Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at bortgravet materiale fra afmærkning ved nedgravning af spildevandsledning ikke omfatter af havmiljølovens § 27, da der ikke var tale om bortskaffelse af materiale. Endvidere at påvirkningen af omgivelserne var så kortvarig, at heller ikke miljøbeskyttelseslovens § 17 var til hinder herfor.

Den fulde tekst

Klapning af havbundsmateriale

Nr. 14001

Miljøstyrelsens afgørelse af 20. februar 1986.

I en sag om tilladelse efter lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet til klapning af fyld, fjernet i forbindelse med etablering af en ny spildevandsledning fra en større virksomhed, blev projektet ændret efter høring af en række myndigheder. Optagningsmetoden blev ændret og for at pejle ledningsføringen skulle udgraves på udvalgte steder, hvorefter afmærkning opstilles. Det bortgravede materiale skulle lægges ved siden af optagningsstedet og ledningen fyldes med luft og dermed frigøre sig selv. Det bortgravede materiale fra ledningsafmærkningen skulle genudlægges. Gravematerialet ved nedlæggelsen af den nye ledning skulle genbruges til overdækning.

Miljøstyrelsen udtalte, at der ikke var tale om et arbejde, der var omfattet af § 27 i havmiljøloven, da der ikke var tale om bortskaffelse af materiale. Påvirkningen af det omliggende havområde måtte siges at være så kortvarig og så begrænset, at heller ikke miljøbeskyttelseslovens § 17 var til hinder herfor, (Mst. j.nr. 85-2563-112), Mst. skrivelse af 20. februar 1986.

Officielle noter

Ingen