Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2000 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996 med de ændringer, der følger af lov nr. 1080 af 29. december 1999, fastsættes følgende:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2000 til 171 kr. pr. fuldtidsansat.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 2000.

    Stk. 2. Det for 2000 fastsatte bidrag anvendes første gang ved modregning i kompensationen i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar 22. maj 2000.

Lønmodtagernes Garantifond, den 10. februar 2000

Knud Heinesen

/Lars Rohde