Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven

(Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »§ 11, 2. pkt., og § 14, stk. 4, i lov om forældremyndighed og samvær« til: »§ 13, stk. 2, og § 15, stk. 4, i forældreansvarsloven«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »og 5« til: », 5 og 5 a«.

§ 2

I lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), som ændret ved § 1 i lov nr. 387 af 28. maj 2003 og § 13 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »samværsret« til: »samvær«.

2. I § 8 ændres »samværsretsspørgsmålet« til: »samværsspørgsmålet«.

3. I § 9 ændres »samværsretten« til: »samværet«.

4. § 16 affattes således:

»§ 16. Fogedretten skal i sager om fuldbyrdelse af en afgørelse efter § 4 eller om tilbagegivelse af et barn efter § 10, stk. 1, afholde en samtale med barnet efter reglerne i retsplejelovens § 537, stk. 2.«

5. I § 18, stk. 1, ændres »48« til: »48 a«.

6. I § 19, stk. 1, ændres »forældremyndighedssag« til: »sag om forældremyndighed eller barnets bopæl«.

7. I § 19, stk. 2, ændres »forældremyndighedssag til: »sag om forældremyndighed eller barnets bopæl«, og efter »forældremyndighed« indsættes: »og barnets bopæl«.

8. I § 20, stk. 2, ændres »myndighedslovens § 10 a« til: »forældreansvarslovens § 3, stk. 2,«.

§ 3

I lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I sager efter retsplejelovens kapitel 42, hvor ansøgning om fri proces er modtaget inden den 1. oktober 2009, opfylder en ansøger, der er samlevende, uanset retsplejelovens § 325, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, tillige de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgerens eget indtægtsgrundlag ikke overstiger indtægtsgrænsen for enlige i retsplejelovens § 325, stk. 3, jf. stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

§ 4

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 395 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 327, stk. 1, nr. 1, ændres »efter § 13 i lov om forældremyndighed og samvær« til: »om ændring af en aftale eller dom efter forældreansvarslovens § 14 eller § 17, stk. 2,«.

2. § 448, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) sager om forældremyndighed eller barnets bopæl,

3) spørgsmål om samvær og anden kontakt i forbindelse med en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl,«

3. I § 448 a, stk. 1, indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

4. I § 448 e ændres »ægteskab eller forældremyndighed« til: »ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«.

5. I § 448 f indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

6. I § 448 g indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

7. § 450, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

8. § 450 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 450 a. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær og anden kontakt, jf. § 448, nr. 2 og 3, udpege en børnesagkyndig til at deltage i forberedende møder. Retten kan med henblik på at opnå forlig anmode den børnesagkyndige om at afholde en samtale med parterne eller barnet samt om at indhente oplysninger, medmindre en part modsætter sig dette.

§ 450 b. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer. Om nødvendigt kan retten pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner.

§ 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Retten kan anmode en børnesagkyndig om at deltage i samtalen eller om at afholde samtalen alene. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 450 d. Retten kan i særlige tilfælde udpege en person til at bistå barnet under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl. Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for at være til stede under retsmøder og under samtaler efter §§ 450 a og 450 c.«

9. § 451, 1. pkt., affattes således:

»Statskassen afholder udgifter ved bevisførelse, børnesagkyndig deltagelse i sagsforberedelsen, samtaler med børn samt ved udpegning af en person til at bistå barnet, jf. §§ 450 a-450 d.«

10. I § 455, stk. 1, ændres »Sag om ægteskab eller forældremyndighed« til: »Sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«.

11. § 478, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) aftaler om forældremyndighed, der er anmeldt til eller godkendt af statsforvaltningen eller retten, afgørelser om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, der er truffet af statsforvaltningen, aftaler om barnets bopæl eller samvær, der er indgået over for statsforvaltningen, samt aftaler om barnets bopæl eller samvær, når det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.«

12. I § 488, stk. 2, ændres »eller den godkendte aftale« til: », den anmeldte eller godkendte forældremyndighedsaftale eller aftalen om barnets bopæl eller samvær«.

13. § 536 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 48 a

Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

§ 536. Domme og kendelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt retsforlig, afgørelser og aftaler, der kan fuldbyrdes efter § 478, stk. 1, nr. 1-3, tvangsfuldbyrdes efter reglerne i § 537. Det samme gælder anmodninger om udlevering af et barn til forældremyndighedsindehaveren efter § 596, stk. 2.

Stk. 2. De domme, kendelser, retsforlig, afgørelser, aftaler og anmodninger, der er nævnt i stk. 1, kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder eller umiddelbar magt. Fogedretten er ikke bundet af rekvirentens anmodning ved valg af fuldbyrdelsesmåde. Samvær med andre end barnets forældre kan kun fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder.

Stk. 3. I tvivlstilfælde kan fogedretten udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring.

Stk. 4. Fogedretten kan ændre omfang, tid og sted for samværet samt vilkårene herfor under fuldbyrdelsessagen.

Stk. 5. Fogedretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen.

Stk. 6. Fuldbyrdelse kan ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare.

§ 537. Fogedretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen. Fogedretten kan efter omstændighederne give en kortere udsættelse af tidspunktet for barnets udlevering eller samværets udøvelse.

Stk. 2. Et barn, som har den fornødne alder og modenhed, skal under en samtale have mulighed for at give udtryk for sine egne synspunkter, medmindre det er til skade for barnet. Afholdes en samtale med barnet, skal der deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. § 450 c, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres. Ved fuldbyrdelsen af bestemmelser om udøvelse af samvær kan der dog fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om udøvelse af samvær på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes.

Stk. 4. Skal der anvendes umiddelbar magt, skal der deltage en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.«

14. I § 596, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 536« til: »§ 537«.

§ 5

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 379 af 25. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 83, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær.«

§ 6

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 89 af 30. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, skal barnet registreres med bopæl hos den af forældrene, der er udpeget som bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 25, stk. 1, i forældreansvarsloven. Er der ikke udpeget en bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 25, stk. 1, i forældreansvarsloven, forbliver barnet registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, hvis denne adresse er en af de angivne adresser.«

§ 7

Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.

§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1, 2 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens § 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Carina Christensen

Redaktionel note
  • Dokumentet er i retsinformation.dk manuelt blevet markeret historisk, da forskriftens indhold enten er ophævet eller indarbejdet i senere lovbekendtgørelser.