Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer

 

I medfør af § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder art. 3, 4, 5, 6 eller 7.

§ 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Fødevarestyrelsen, den 18. juni 2007

Anders Munk Jensen

/Sanne Witt