Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Ved dom af 17. juni 1992 fastslog Højesteret, at Indenrigsministeriets beslutning om at annullere Hovedstadsområdets Trafikselskabs beslutning om at forflytte en chauffør fra eet driftsområde til et andet driftsområde var ugyldig.

Højesteret udtalte: »Højesteret tiltræder, at indstævntes beføjelser efter § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse ikke er begrænset til tilfælde, hvor en beslutning er i strid med kommunalretlige regler, og at bestemmelsen også kan anvendes på ansættelsesretlige beslutninger, i hvert fald når der er spørgsmål om beslutningens overensstemmelse med offentligretlige retsgrundsætninger.

Højesteret lægger til grund, at forflyttelsen af chauffør Thomas Jørgensen fra driftsområde Roskilde til driftsområde Gladsaxe skyldtes den uro og de arbejdsnedlæggelser, der var en følge af hans organisationsforhold, og at forflyttelsen således havde sin årsag i hans udmeldelse af Specialarbejderforbundet i Danmark.

Beslutningen om forflyttelse blev truffet - efter at andre foranstaltninger forgæves var forsøgt - for at undgå et sammenbrud i bustrafikken og indebar mindre vidtgående følger for Thomas Jørgensen. Krænkelse af hans foreningsfrihed fremtrådte under de således foreliggende omstændigheder ikke med en sådan klarhed, at indstævnte har været beføjet til at sætte Trafikselskabets beslutning ud af kraft. Højesteret tager derfor appellantens påstand til følge.«

Den fulde tekst

Vedrørende annullation af et trafikselskabs beslutning om forflyttelse af en chauffør


Resume af Højesterets dom af 17. juni 1992

8. Andre afgørelser og udtalelser

Vedrørende annullation af et trafikselskabs beslutning om forflyttelse af en chauffør

Udskrift

af

Højesterets dombog

I 220/1991

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Mod

Indenrigsministeriet

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 1. afdeling den 8. august 1991.

I denne sag blev af HØJESTERET onsdag den 17. juni 1992 afsagt følgende

DOM:

Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret.

I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Pontoppidan, Weber, Munch, Else Mols, Marie-Louise Andreasen, Melchior og Jørgen Nørgaard.

Appellanten har gentaget sin påstand.

Indstævnte har påstået stadfæstelse.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Højesteret tiltræder, at indstævnte beføjelser efter § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse ikke er begrænset til tilfælde, hvor en beslutning er i strid med kommunalretlige regler, og at bestemmelsen også kan anvendes på ansættelsesretlige beslutninger, i hvert fald når der er spørgsmål om beslutningens overensstemmelse med offentligretlige retsgrundsætninger.

Højesteret lægger til grund, at forflyttelsen af chauffør Thomas Jørgensen fra driftsområde Roskilde til driftsområde Gladsaxe skyldtes den uro og de arbejdsnedlæggelser, der var en følge af hans organisationsforhold, og at forflyttelsen således havde sin årsag i hans udmeldelse af Specialarbejderforbundet i Danmark.

Beslutningen om forflyttelse blev truffet - efter at andre foranstaltninger forgæves var forsøgt - for at undgå et sammenbrud i bustrafikken og indebar mindre vidtgående følger for Thomas Jørgensen. Krænkelse af hans foreningsfrihed fremtrådte under de således foreliggende omstændigheder ikke med en sådan klarhed, at indstævnte har været beføjet til at sætte Trafikselskabets beslutning ud af kraft. Højesteret tager derfor appellantens påstand til følge.

Thi kendes for ret:

Indstævnte, Indenrigsministeriet, skal anerkende, at den af indstævnte den 17. januar 1990 trufne beslutning om at annullere appellanten, Hovedstadsområdets Trafikselskabs beslutning om at forflytte chauffør Thomas Jørgensen fra driftsområde Roskilde til driftsområde Gladsaxe er ugyldig.

Indstævnte skal i sagsomkostninger for landsret og Højesteret inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 60.000 kr. til appellanten

Udskriftens rigtighed bekræftes.

København, den 17. juni 1992.

M. Sonne

dommerfuldmægtig

Officielle noter

Ingen