Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr

 

Familiestyrelsen har siden ikrafttræden af lov om ændring af navnelov (gebyr) løbende fået henvendelser om fortolkningen af de nye gebyrregler. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udsende en skrivelse om gebyr. Vi henviser i øvrigt til vejledning om behandling af navnesager, afsnit 8.

Vielse

– Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfrie, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen. Dette gælder uanset, om det er herboende, der gifter sig i udlandet, eller ægteskabet er indgået for dansk myndighed.

– Ændringen kan tidligst ske på vielsesdatoen. For at navneændring ved vielsen er gebyrfri, kræves det, at der skabes et navnefællesskab ved, at ægtefællerne antager mellem- eller/og efternavn fra hinanden. Ægtefællerne kan dog samtidig foretage ændringer i deres navn i øvrigt uden at betale gebyr herfor.

– Skulle ægtefællerne fortryde en navneændring og søge om en ny inden for fristen på de 3 måneder, er denne navneændring ikke gebyrfri.

– De samme regler gælder ved indgåelse af registreret partnerskab.

Adoption

– Navneændring i forbindelse med fremmed- eller familieadoption af et barn under 18 år er gebyrfri, idet en sådan navneændring i gebyrsammenhæng sidestilles med navngivning.

– Navneændring i forbindelse med stedbarnsadoption af børn under 18 år er gebyrfrit, såfremt den biologiske forælder samtidig får navnefællesskab med stedforælderen og barnet. Den biologiske forælders navneændring er kun gebyrfri, hvis den sker i forbindelse med vielsen.

Flere ansøgere - ét gebyr

Søger

– ægtefæller

– ugifte samlevende

– forældre og deres børn/plejebørn under 18 år

– søskende under 18 år

samtidig om en navneændring betales kun ét gebyr. Der stilles ikke krav om navnefællesskab.

Ugifte samlevende, der har fælles folkeregisteradresse, skal altid kun betale ét gebyr ved samtidig ansøgning om navneændring. Det bemærkes, at såfremt ugifte samlevende ønsker mellem- eller efternavne fra hinanden, skal kravene i § 5, stk. 2 være opfyldt.

Eksempler

– En familie; far, mor og 2 mindreårige børn skal have lavet forskellige navneændringer. Moren og faren skal have hinandens mellemnavne, herudover søger familien om ændring af stavemåde i deres fornavne. Samtlige navneændringer kan foretages for ét gebyr.

– To ugifte samlevende henvender sig og ønsker navneændring i forbindelse med deres kommende vielse på selve vielsesdagen. Der skabes ikke navnefællesskab ved navneændringerne. De skal betale ét gebyr. Navneændringen kan ikke ske gebyrfrit, idet der ikke skabes navnefællesskab, men ansøgerne skal kun betale ét gebyr, idet de er ugifte samlevende.

– To ugifte samlevende henvender sig. Manden ønsker at få kvindens mellemnavn som mellemnavn: der skal betales ét gebyr og kravet i navnelovens § 5, stk. 2 skal være opfyldt.

– To søskende søger samtidig om navneændring. Den ene er 19 år, og den anden 12 år. De ønsker hver et nyt fornavn. De skal betale to gebyrer.

– En mand fra eksempelvis Somalia søger om et nyt fornavn, og hans tre mindreårige børn skal have navnet som mellem- eller efternavn. Dette er muligt efter § 7, stk. 1, nr. 3, og der betales kun ét gebyr.

Familiestyrelsen, den 5. september 2007

Merethe Johansen