Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0094
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelse og definitioner
  Kapitel 2Anmeldepligt
  Kapitel 3Mistanke om udbrud af aviær influenza
  Kapitel 4Foranstaltninger på bedrifter, hvor der er konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza
  Kapitel 5Foranstaltninger ved udbrud af højpatogen aviær influenza i individuelle produktionsenheder
  Kapitel 6Foranstaltninger på kontaktbedrifter
  Kapitel 7Oprettelse af beskyttelses- og overvågningszonerne samt supplerende spærrezone m.v.
  Kapitel 8Foranstaltninger i beskyttelseszonen
  Kapitel 9Foranstaltninger i overvågningszonen
  Kapitel 10
  Kapitel 11Dispensation ved udbrud i visse bedrifter
  Kapitel 12Supplerende biosikkerhedsforanstaltninger
  Kapitel 13Foranstaltning ved mistanke og udbrud af højpatogen aviær influenza på slagterier, transportmidler og grænsekontrolsteder
  Kapitel 14Foranstaltninger vedrørende svin og andre arter
  Kapitel 15Genindsættelse af dyr på bedriften
  Kapitel 16Vaccination
  Kapitel 17Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza ) ((

 

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 6. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, og § 39, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3 og 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved mistanke om aviær influenza eller udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Aviær influenza«: Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af influenza A-virus:

a) af subtype H5 eller H7, eller

b) med et intravenøst patogenicitetsindeks (IVPI) hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2.

2) »Højpatogen aviær influenza«: Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af:

a) Aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten, eller

b) aviær influenzavirus med et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2.

3) »Fjerkræ« : Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

4) »Andre fugle i fangenskab« : Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 3 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

5) »Udbrud« : En bedrift, hvor Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, har bekræftet forekomst af højpatogen aviær influenza, eller Veterinærinstituttet eller Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske symptomer og post-mortem læsioner finder, at besætningen er smittet med højpatogen aviær influenza.

6) »Bedrift« : En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, herunder hobbybesætninger, rugerier, cirkusser, godkendte zoologiske anlæg, fuglehandler, fuglesamlinger og volierer, hvor der opdrættes eller holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

7) »Erhvervsdrivende fjerkræbedrift« : En bedrift, hvor der holdes fjerkræ i erhvervsmæssigt øjemed.

8) »Besætning« : En samling på mindst et dyr, som anvendes til et bestemt formål, er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

9) »Hobbybesætning« : En besætning, hvor fjerkræ eller andre fugle i fangenskab holdes af deres ejere til eget forbrug, egen anvendelse eller som selskabsdyr.

10) »Daggamle kyllinger«: Alt fjerkræ på under 72 timer, som endnu ikke er blevet fodret, og moskusænder (Cairina moschata) eller krydsninger heraf, uanset om de er blevet fodret.

11) »Ejeren eller den ansvarlige«: Enhver fysisk eller juridisk person, der ejer fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller holder disse for andre, uanset om der er tale om en erhvervsmæssig aktivitet eller ej.

12) »Epidemiologisk undersøgelse« : Undersøgelse, der omfatter:

a) Undersøgelse af, hvor længe aviær influenza kan have været tilstede på bedriften eller i andre faciliteter eller transportmidler,

b) efterforskning af, hvorfra aviær influenza stammer,

c) identificering af eventuelle kontaktbedrifter, og

d) klarlæggelse af flytninger af fjerkræ, andre fugle i fangenskab, personer, pattedyr, køretøjer eller andre materialer eller andre aktiviteter, hvorved aviær influenzavirus kan have spredt sig.

13) »Kontaktbedrift« : Bedrift, hvor aviær influenza kan være ført fra eller til som følge af beliggenhed eller via personer, dyr, køretøjer eller andet.

14) »Produktionsenhed« : En enhed på en bedrift, som er fuldstændig uafhængig af alle andre enheder på samme bedrift for så vidt angår enhedens placering og den daglige pasning af fjerkræet eller de andre fugle i fangenskab, som holdes dér.

15) »Fjerkræsegment« eller »segment af andre fugle i fangenskab« : En eller flere bedrifter, der hører til det samme biosikkerhedsforvaltningssystem og med en delpopulation af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab med en særlig sundhedsstatus med hensyn til aviær influenza, og som er omfattet af passende overvågnings-, kontrol- og biosikkerhedsforanstaltninger.

16) »Hygiejneforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for fødevarer.

17) »Hygiejneforordningen for animalske fødevarer«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

18) »Biproduktforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Kapitel 2

Anmeldepligt

§ 3. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal straks tilkalde en dyrlæge ved mistanke om, at aviær influenza forekommer blandt fjerkræet eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Dyrlæge skal tilkaldes, når der blandt fjerkræet eller de andre fugle i fangenskab optræder kraftigt ydelsesfald eller væsentligt forøget sygelighed eller dødelighed uden kendt årsag og inden for et kort tidsrum.

§ 4. Opretholdes mistanken, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af aviær influenza, skal dyrlægen straks underrette fødevareregionen og efter dennes anvisning indsende materiale til undersøgelse på Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

§ 5. Som mistænkt anses de i §§ 3 og 4 nævnte bedrifter samt bedrifter, der har været i smittefarlig kontakt med mistænkte eller smittede dyr.

§ 6. Personer, der har haft kontakt med bedrifter, der er eller har været smittet med aviær influenza, skal give fødevareregionen oplysninger om forhold af betydning for konstatering af smitteveje.

Kapitel 3

Mistanke om udbrud af aviær influenza

§ 7. Fødevareregionen sætter en bedrift, der mistænkes for at være smittet med aviær influenza, under offentligt tilsyn.

§ 8. På den mistænkte bedrift er det forbudt at:

1) Holde fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs,

2) flytte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til og fra bedriften, og

3) flytte æg fra bedriften.

Stk. 2. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab, fjerkrækød, slagteaffald, redskaber, foder, materialer, affald, gødning, gylle, brugt strøelse eller andet, der kan overføre smitte, må ikke fjernes fra den mistænkte bedrift uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Færdsel til eller fra den mistænkte bedrift af personer, husdyr af pattedyrklassen, udstyr, køretøjer eller transportmidler m.v. må ikke ske uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for bedriften at lade udtage prøver og indsende materiale fra fjerkræbesætningen til undersøgelse på Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

§ 9. Ved ind- og udgange til de bygninger på den mistænkte bedrift, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal der anvendes desinfektionsmidler efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Dog kan fødevareregionen bestemme, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse, hvis der udelukkende er tale om andre fugle i fangenskab, som holdes i en hobbybesætning.

§ 10. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, nr. 1, gælder ikke for:

1) Strudsefugle, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle, og

2) opdrættet fjervildt, hvis det opdrættede fjervildt holdes under net med en maskestørrelse på maksimum 10 x 10 cm.

Stk. 2. Uanset § 8, stk. 1, nr. 2, kan fødevareregionen tillade flytning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 3. Uanset § 8, stk. 1, nr. 3, kan fødevareregionen tillade, at æg sendes direkte til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X i kapitel II, bilag III, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og håndteres og behandles i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II i hygiejneforordningen, eller bortskaffes.

§ 11. Foranstaltninger, jf. §§ 7-9, opretholdes, indtil mistanken om aviær influenza er blevet be- eller afkræftet.

§ 12. Afgørelser efter § 8, stk. 2-4, og § 10, stk. 2-3, træffes efter en risikovurdering. Tilsvarende gælder for anvisninger efter § 9.

Supplerende foranstaltninger på baggrund af den epidemiologiske undersøgelse

§ 13. Fødevarestyrelsen kan på grundlag af foreløbige resultater af en epidemiologisk undersøgelse forbyde flytning af fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æg, uforarbejdede biprodukter af fjerkræ og andre fugle i fangenskab og køretøjer, der anvendes i fjerkræsektoren, i hele eller dele af landet.

Stk. 2. Flytterestriktionerne, jf. stk. 1, kan udvides til at omfatte flytninger af husdyr af pattedyrklassen i op til 72 timer.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan oprette en midlertidig kontrolzone omkring den mistænkte bedrift. Foranstaltningerne i §§ 8-10 kan iværksættes på bedrifter i den midlertidig kontrolzone.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at foranstaltningerne i kapitel 4 skal anvendes på den mistænkte bedrift. Foranstaltningerne kan begrænses til kun at omfatte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der mistænkes for at være smittet, og disses respektive produktionsenheder.

Kapitel 4

Foranstaltninger på bedrifter, hvor der er konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza

§ 15. Fødevareregionen sætter en bedrift, hvor der er konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza, under offentligt tilsyn.

§ 16. På den smittede bedrift er det forbudt, at:

1) Holde fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs,

2) flytte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til og fra bedriften, og

3) flytte æg fra bedriften.

Stk. 2. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab, fjerkrækød, slagteaffald, redskaber, foder, materialer, affald, gødning, gylle, brugt strøelse eller andet, der kan overføre smitte, må ikke fjernes fra den smitteramte bedrift uden fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Færdsel til eller fra den smittede bedrift af personer, udstyr, køretøjer eller transportmidler m.v. må ikke ske uden fødevareregionens tilladelse.

§ 17. Ved ind- og udgange til de bygninger, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal der anvendes desinfektionsmidler efter fødevareregionens anvisninger.

§ 18. På den smittede bedrift skal :

1) Alt fjerkræ og alle andre fugle i fangenskab aflives,

2) dødt fjerkræ og andre døde fugle i fangenskab samt æg på bedriften bortskaffes efter fødevareregionens anvisninger, og

3) stoffer, gødning, gylle, strøelse, affald og foder destrueres eller underkastes en behandling efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Andre fugle i fangenskab eller husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade bedriften uden fødevareregionens tilladelse. Dette gælder dog ikke husdyr af pattedyrklassen, der kun har adgang til boligarealer til mennesker.

§ 19. Fjerkræ, som er udklækket af æg indsamlet på den smittede bedrift i tidsrummet mellem det formodede tidspunkt for indslæbning af smitten på bedriften og tidspunktet for gennemførelsen af de fastsatte foranstaltninger, jf. §§ 8-10, sættes under offentligt tilsyn.

§ 20. Kød af fjerkræ fra bedriften, som er slagtet mellem det formodede tidspunkt for indslæbning af smitten på bedriften og tidspunktet for gennemførelsen af de fastsatte foranstaltninger, jf. §§ 8-10, spores og bortskaffes. Tilsvarende gælder for æg indsamlet på bedriften i samme tidsrum.

§ 21. Når smittet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab er aflivet og bortskaffet, skal alle rum, hvor de har opholdt sig, græsningsarealer eller jorde samt køretøjer, der har været brugt til at transporterer dødt fjerkræ, kød, foder, gødning, gylle, strøelse og andet potentielt kontamineret materiale behandles, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Fødevareregionen skal godkende den foreløbige rengøring og desinfektion af ejendommen og den endelige rengøring og desinfektion af ejendommen.

§ 22. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsen i fare, kan Fødevarestyrelsen beslutte, at bestemmelsen i § 18, stk.1, nr. 1, ikke finder anvendelse for:

1) En hobbybesætning,

2) et cirkus,

3) et godkendt zoologisk anlæg,

4) en fuglehandel eller

5) et indhegnet område, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af truede arter eller af officielt registrerede sjældne racer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 20 kan fødevareregionen tillade, at æg sendes direkte til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X i kapitel II, bilag III, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og håndteres og behandles i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II i hygiejneforordningen.

§ 23. Afgørelse efter § 16, stk. 2-3, § 18, stk. 2, og § 22 træffes efter en risikovurdering. Tilsvarende gælder for anvisninger efter § 17, § 18, stk. 1, nr. 2-3, og § 21, stk. 1.

Kapitel 5

Foranstaltninger ved udbrud af højpatogen aviær influenza i individuelle produktionsenheder

§ 24. Ved udbrud af højpatogen aviær influenza på en bedrift, der har to eller flere individuelle produktionsenheder, kan fødevareregionen bestemme, at bestemmelsen i § 18, stk. 1, nr. 1, ikke skal finde anvendelse i alle produktionsenhederne, hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsen i fare. Der må dog ikke være mistanke om højpatogen aviær influenza i de produktionsenheder, der undtages fra § 18, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes efter en risikovurdering, og kun hvis det under hensyntagen til struktur, størrelse, drift, staldtype, fodringssystem, vandkilde, udstyr, personale og besøgende på stedet er godtgjort, at de berørte enheder er fuldstændig uafhængige af andre produktionsenheder for så vidt angår deres placering og den daglige pasning af det fjerkræ eller de andre fugle i fangenskab, der holdes dér.

Kapitel 6

Foranstaltninger på kontaktbedrifter

§ 25. Fødevareregionen iværksætter foranstaltninger som nævnt i §§ 7-10 på kontaktbedrifter.

Stk. 2. Foranstaltninger opretholdes, indtil mistanken om højpatogen aviær influenza er blevet bekræftet eller udelukket.

§ 26. Fødevareregionen kan efter en risikovurdering under hensyn til den epidemiologisk undersøgelse påbyde, at der iværksættes foranstaltninger på kontaktbedrifter, jf. §§ 16-22.

Stk. 2. I forbindelse med aflivning eller bortskaffelse af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og hvor der efterfølgende bekræftes forekomst af højpatogen aviær influenza, skal bygning, jorde og græsningsarealer, udstyr, køretøjer, der har været anvendt til transport af fjerkræet, de andre fugle i fangenskab samt dødt fjerkræ, kød, foder, gødning, gylle, strøelse og andre potentielt kontaminerede materialer eller stoffer, behandles, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Kapitel 7

Oprettelse af beskyttelses- og overvågningszonerne samt supplerende spærrezone m.v.

§ 27. Ved udbrud af højpatogen aviær influenza opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner omkring den smitteramte bedrift. Beskyttelseszonen skal have en radius på mindst 3 km, og overvågningszonen en radius på mindst 10 km, beskyttelseszonen iberegnet.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan oprette supplerende spærrezoner omkring eller op til beskyttelses- og overvågningszoner.

Stk. 3. Endvidere opretter Fødevarestyrelsen A- og B-områder ved mistanke om udbrud af højpatogen aviær influenza A, subtype H5, eller ved et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza A, subtype H5N1, jf. bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos fjerkræ.

§ 28. Hvis der ikke er fjerkræ på bedriften, kan Fødevarestyrelsen undlade at oprette zonerne, jf. § 27, stk. 1, ved udbrud af højpatogen aviær influenza hos andre fugle i fangenskab, der holdes på følgende bedrifter:

1) En hobbybesætning,

2) et cirkus,

3) et godkendt zoologisk anlæg,

4) en fuglehandel eller

5) et indhegnet område, hvor der holdes andre fugle i fangenskab til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af truede arter eller af officielt registrerede sjældne racer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Kapitel 8

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 29. Ejeren eller den ansvarlige for en hobbybesætning skal indberette sin besætning, hvis den ligger i beskyttelseszonen. Indberetningen skal ske elektronisk på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller telefonisk til fødevareregionen senest 8 dage fra beskyttelseszonens oprettelse.

§ 30. I beskyttelseszonen skal ejeren eller den ansvarlige for en bedrift sikre, at:

1) Alt fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes indendørs.

2) Dødt fjerkræ og andre døde fugle i fangenskab bortskaffes hurtigst muligt.

3) Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, kød, foder, gødning, gylle og strøelse og andre potentielt kontaminerede materialer eller stoffer, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

4) Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

5) Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade en bedrift, hvor der holdes fjerkræ, uden fødevareregionens tilladelse. Undtaget herfra er pattedyr, der kun har adgang til boligarealer, hvis de:

a) Ikke har nogen kontakt med bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og

b) ikke har adgang til bure eller områder, hvor bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab holdes.

6) Enhver stigning i sygelighed eller dødelighed og enhver væsentlig produktionsnedgang omgående indberettes til fødevareregionen.

7) Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, træffer relevante smittebeskyttende foranstaltninger.

8) Der føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke for:

1) Strudsefugle, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle, og

2) opdrættet fjervildt, hvis det opdrættede fjervildt holdes under net med en maskestørrelse på maksimum 10 x 10 cm.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 8, skal der ikke føres optegnelser over besøgende i godkendte zoologiske anlæg, hvis de besøgende ikke har adgang til områder, hvor fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde ejere eller ansvarlige for bedriften at forelægge alle relevante oplysninger om flytninger af fjerkræ, andre fugle i fangenskab og æg til og fra bedrifter i beskyttelseszonen.

Forbud i beskyttelseszonen

§ 31. I beskyttelseszonen er det ikke tilladt at:

1) Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning og gylle fra bedrifter uden fødevareregionens tilladelse.

2) Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger eller anden samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

3) Udsætte fjerkræ og andre fugle i fangenskab til genopbygning af vildtbestande.

§ 32. I beskyttelseszonen er det ikke tilladt at:

1) Flytte eller transportere fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger, æg og dødt fjerkræ og andre fugle i fangenskab til eller fra bedrifter beliggende i zonen, medmindre transport eller flytning sker via bedrifters private interne forbindelsesveje.

2) Transportere fjerkrækød fra slagterier, opskæringsvirksomheder og frysehuse, medmindre kødet enten er:

a) Fremstillet af fjerkræ, der kommer fra et sted uden for beskyttelseszonen, og er blevet oplagret og transporteret adskilt fra fjerkrækød fra et sted inden for beskyttelseszonen, eller

b) fremstillet mindst 21 dage før den anslåede dato for den tidligste infektion på en bedrift i beskyttelseszonen og efter fremstillingen er blevet oplagret og transporteret adskilt fra kød fremstillet efter denne dato.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke direkte transit gennem beskyttelseszonen ad vej eller jernbane.

Undtagelse for direkte transport af fjerkræ til slagtning og flytning eller behandling af fjerkrækød

§ 33. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af fjerkræ fra en bedrift i beskyttelseszonen til et udpeget slagteri til omgående slagtning på følgende betingelser:

1) Fjerkræet på oprindelsesbedriften er undersøgt klinisk af fødevareregionen højst 24 timer, inden det sendes til slagtning.

2) Der foreligger tilfredsstillende resultater af laboratorieprøver fra fjerkræet på oprindelsesbedriften udtaget efter fødevareregionens anvisninger.

3) Fjerkræet transporters i køretøjer, der er plomberet, eller hvor det på anden måde efter fødevareregionens anvisninger er sikret, at det kan kontrolleres, at af- eller pålæsning ikke finder sted under transporten.

4) Fødevareregionen, der er ansvarlig for det udpegede slagteri, har givet sit samtykke til at modtage fjerkræet og bekræftet dette over for fødevareregionen, der afsender fjerkræet.

5) Fjerkræet fra beskyttelseszonen holdes adskilt fra andet fjerkræ og slagtes separat eller på andre tidspunkter end andet fjerkræ.

6) Kødet må ikke bringes i handel i eller uden for EU, og skal forsynes med et sundhedsmærke, jf. bilag II til bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer.

7) Kødet fremstilles, udskæres, transporters og opbevares adskilt fra kød bestemt til handel i eller uden for EU og bruges på en sådan måde, at det ikke kommer til at indgå i kødprodukter bestemt til samhandel i eller uden for EU, medmindre det er blevet underkastet en behandling, jf. bilag I til bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer.

Stk. 2. Det udpegede slagteri skal sikre, at fjerkræet, jf. stk. 1, nøje undersøges af en embedsdyrlæge før og efter slagtning.

Stk. 3. Det udpegede slagteri skal sikre, at fjerkræ, jf. stk. 1, slagtes separat fra andet fjerkræ. Efterfølgende rengøring og desinfektion skal være afsluttet, før andet fjerkræ slagtes.

§ 34. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af fjerkræ fra en bedrift uden for beskyttelseszonen til et udpeget slagteri indenfor beskyttelseszonen til omgående slagtning og derefter flytning af kødet fra dette fjerkræ på følgende betingelser:

1) Fødevareregionen, der er ansvarlig for det udpegede slagteri, har givet sit samtykke til at modtage fjerkræet og bekræftet dette over for fødevareregionen, der afsender fjerkræet.

2) Fjerkræet skal holdes adskilt fra andet fjerkræ, der er slagtet.

3) Det fremstillede fjerkrækød skal opskæres, transporteres og oplagres adskilt fra andet fjerkrækød, der er fremstillet på samme slagteri.

4) De animalske biprodukter forarbejdes og anvendes som kategori 2-materiale i henhold til biproduktforordningen.

Undtagelse for transport af daggamle kyllinger

§ 35. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af daggamle kyllinger fra en bedrift i beskyttelseszonen til en bedrift her i landet på følgende betingelser:

1) De daggamle kyllinger transporteres i køretøjer, der er plomberet, eller hvor det på anden måde efter fødevareregionens anvisninger er sikret, at det kan kontrolleres, at af- eller pålæsning ikke finder sted under transporten.

2) Der træffes smitteforebyggende foranstaltninger under transporten og på modtagerbedriften efter fødevareregionens anvisninger.

3) Modtagerbedriften sættes under offentlig tilsyn, når de daggamle kyllinger er ankommet.

4) Fjerkræet skal forblive på bedriften i mindst 21 dage efter ankomsten, hvis fjerkræet er flyttet uden for beskyttelses- eller overvågningszonen.

§ 36. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af daggamle kyllinger til en hvilken som helst bedrift her i landet på følgende betingelser:

1) De daggamle kyllinger er udklækket af æg fra bedrifter beliggende udenfor beskyttelses- og overvågningszoner, og

2) afsenderrugeriet kan sikre, at æggene ikke har været i kontakt med rugeæg eller daggamle kyllinger, som oprinder fra fjerkræflokke inden for en beskyttelses- eller overvågningszone.

Undtagelse for æglægningsklart fjerkræ

§ 37. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af æglægningsklart fjerkræ til en bedrift, hvor der ikke er andet fjerkræ, på følgende betingelser:

1) Fødevareregionen har foretaget en klinisk undersøgelse af fjerkræet og andre fugle i fangenskab på oprindelsesbedriften.

2) Der foreligger tilfredsstillende resultater af laboratorieprøver fra fjerkræet på oprindelsesbedriften udtaget efter fødevareregionens anvisninger.

3) Det æglægningsklare fjerkræ transporteres i køretøjer, der er plomberet, eller hvor det på anden måde efter fødevareregionens anvisninger er sikret, at det kan kontrolleres, at af- eller pålæsning ikke finder sted under transporten.

4) Den fødevareregion, der er ansvarlig for modtagerbedriften, har givet samtykke til at modtage det æglægningsklare fjerkræ.

5) Modtagerbedriften sættes under offentligt tilsyn, når fjerkræet et ankommet.

6) Det æglægningsklare fjerkræ skal forblive på bestemmelsesstedet i mindst 21 dage efter ankomsten, hvis bestemmelsesstedet ligger uden for en beskyttelses- eller overvågningszone.

Undtagelser for ruge- og konsumæg

§ 38. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af rugeæg fra en bedrift til et rugeri, der er beliggende i beskyttelseszonen og er udpeget af fødevareregionen.

Stk. 2. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af rugeæg fra en bedrift i beskyttelseszonen til et hvilket som helst andet udpeget rugeri på følgende betingelser:

1) Forældreflokken, som rugeæggene kommer fra, er undersøgt for aviær influenza efter fødevareregionens anvisninger, og der må ikke være mistanke om aviær influenza på denne bedrift.

2) Rugeæggene transporters i køretøjer, der er plomberet, eller hvor det på anden måde efter fødevareregionens anvisninger er sikret, at det kan kontrolleres, at af- eller pålæsning ikke finder sted under transporten.

3) Der træffes smittebeskyttende foranstaltninger på det udpegede rugeri efter fødevareregionens anvisninger.

4) Ejeren eller den ansvarlige for en fjerkræbesætning sikrer, at rugeæggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og at er fuld sporbarhed på æggene.

§ 39. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af konsumæg i følgende tilfælde:

1) Til et pakkeri udpeget af fødevareregionen, hvis æggene er pakket i engangsemballage, og der træffes smittebeskyttende foranstaltninger efter fødevareregionens anvisninger på pakkeriet.

2) Til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag II i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, hvis æggene behandles i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II i hygiejneforordningen.

3) Til bortskaffelse i henhold til biproduktforordningen.

Undtagelse for dødt fjerkræ

§ 40. Fødevareregionen kan uanset bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, tillade direkte transport af dødt fjerkræ til bortskaffelse.

Hensyn m.v. ved tilladelse efter dette kapitel

§ 41. Afgørelse efter §§ 33-40 træffes efter en risikovurdering.

Stk. 2. Fjerkræ, herunder daggamle kyllinger, andre fugle i fangenskab, rugeæg, brugt strøelse, gødning eller gylle, der kommer fra steder, som har fået tilladelse til flytning efter §§ 33-40, må ikke markedsføres i andre medlemsstater.

Rengøring og desinfektion af transportmidler

§ 42. Køretøjer og udstyr, der anvendes til transport i henhold til §§ 33-40, skal rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Varighed af foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 43. Foranstaltningerne nævnt i §§ 29-40 opretholdes i mindst 21 dage efter, at den foreløbige rengøring og desinfektion på den smittede bedrift er godkendt af fødevareregionen, og indtil bedrifterne i beskyttelseszonen er blevet undersøgt af fødevareregionen.

Stk. 2. Når foranstaltningerne i §§ 29-40 ophæves, anvendes foranstaltningerne i § 44 i den tidligere beskyttelseszone, indtil overvågningszonen ophæves.

Kapitel 9

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 44. I overvågningszonen er det ikke tilladt at:

1) Flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger, og æg inden for overvågningszonen uden fødevareregionens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem overvågningszonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.

2) Flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg til bedrifter, slagterier, pakkerier eller en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, der ligger uden for overvågningszonen.

3) Afholde dyreskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ.

4) Genudsætte fjerkræ til genopbygning af vildtbestande.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, kan fødevareregionen tillade transport af:

1) Fjerkræ til slagtning til et udpeget slagteri med henblik på omgående slagtning, hvis betingelserne i § 33, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, er opfyldt.

2) Fjerkræ fra en bedrift uden for beskyttelses- og overvågningszonerne til omgående slagtning på et udpeget slagteri inden for overvågningszonen og efterfølgende flytning af kødet.

3) Æglægningsklart fjerkræ fra en bedrift i overvågningszonen til en bedrift her i landet, hvor der ikke er andet fjerkræ. Modtagerbedriften sættes under offentligt tilsyn, når det æglægningsklare fjerkræ er ankommet. Fjerkræet skal forblive på bedriften i mindst 21 dage.

4) Daggamle kyllinger fra en bedrift i overvågningszonen til en bedrift her i landet. Modtagerbedriften sættes under offentligt tilsyn. De daggamle kyllinger skal forblive på bedriften i mindst 21 dage efter ankomsten.

5) Daggamle kyllinger fra en bedrift i overvågningszonen, som er udklækket af rugeæg med oprindelse i bedrifter uden for beskyttelses- og overvågningszoner til en anden bedrift. Afsenderrugeriet skal sikre, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger med oprindelse inden for beskyttelses- eller overvågningszoner.

6) Rugeæg til et udpeget rugeri inden for eller uden for overvågningszonen. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal sikre, at rugeæggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og at æggene kan tilbagespores.

7) Konsumæg fra en bedrift i overvågningszonen til et udpeget pakkeri, hvis æggene pakkes i engangsemballage på bedriften, og der iværksættes smittebeskyttende foranstaltninger efter fødevareregionens anvisninger.

8) Konsumæg til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag III i hygiejneforordningen for animalske fødevarer og skal behandles i henhold til kapitel XI i bilag II i hygiejneforordningen.

9) Æg til bortskaffelse i henhold til biproduktforordningen.

§ 45. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal sikre, at personer, der skal ind på eller forlader bedrifter i overvågningszonen, træffer smittebeskyttende foranstaltninger efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ, andre fugle i fangenskab, døde fugle, foder, gødning, gylle og strøelse og andet potentielt smittet udstyr skal rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 3. Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade en bedrift, hvor der holdes fjerkræ, uden fødevareregionens tilladelse. Dette gælder dog ikke pattedyr, der kun har adgang til boligarealer, og som:

a) Ikke har nogen kontakt med bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og

b) ikke har adgang til bure eller områder, hvor bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab holdes.

Stk. 4. Brugt strøelse, gødning eller gylle må ikke fjernes eller spredes. Fødevareregionen kan dog tillade, at gødning under anvendelse af smittebeskyttende foranstaltninger flyttes fra en bedrift i overvågningszonen til et udpeget anlæg til behandling eller midlertidig opbevaring med henblik på efterfølgende behandling med det formål at tilintetgøre eventuelle aviær influenza-vira, jf. biproduktforordningen.

§ 46. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift i overvågningszonen skal indberette enhver stigning i sygeligheden eller dødeligheden og enhver væsentlig produktionsnedgang til fødevareregionen.

§ 47. Afgørelse efter § 44, stk. 2, og § 45, stk. 3 og 4, træffes efter en risikovurdering.

Varighed af foranstaltningerne i overvågningszonen

§ 48. Foranstaltningerne i §§ 44-46 opretholdes i mindst 30 dage efter den foreløbige rengøring og desinfektion på den smittede bedrift er afsluttet og godkendt af fødevareregionen.

Kapitel 10

Foranstaltninger i supplerende spærrezoner

§ 49. Foranstaltningerne i §§ 29-46 kan finde anvendelse i supplerende spærrezoner, der er oprettet i henhold til § 27, stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan under hensyn til epidemiologisk oplysninger eller andre forhold påbyde forebyggende slagtning eller aflivning af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på risikobedrifter i risikoområde i supplerende spærrezoner.

Stk. 3. Genindsættelse af dyr må ikke ske uden fødevareregionens tilladelse.

Kapitel 11

Dispensation ved udbrud i visse bedrifter

§ 50. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsen i fare, kan Fødevarestyrelsen dispensere fra reglerne i kapitel 8 og 9, når udbruddet af højpatogen aviær influenza er konstateret i et rugeri.

§ 51. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsen i fare, kan Fødevarestyrelsen dispensere fra reglerne i § 32, § 44, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 45, stk. 3, når udbruddet af højpatogen aviær influenza er konstateret på følgende bedrifter:

1) En hobbybesætning,

2) et cirkus,

3) et godkendt zoologisk anlæg,

4) en fuglehandel eller

5) et indhegnet område, hvor der holdes andre fugle i fangenskab til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af truede arter eller af officielt registrerede sjældne racer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

§ 52. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsen i fare, kan Fødevarestyrelsen på baggrund af en risikovurdering dispensere fra regler i kapitel 8 og 9 for så vidt angår flytning af brevduer ind i, ud af og inden for beskyttelses- og overvågningszoner.

Kapitel 12

Supplerende biosikkerhedsforanstaltninger

§ 53. På bedrifter i beskyttelses- og overvågningszoner, i supplerende spærrezoner samt i fjerkræsegmenter eller segmenter af andre fugle i fangenskab kan Fødevarestyrelsen bestemme, at der udover de bekæmpelsestiltag, som fremgår af kapitel 8-10, skal gennemføres supplerende biosikkerhedsforanstaltninger, herunder restriktioner for køretøjer eller personer i forbindelse med levering af foder, indsamling af æg, transport af fjerkræ til slagterier og indsamling af dødt fjerkræ og andre døde fugle i fangenskab med henblik på bortskaffelse samt restriktioner for personale, dyrlæger eller personer, der leverer landbrugsudstyr.

Kapitel 13

Foranstaltning ved mistanke og udbrud af højpatogen aviær influenza på slagterier, transportmidler og grænsekontrolsteder

§ 54. Fødevarestyrelsen kan ved mistanke om eller udbrud af højpatogen aviær influenza på et slagteri påbyde, at fjerkræ på slagteriet skal aflives eller slagtes under fødevareregionens tilsyn.

Stk. 2. Hvis fjerkræet slagtes, skal kødet og eventuelle biprodukter og fjerkrækød samt biprodukter af andet fjerkræ, der kan være blevet smittet under slagtningen eller i produktionsprocessen, sættes under beslag, indtil der er gennemført undersøgelser heraf.

Stk. 3. Bekræfter undersøgelsen forekomst af højpatogen aviær influenza, skal fjerkrækødet, eventuelle biprodukter af fjerkræ og fjerkrækød samt biprodukter af andet fjerkræ, der kan være blevet smittet under slagtningen eller i produktionsprocessen, hurtigst muligt destrueres under fødevareregionens tilsyn.

§ 55. Fødevarestyrelsen kan ved mistanke om eller udbrud af højpatogen aviær influenza på grænsekontrolsteder eller i transportmidler påbyde, at alt fjerkræ og alle andre fugle i fangenskab, der befinder sig på grænsekontrolstedet eller i transportmidlet, skal aflives, slagtes eller isoleres fra fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og holdes under fødevareregionens tilsyn, indtil undersøgelse af fjerkræet er gennemført. Reglerne i kapitel 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at fjerkræ eller andre fugle i fangenskab flyttes til et andet sted, hvor de aflives, slagtes eller isoleres.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen bestemme, at fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der befinder sig på grænsekontrolstedet, ikke skal aflives eller slagtes, hvis dyrene ikke har været i kontakt med det fjerkræ eller de andre fugle i fangenskab, der mistænkes for at være smittet.

Stk. 4. Hvis det i stk. 1 omhandlede fjerkræ slagtes, skal fjerkrækødet og eventuelle biprodukter af fjerkræet og fjerkrækødet samt biprodukter af andet fjerkræ, der kan være blevet smittet under slagtningen eller i produktionsprocessen, opbevares separat og under beslag, indtil det er undersøgt. Viser undersøgelsen forekomst af højpatogen aviær influenza, destrueres fjerkrækødet og eventuelle biprodukter af fjerkræet og fjerkrækødet samt biprodukter af andet fjerkræ, der kan være blevet smittet under slagtningen eller i produktionsprocessen, hurtigst muligt under fødevareregionens tilsyn.

§ 56. Fødevarestyrelsen kan ved mistanke om eller udbrud af højpatogen aviær influenza på et slagteri, et grænsekontrolsted eller i et transportmiddel forbyde, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab kommer ind på slagteriet, på grænsekontrolstedet eller i transportmidlet, før der er forløbet mindst 24 timer efter, at den i stk. 2 omhandlede rengøring og desinfektion er afsluttet. For grænsekontrolsteder kan forbuddet udvides til også at omfatte andre dyr.

Stk. 2. Bygninger, udstyr og køretøjer, som smittet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab har været i berøring med, rengøres og desinficeres efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at foranstaltningerne i kapitel 3 gennemføres for den bedrift, hvorfra det inficerede fjerkræ eller det døde fjerkræ stammer, samt for kontaktbedrifter.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at foranstaltningerne i kapitel 4 skal finde anvendelse på oprindelsesbedriften.

§ 57. Afgørelse efter § 54, stk. 1, § 55, stk. 1-3, og § 56, stk. 1, 3 og 4, træffes efter en risikovurdering.

Kapitel 14

Foranstaltninger vedrørende svin og andre arter

§ 58. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift, hvor der er udbrud af højpatogen aviær influenza, og hvor der samtidig holdes svin, skal lade udtage prøver til undersøgelse af svin på bedriften efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Svin må ikke forlade bedriften, før resultaterne af undersøgelserne foreligger, og undersøgelser efterfølgende har vist, at risikoen for spredning af aviær influenza er ubetydelig.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter en risikovurdering tillade, at de pågældende svin flyttes til andre svinebedrifter eller til udpegede slagterier, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter udbrud af aviær influenza hos svin.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at svinene hurtigst muligt skal aflives, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter, at der foreligger en alvorlig sundhedsfare.

§ 59. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af højpatogen aviær influenza påbyde, at foranstaltningerne i § 58 skal finde anvendelse på andre pattedyr end svin på bedriften.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at foranstaltningerne i stk. 1 skal anvendes på kontaktbedrifter.

§ 60. Fødevarestyrelsen kan efter udbrud af aviær influenza hos pattedyr iværksætte overvågning og påbyde foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af aviær influenza til andre arter.

Kapitel 15

Genindsættelse af dyr på bedriften

§ 61. Genindsættelse af dyr på erhvervsdrivende fjerkræbedrifter må tidligst ske 21 dage efter, at den endelige rengøring og desinfektion er godkendt af fødevareregionen.

Stk. 2. På erhvervsdrivende bedrifter skal der gennemføres følgende foranstaltninger i en periode på 21 dage efter genindsættelsen:

1) Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal lade fødevareregionen foretage mindst én klinisk undersøgelse af fjerkræet. Hvis der gennemføres flere kliniske undersøgelser, skal sidste undersøgelse finde sted så tæt på udløbet af 21-dagesperioden som muligt. Tilsvarende gælder, hvis der kun foretages én klinisk undersøgelse.

2) Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal lade udtage og indsende prøver til laboratorieundersøgelser efter fødevareregionens anvisninger.

3) Fjerkræ, som dør i perioden, skal undersøges efter fødevareregionens anvisninger.

4) Personer, der skal ind på eller forlader den erhvervsdrivende bedrift, skal træffe relevante smittebeskyttende foranstaltninger for at forhindre spredning af aviær influenza.

5) Fjerkræ må ikke forlade bedriften uden fødevareregionens tilladelse i 21-dagesperioden.

6) Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal føre bog over produktionstallene, herunder sygeligheds- eller dødelighedstal, og skal ajourføre oplysningerne regelmæssigt.

7) Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift skal omgående indberette enhver væsentlig ændring i de nr. 6 omtalte produktionstal og andre afvigelser på bedriften til fødevareregionen.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde, at foranstaltningerne, jf. stk. 2, skal anvendes på andre bedrifter end erhvervsdrivende bedrifter eller på andre arter på en erhvervsdrivende bedrift.

Stk. 4. Genindsættelse af fjerkræ på kontaktbedrifter skal ske i overensstemmelse med fødevareregionens anvisninger.

Kapitel 16

Vaccination

§ 62. Vaccination mod højpatogen aviær influenza må kun finde sted med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde nødvaccination af fjerkræ og andre fugle i fangenskab som en foranstaltning på kort sigt med henblik på at begrænse et udbrud, hvis en risikovurdering viser, at der er en væsentlig og umiddelbar fare for, at sygdommen spredes.

Kapitel 17

Straf og ikrafttræden

§ 63. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3- 4, § 6, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, §§ 16-18, § 21, stk.1, § 26, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 31, § 32, stk. 1, § 33, stk. 2 og 3, § 41, stk. 2, § 42, § 44, stk. 1, §§ 45-46, § 49, stk. 3, § 54, stk. 3, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, § 58, stk. 1 og 2, § 61, stk. 1, 2 og 4, og § 62, stk. 1, eller

2) tilsidesætter vilkår i tilladelser og dispensationer givet i henhold til § 8, stk. 4, § 10, stk. 2 og 3, § 16, stk. 2 og 3, § 22, § 33, stk. 1, §§ 34-40, § 44, stk. 2, § 45, stk. 4, 2. pkt., § 49, stk. 3, §§ 50-52, § 55, stk. 3, § 58, stk. 3, og § 62, stk. 1, eller

3) tilsidesætter påbud eller forbud meddelt i henhold til § 8, stk. 4, § 13, stk. 1 og 2, § 14, § 26, stk. 1, § 30, stk. 4, § 49, stk. 2, § 53, § 54, stk. 1 og 3, § 55, stk. 1,2 og 4, § 56, § 58, stk. 4, §§ 59-60, § 61, stk. 3, og § 62, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 64. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 298 af 16. marts 2007 om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ.

Fødevarestyrelsen, den 21. juni 2007

P.S.V.

Preben Willeberg

/Christian Strøyer

Officielle noter

(( Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF, EU-Tidende 2006 L10, s. 16ff.