Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om behandling af ansøgninger om ikke godkendte fornavne til personregisterførerne

 

Såfremt personregisterførerne modtager en ansøgning om et fornavn, der ikke fremgår af Familiestyrelsens liste over godkendte fornavne (www.familiestyrelsen.dk), skal personregisterføreren foretage en vurdering af, om sagen skal behandles i sognet eller i statsforvaltningen.

Der henvises til Vejledning om behandling af navnesager afsnit 5.4.

Vær opmærksom på hele afsnit 5.4, også afsnit 5.4.2 som omhandler de typer af sager, der skal videresendes til behandling i statsforvaltningen.

Først bør det via CPR undersøges, om det ansøgte navn er et beskyttet efternavn, derefter om det bruges som 1. fornavn af nulevende personer her i landet. Et beskyttet efternavn kan ikke umiddelbart godkendes som fornavn (se nedenfor).

Listen – der tidligere er lagt på Personforum - over de databaser, hvor der kan søges på fornavn, er kun vejledende.

Ansøgning om fornavne, der ikke anvendes som efternavn her i landet

Nye fornavne, der ikke anvendes som efternavn her i landet kan tillades af personregisterføreren hvis:

– navnet bæres som 1. fornavn her i landet af 25 personer eller derover af samme køn.

– der ansøges om et fornavn til en pige, og navnet er et godkendt drengefornavn, kan navnet tillades, hvis et opslag i CPR viser, at fornavnet bæres som 1. fornavn af 25 piger eller derover.

– navnet kun anvendes af få personer som 1. fornavn eller slet ikke er i brug som fornavn her i landet, men opslag i databaserne viser, at det er almindeligt anvendt som fornavn i andre kulturer(lande), eller ansøgerne kan dokumentere, at navnet er i brug i en bestemt udenlandsk navnekultur.

– Eksempel: Der søges om navnet Efecan som fornavn til dreng.

Efternavn, CPR: 0

Fornavn, CPR: 3 mænd og 0 kvinder

Ved opslag i databaserne ses navnet som et tyrkisk drengefornavn. Personregisterføreren kan godkende navnet.

Ansøgninger om fornavne, der tillige er beskyttede efternavne

Ansøgninger om fornavne, der er beskyttede efternavne skal som udgangspunkt behandles af statsforvaltningen, dog kan personregisterføreren tillade sådanne fornavne, hvis:

– navnet bæres som 1. fornavn her i landet af 25 personer eller derover (nulevende) af samme køn.

– navnet bæres som 1. fornavn her i landet af under 25 personer af samme køn og personregisterføreren ved opslag i databaserne kan konstatere, at navnet er almindeligt brugt som fornavn i udlandet og navnet stammer fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne.

– Eksempel: Der søges om navnet Hanif som fornavn til dreng.

Efternavn, CPR: 48 bærere (beskyttet)

Fornavn, CPR: 8 mænd og 0 kvinder

De, der bærer navnet som for- og efternavn, er for størstedelens vedkommende fra Pakistan og Afghanistan. Navnet stammer altså fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne. Navnet ses endvidere som arabisk drengefornavn i databaserne. Personregisterføreren kan tillade navnet.

Familiestyrelsen, den 9. august 2007

Merethe Johansen