år, jf. navnelovens § 22, stk. 1, skal gives skriftligt eller mundtligt efter myndighedens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmer myndigheden, at samtykket skal gives mundtligt, udfærdiger myndigheden en erklæring om, at samtykket er givet.

§ 7. Finder personregisterføreren, at særlige grunde taler for at tillade navneændring uden barnets samtykke, jf. navnelovens § 22, stk. 3, anmoder personregisterføreren statsforvaltningen om tilladelse hertil. I anmodningen til statsforvaltningen angives de særlige grunde, der skønnes at tale for, at ansøgningen kan imødekommes uden barnets samtykke, og sagens akter vedlægges.

§ 8. Ved ansøgning om navneændring for et barn under 12 år, jf. navnelovens § 22, stk. 2, skal oplysning om barnets holdning til den påtænkte navneændring tilvejebringes på en måde, der er afpasset barnets modenhed og sagens omstændigheder.

Stk. 2. Myndigheden udfærdiger en erklæring om barnets holdning.

§ 9. Agter personregisterføreren eller statsforvaltningen at imødekomme en ansøgning om navneændring for et barn, hvor en forælder efter navnelovens § 23 har protesteret imod den ansøgte navneændring, skal personregisterføreren eller statsforvaltningen meddele den pågældende forælder, at ansøgningen agtes imødekommet, medmindre forælderen har klaget over dette inden 4 uger.

Kapitel 4

Forskellige typer navnesager

Navneændring til sted- eller plejeforælders mellem- og/eller efternavn

§ 10. Navneforandring til sted- eller plejeforælders mellem- og/eller efternavn kræver sa mtykke fra den pågældende sted- eller plejeforælder, jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, og § 11, stk. 1, nr. 5 og 6.

Stk. 2. Samtykke kræves dog ikke, hvis den pågældende sted- eller plejeforælder er afgået ved døden, og den ansøgte navneændring må antages at stemme med afdødes ønske. Til brug for vurderingen af, om en ansøgt navneændring må antages at stemme med den afdødes ønske, skal ansøgeren fremlægge skriftlig erklæring herom fra den afdødes nærmeste slægt.

Navneændring med samtykke fra samtlige bærere, jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 7

§ 11. Ved ansøgning om navneændring efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 7, skal ansøgeren fremlægge skriftligt samtykke fra samtlige bærere af navnet her i landet på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.

§ 12. Bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlighedsloven om aktindsigt finder ikke anvendelse på oplysninger, der er indhentet fra Det Centrale Personregister (CPR) som led i behandlingen af sager efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 7, og som vedrører andre end ansøgeren.

Transseksuelle

§ 13. For personer, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuelle, kan der gøres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. navnelovens § 4, stk. 4, § 7, stk. 2 og § 13, stk. 2.

Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen.

Ændring af fornavne for piger og kvinder, som efter tilladelse efter den tidligere navnelovgivning som yderligere fornavn bærer et drengefornavn eller et patronymnavn

§ 14. Piger og kvinder, der efter den tidligere navnelovgivning har fået tilladelse til som yderligere fornavn at bære et navn, der betegner det modsatte køn, eller et patronymnavn, kan kun bortkaste det første fornavn, hvis den pågældende samtidig beholder eller tager et andet første fornavn, der opfylder betingelserne i navnelovens § 13.

Opsplitning af et flerleddet efternavn

§ 15. Ved opsplitning af et flerleddet efternavn efter navnelovens § 8, stk. 4, må den del af efternavnet, der ønskes bevaret, ikke udelukkende være et uselvstændigt led, herunder et forholdsord eller lignende.

Kapitel 5

Sagens behandling

§ 16. Den myndighed, der behandler ansøgningen, sikrer, at de nødvendige attester, erklæringer og samtykker er indhentet.

Stk. 2. Familiestyrelsen og statsforvaltningen kan anmode personregisterføreren om at indhente de i stk. 1 nævnte dokumenter m.v.

§ 17. Som dokumentation for navnet på en person, der er født i Danmark, og hvis forhold ikke er verificeret, skal der efter anmodning fremlægges fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest eller personregisterattest.

Stk. 2. Er der tvivl om rigtigheden af oplysningerne, fremlægges der efter anmodning anden form for dokumentation.

§ 18. I sager, hvor der skal tages stilling til spørgsmål, som både falder inden for personregisterførerens og inden for statsforvaltningens kompetence, jf. navnelovens § 16, stk. 2-4, behandles alle spørgsmålene samlet af statsforvaltningen.

Stk. 2. Hvis der for børn født i Danmark uden for de Sønderjyske landsdele ved dåb ønskes et navn, som efter navnelovens § 16, stk. 3, falder inden for statsforvaltningens kompetence, kan der ske navngivning ved dåb efter forudgående tilladelse fra statsforvaltningen.

§ 19. Personregisterføreren forelægger sagen for statsforvaltningen, hvis der i sagen skal tages stilling til udenlandske dokumenter eller fremmed ret, og personregisterføreren er i tvivl herom.

Stk. 2. Herudover forelægger personregisterføreren sager, som i øvrigt giver anledning til tvivl, for statsforvaltningen.

§ 20. Statsforvaltningen forelægger for Familiestyrelsen sager om godkendelse af nye efternavne og mellemnavne, jf. navnelovens § 6 og § 11, stk. 1, nr. 2, jf. § 6, samt sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. § 13.

§ 21. Ansøgninger om ikke godkendte fornavne, jf. navnelovens § 14, stk. 3, behandles af personregisterføreren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende ansøgninger om ikke godkendte fornavne behandles af statsforvaltningen:

1) Ansøgninger om ikke godkendte fornavne, hvor der er under 25 personer, der hedder det pågældende navn her i landet, og navnet tillige er et beskyttet efternavn, der stammer fra en navnekultur, som skelner mellem for- og efternavne.

2) Ansøgninger om ikke godkendte fornavne, der ikke bruges som fornavn hverken i Danmark eller i udlandet (nydannede fornavne), og hvor ansøgerne ikke kan dokumentere, at navnet er i brug som fornavn i en bestemt navnekultur.

3) Ansøgninger om ikke godkendte pigefornavne til drenge, som kun bæres af under 25 piger og omvendt.

§ 22. Personregisterføreren er ansvarlig for, at a lle navngivninger og navneændringer registreres i Det Centrale Personregister (CPR), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Statsforvaltningen er ansvarlig for, at de af statsforvaltningen meddelte navneændringstilladelser registreres i Det Centrale Personregister (CPR), samtidig med at der gives meddelelse (advis) herom til personregisterføreren der, hvor ansøgningen er indgivet, jf. § 1.

Stk. 3. Statsforvaltningen registrerer i Det Centrale Personregister (CPR) oplysning om navn i forbindelse med adoption.

Kapitel 6

Klage

§ 23. Personregisterførerens og statsforvaltningens afgørelser om navngivning og navneændring efter navneloven kan påklages til Familiestyrelsen. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 24. Den myndighed, der har truffet afgørelse i en navnesag, kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som myndigheden ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige nye oplysninger, som myndigheden ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Myndighedens beslutning om at genoptage sagen kan påklages til Familiestyrelsen.

§ 25. En klage fra en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, over at personregisterføreren eller statsforvaltningen agter at imødekomme en ansøgning om navneændring for et barn trods forælderens protest, har opsættende virkning.

Kapitel 7

Gebyr

§ 26. Ved ansøgning om navneændring indbetales et gebyr, jf. navnelovens § 25 a. Gebyret skal være indbetalt senest samtidig med indgivelse af ansøgning om navneændring.

Stk. 2. Gebyret indbetales til det kontonummer, der fremgår af ansøgningsskemaet om navneændring, jf. § 2. Indbetaling kan ske på en af følgende måder:

1) via www.personregistrering.dk

2) via bank

3) via posthus

Stk. 3. Personregisterføreren påser, at der er dokumentation for indbetaling af gebyr, forinden sagsbehandlingen påbegyndes.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse m.v.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Stk. 2. Ansøgninger om navneændring, der er indgivet til personregisterføreren inden denne dato, færdigbehandles gebyrfrit.

Familiestyrelsen, den 11. maj 2007

Dorrit Sylvest Nielsen

/Malene Rasmussen Vestergaard