Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1302 af 11. december 2006 om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (Bidragsbekendtgørelsen) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Er sagen omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen) 1)  eller konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (Lugano-konventionen) 2) , har statsforvaltningen kompetence, hvis dette følger af kompetencereglerne i forordningen eller konventionen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Ansøgninger om bidrag, som er indgivet inden den 1. juli 2007, og som er omfattet af konvention af 27. september 1968 om retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EF-domskonventionen), behandles efter kompetencereglerne i den konvention.

Familiestyrelsen, den 18. juni 2007

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen

Officielle noter

1) Lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v., bilag 2, jf. bekendtgørelse nr. 415 af 8. maj 2007.

2) EF-Tidende nr. L 319 af 25. november 1988, s. 0009-0048.