Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om behandling af ansøgninger om ikke godkendte fornavne til statsforvaltningerne

 

Familiestyrelsen er blevet opmærksom på, at Vejledning om behandling af navnesager afsnit 5.4.2 ikke er fyldestgørende. Vi har derfor fundet det nødvendigt at udsende en supplerende vejledning om ikke godkendte fornavne.

Indledende undersøgelse:

Undersøg via CPR om det ansøgte navn er beskyttet som efternavn.

Listen over de databaser, hvor der kan søges på fornavn, er kun vejledende. Andre relevante databaser kan også anvendes.

Ansøgning om beskyttede efternavne som fornavne:

– Når der ansøges om at få godkendt et fornavn, og navnet er et beskyttet efternavn, som stammer fra en kultur, hvor man skelner mellem for- og efternavne (f.eks. dansk, europæisk-amerikansk kulturkreds) og navnet bæres af under 25 personer som 1. fornavn eller af ingen her i landet, skal navnet være almindeligt udbredt som fornavn i udlandet, for at det kan tillades. Søg i de udenlandske databaser.

– Når der ansøges om at få godkendt et fornavn, der tillige er et beskyttet efternavn, og navnet har udpræget efternavnskarakter, bør navnet ikke tillades som fornavn, med mindre det ses at være almindeligt anvendt som fornavn i udlandet eller af et betydeligt antal nulevende personer som 1. fornavn her i landet.

– Eksempel: Der søges om Ankjær som fornavn til dreng, brugt i ældre tid som 1. fornavn i visse egne af landet.

Efternavn, CPR: 114

Fornavn, CPR: 14 mænd og 0 kvinder

Ved opslag i databaserne ses navnet ikke anvendt som fornavn nogen steder. Der må gives afslag, da navnet i dag er udbredt som efternavn og har udpræget efternavnskarakter.

Ansøgning om fornavne, der ikke ses anvendt nogen steder:

Søges der om et fornavn, som ikke ses anvendt nogen steder, og kan forældrene ikke dokumentere, at navnet er almindeligt i udlandet, skal statsforvaltningen vurdere, om navnet har fornavnskarakter. Se bemærkningerne til § 14, stk. 3.

Ofte vil en søgning i databaserne eller i CPR på begyndelsesbogstaverne efterfulgt af * vise lignende navne, som kan give en retningslinie. Ligesom der kan søges i databaserne på navnet f.eks. indenfor den kulturkreds, som forældrene oplyser, at navnet stammer fra.

Ansøgning om fornavne til personer af modsat køn:

Søges der om et godkendt pigefornavn til en dreng, og navnet ikke ses anvendt som 1. fornavn af 25 drenge eller flere her i landet, kan navnet kun tillades som drengefornavn, hvis navnet ses at være almindeligt anvendt til drenge i udlandet. Søge i de udenlandske databaser.

Drenge skal have drengefornavne og piger pigefornavne. Dette gælder som udgangspunkt også, når der søges om 2.3.4 fornavn. Det er dog i dag muligt at give en pige et godkendt drengefornavn som mellemnavn og omvendt, jf. § 11, stk. 1, nr. 4 - se baggrunden for bestemmelsen i lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 3.

Familiestyrelsen, den 9. august 2007

Merethe Johansen