Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om pligt til at indberette mistanke om proformaægteskab (Ændring af § 22 a i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning)

Skrivelse til samtlige kommuner (Bryllupskontoret)

 

Ved § 2 i lov nr. 504 af 6. juni 2007 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ændres § 22 a i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Ændringen træder i kraft den 1. august 2007.

Efter ændringen har § 22 a følgende ordlyd:

"Prøvelsesmyndigheden, jf. § 13, stk. 1, og den borgerlige vielsesmyndighed, jf. § 18, jf. § 13, stk. 1, skal indberette tilfælde, hvor der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er at opnå opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 9, til Udlændingeservice."

Ved ændringen af bestemmelsen pålægges prøvelsesmyndighederne og de borgerlige vielsesmyndigheder en pligt til at indberette alle tilfælde, hvor der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med et ægteskabs indgåelse er at opnå opholdstilladelse i Danmark. Ændringen er toleddet: For det første ændres indberetningsadgangen til en indberetningspligt, og for det andet udvides indberetningspligten til at omfatte både de borgerlige vielsesmyndigheder og prøvelsesmyndigheder.

Indberetningsbestemmelsen omfatter fortsat ikke kirkelige vielsesmyndigheder, og ændringen berører således ikke præsters tavshedspligt.

Efter forarbejderne til bestemmelsen finder indberetningspligten f.eks. anvendelse, hvis parterne ikke kan tale samme sprog, eller hvis den, der foretager prøvelsen eller vielsen, får indtryk af, at parterne ikke har set hinanden før.

Indberetningerne skal fortsat ske til Udlændingeservice, hvor de kan indgå i behandlingen og afgørelsen af sager om ægtefællesammenføring.

Det bemærkes, at ændringen i indberetningsbestemmelsen ikke giver grundlag for at afvise at udstede en prøvelsesattest, hvis ægteskabsbetingelserne i øvrigt er opfyldt, eller at gennemføre en vielse. Ændringen giver heller ikke prøvelsesmyndighederne eller de borgerlige vielsesmyndigheder mulighed for at udsætte en vielsessag.

Denne cirkulæreskrivelse erstatter pkt. 5 i cirkulæreskrivelse nr. 9603 af 27. juni 2002 om ændring af ægteskabsloven m.v.

Familiestyrelsen, den 23. juli 2007

Lars Thøgersen