Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 943 af 14. september 2006 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

» § 2. Ved mistanke om aviær influenza finder reglerne i §§ 3-14 i bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza anvendelse.«

2. §§ 3-15 ophæves.

3. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Foranstaltninger vedrørende svin og andre arter

§ 37 a. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift, hvor der er udbrud af lavpatogen aviær influenza, og hvor der samtidig holdes svin, skal lade udtage prøver til undersøgelse af svin på bedriften efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 2. Svin må ikke forlade bedriften, før resultaterne af undersøgelserne foreligger, og undersøgelser efterfølgende har vist, at risikoen for spredning af aviær influenza er ubetydelig.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter en risikovurdering tillade, at de pågældende svin flyttes til andre svinebedrifter eller til udpegede slagterier, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter udbrud af aviær influenza hos svin.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at svinene hurtigst muligt skal aflives, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter, at der foreligger en alvorlig sundhedsfare.

§ 37 b. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af lavpatogen aviær influenza påbyde, at foranstaltningerne i § 37 a skal finde anvendelse på andre pattedyr end svin på bedriften.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at foranstaltningerne i stk. 1 skal anvendes på kontaktbedrifter.

§ 37 c. Fødevarestyrelsen kan efter udbrud af aviær influenza hos pattedyr iværksætte overvågning og påbyde foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af aviær influenza til andre arter.

Kapitel 7 b

Vaccination

§ 37 d. Vaccination mod lavpatogen aviær influenza må kun finde sted med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde nødvaccination af fjerkræ og andre fugle i fangenskab som en foranstaltning på kort sigt med henblik på at begrænse et udbrud, hvis en risikovurdering viser, at der er en væsentlig og umiddelbar fare for, at sygdommen spredes.«

4. § 40, stk. 1 , affattes således:

»Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 6, § 8, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1, §§ 18-19, § 21, stk. 2, § 27 § 28, stk.1, § 29, stk. 1, § 30, stk. 1, §§ 31-34, § 36, stk. 1, § 39 a, stk. 2, og § 37 d, stk. 1, eller

2) tilsidesætter vilkår, påbud eller anvisninger fastsat efter § 6, stk. 2-5, § 7, stk. 1, §§ 9-11, §§ 13-14, § 15, stk. 1, § 18, stk. 2 og 4, § 20, § 21, stk. 1 og 3, § 27, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2, § 30, stk. 2, §§ 31-32, § 37 a, stk. 1, 3 og 4, §§ 37 b og 37 c samt § 37 d, stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Fødevarestyrelsen, den 21. juni 2007

P.S.V.

Preben Willeberg

/Christian Strøyer