Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialdyrlæger

 

I medfør af § 7 og § 38, stk. 4 i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 9. juni 2004 og under henvisning til Rådets direktiv af 18. december 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger (78/1026/EØF), fastsættes:

§ 1. Fødevarestyrelsen kan meddele dyrlæger tilladelse til at betegne sig som specialdyrlæge inden for følgende veterinære specialer:

1) Reproduktion hos kvæg

2) Reproduktion hos svin

3) Reproduktion hos heste

4) Ortopædi/bevægelsessystemets sygdomme hos heste

5) Dermato-otologi/hud- og øresygdomme hos hunde og katte

6) Pelsdyrsygdomme

7) Fiskesygdomme

8) Anæstesiologi

9) Immunologi og allergologi

10) Diagnostisk radiologi/røntgenundersøgelse

11) Oftalmologi hos hund og kat/øjendyrlæge

12) Odontologi/tanddyrlæge

13) Dermatologi/huddyrlæge

14) Veterinary Public Health (Veterinær samfundsmedicin)

15) Adfærd hos dyr

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan, efter særlig ansøgning, meddele dyrlæger tilladelse til at betegne sig som specialdyrlæge indenfor andre områder en de i stk. 1, nævnte fagområder.

Stk. 3. En specialdyrlæge må kun betegne sit speciale med de i stk. 1 angivne danske eller latinske benævnelser.

§ 2. Tilladelse til at benytte betegnelsen specialdyrlæge kan kun meddeles til en autoriseret dyrlæge, som har:

1) Mindst 4 års klinisk erfaring inden for det pågældende speciale, og

2) enten en fagdyrlægeuddannelse forestået af Den Danske Dyrlægeforening, eller et arbejds- og uddannelsesforløb, der af et specialistnævn anses for sidestillet med en fagdyrlægeuddannelse, samt

3) en specialuddannelses af mindst 2 års varighed i henhold til en uddannelsesplan, der forinden er godkendt af et specialistnævn. Specialuddannelsen skal omfatte erhvervelse af teoretisk og praktisk specialviden ved kursusdeltagelse, studieophold mv. samt klinisk arbejde af betydeligt omfang inden for specialet.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen meddeler personer med tilladelse til at udøve dyrlægevirksomhed i Danmark tilladelse til at benytte betegnelsen specialdyrlæge i Danmark, såfremt det kan godtgøres, at dyrlægen har erhvervet europæisk eller amerikansk diplomate-status eller gennemgået et tilsvarende arbejds- uddannelsesforløb, som fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. På Fødevarestyrelsens foranledning nedsættes i henhold til stk. 1, et specialistnævn bestående af medlemmer udpeget af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Den Danske Dyrlægeforening.

§ 3. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelsen nr. 123 af 22. februar 2006 om specialdyrlæger.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 1. juni 2007

Anders Munk Jensen

/Line Trøst Olsen