Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Tilladelse til klapning anset for ufornøden da havbundsmateriale ved nedgravning af spildevandsledning ikke blev fjernet fra området og ville blive genanvendt. Dispensation efter miljølovens § 17 fandtes ej heller fornøden.

Den fulde tekst

Klapning

Nr. 14003

Miljøstyrelsens udtalelse af 17. september 1986.

Miljøstyrelsen udtalt, at en tilladelse til klapning efter havmiljøloven måtte anses for ufornøden til prøvegravningsarbejde i forbindelse med nedgravning af en spildevandsledning, jf. lov nr. 130 af 9. april 1980, som ændret ved lov nr. 181 af 8. maj 1985 om beskyttelse af havmiljøet. Det fremgik, at der langs med traceen for den kommende spildevandsledning, ca. 1000 m, med henblik på undersøgelse af havbunden skulle udføres nogle ca. 2 m dybe prøvegravninger med ca. 100 m's mellemrum. Sedimentet skulle fjernes ved hjælp af sandsuger og ville, mens undersøgelserne på bunden af gravene gennemførtes, blive lagt i sandsugeren. Efter undersøgelsens afslutning ville sedimentet blive genudlagt i de gravede huller.

Styrelsen lagde især vægt på, at der ikke skete fjernelse af sediment fra arbejdsområdet, og at havbunden retableres. Styrelsen udtalte endvidere, at en dispensation efter miljøbeskyttelseslovens § 17 ikke fandtes fornøden, (Mst. j.nr. 86-2563-160), Mst. skrivelse af 17. september 1986.

Officielle noter

Ingen