Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om fastsættelse af forventet fødselstidspunkt ved udbetaling af barseldagpenge i 4 uger før forventet fødsel

 

Ankestyrelsen har til brug for sin afgørelse I en konkret sag, der er offentliggjort som SM D-10-07, indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Det fremgår af SM D-10-07, at praksis vedrørende fastsættelse af forventet fødselstidspunkt er ændret i forhold til det beskrevne i Familiestyrelsens vejledning nr. 9496 af 1. juli 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Familiestyrelsen har i den anledning taget kontakt til Sundhedsstyrelsen, og skal på baggrund af Sundhedsstyrelsens svar henstille til, at der ved fastsættelse af forventet fødselstidspunkt i stedet for det beskrevne i vejledningens pkt. 2.1.1. tages udgangspunkt i følgende:

4 uger før forventet fødsel

Efter barsellovens § 6, stk. 1, har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Lønmodtagere og selvstændige, der opfylder beskæftigelseskravet i barselloven – jf. vejledningens kapitel 5 – har under orlov i denne periode ret til barseldagpenge efter lovens § 20, stk. 1.

Som udgangspunkt for, hvordan 4-ugers perioden fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af kvindens vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet tidspunkt for forventet fødsel, anvendes dette tidspunkt i stedet, hvis det ikke af vandrejournalen fremgår, at en samlet lægelig vurdering peger på et andet tidspunkt, som i så fald skal anvendes.

En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidligere forventede tidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelse af, hvornår 4-ugers perioden begynder.

Hvis fødslen sker før det forventede tidspunkt, forlænges retten til orlov med barseldagpenge efter fødslen ikke tilsvarende.

Sker fødslen efter det forventede tidspunkt, har kvinden ret til orlov med barseldagpenge indtil fødslen, og perioden med ret til barseldagpenge efter fødslen forkortes ikke.

For så vidt angår nedsatte ugentlige barseldagpenge under delvist fravær i 4-ugers perioden før fødslen henvises til kapitel 7.

Familiestyrelsen, den 6. september 2007

Jens Wamsler