Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Stadfæstet et tilsynsråds afgørelse om at sætte et byråds beslutning ud af kraft. Byrådet havde truffet beslutning om at meddele et marked tilladelse til udvidet butikstid i henhold til § 6, stk. 2, i lov om butikstid. Tilsynsrådets formand suspenderede på rådets vegne beslutningen, inden den var meddelt markedet. Tilsynsrådet satte derefter beslutningen ud af kraft i medfør af den kommunale styrelseslovs § 61, stk. 1, 1. pkt.

Byrådet ankede tilsynsrådets afgørelse og anmodede samtidig Indenrigsministeriet om at suspendere tilsynsrådets afgørelse under sagens behandling. Indenrigsministeriet fandt ikke betingelserne for en suspension af tilsynsrådets afgørelse opfyldt.

Efter indhentet udtalelse fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen udtalt, at byrådets beslutning om tilladelse til udvidet åbningstid ikke havde kunnet meddeles i henhold til butikstidslovens § 6, stk. 2.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det pågældende marked i særlig grad betjente turister, lagde ministeriet vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, i hvilket omfang turister, herunder udenlandske turister, rent faktisk besøgte markedet. Ministeriet fandt ikke, at det forhold, at der i kommunen fandtes turistmæssige seværdigheder, i sig selv var tilstrækkeligt til, at det kunne lægges til grund, at markedet i særlig grad betjente turister. Ministeriet fandt endvidere, at det forhold, at markedet kunne tiltrække turister, ikke i sig selv kunne begrunde, at der meddeltes tilladelse efter § 6, stk. 2.

Vedrørende butikstidslovens krav til varesortimentet udtalte ministeriet, at det forhold, at markedet, efter byrådets beslutning om tilladelse til udvidet butikstid, i generelle vendinger havde meddelt byrådet, at markedet i fremtiden alene ville føre et varesortiment som nævnt i § 6, stk. 2, ikke kunne tillægges betydning ved afgørelsen af, om beslutningen var lovlig.

På baggrund af de foreliggende oplysninger fandt ministeriet ikke grundlag for at tilsidesætte tilsynrådets vurdering af, at det i butikstidslovens § 6, stk. 2, indeholdte krav til varesortimentet ikke var opfyldt på tidspunktet for byrådets beslutning.

(Indenrigsministeriets skrivelse af 18. december 1991 til et byråd - 4.k.kt. j.nr. 1991/122/0607-1).

Den fulde tekst

Stadfæstelse af et tilsynsråds annullation af tilladelse til udvidet åbningstid efter lov om butikstid


I skrivelse af 14. november 1991 har Haslev Byråd i henhold til § 61, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 483 af 21. juni 1991) anket en afgørelse truffet af Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt den 4. november 1991 til Indenrigsministeriet. Ved afgørelsen satte tilsynsrådet i medfør af § 61, stk. 1, 1. pkt., i styrelsesloven, den beslutning ud af kraft, som byrådet havde truffet den 14. oktober 1991 om at meddele »Det Blå Marked« tilladelse til udvidet butikstid i henhold til § 6, stk. 2, i lov om butikstid (lovbekendtgørelse nr. 558 af 18. august 1989).

Byrådet har anmodet Indenrigsministeriet om at ophæve tilsynsrådets afgørelse. Byrådet har samtidig under henvisning til sagens betydning for »Det Blå Marked« anmodet Indenrigsministeriet om at suspendere tilsynsrådets afgørelse.

Som tidligere meddelt anmodede Indenrigsminiseriet i skrivelse af 15. november 1991 Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt om en udtalelse. Indenrigsministeriet meddelte samtidig, at ministeriet ikke fandt betingelserne for en suspension af tilsynsrådets afgørelse opfyldt.

Ved påtegningsskrivelse af 18. november 1991 har tilsynsrådet henholdt sig til sin tidligere afgørelse.

Ministeriet anmodede på den baggrund i skrivelse af 19. november 1991 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt den af Haslev Byråd meddelte tilladelse kan antages at være klart ulovlig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udtalelse forelå ved skrivelse af 29. november 1991.

Ministeriet har endvidere ved telefax'er af 14. og 15. november samt 5. december 1991 modtaget supplerende bemærkninger og sagsakter fra »Det Blå Marked«.

Om sagens baggrund skal anføres følgende:

Ved skrivelse af 6. september 1990 søgte »Det Blå Marked« Haslev Byråd om tilladelse efter butikstidsloven til at holde åbent lørdage og søndage kl. 10-17. Det henvistes til, at »der ... er tale om både et forlystelses- og handelsmarked.«

På denne baggrund iværksatte Haslev Byråd høring af de berørte organisationer, jf. §§ 5 og 6 i butikstidsloven.

Butikshandelens Fællesråd, HK/Handel og Haslev Handelsstandsforening udtalte sig imod det ansøgte. Haslev Turistforening og Forbrugerrådet havde ikke indvendinger mod det ansøgte.

Haslev Byråd besluttede herefter den 10. december 1990 at meddele den ansøgte tilladelse i henhold til butikstidslovens § 6, stk. 2. Tilladelsen blev givet for 1 år med udløb den 31. oktober 1991.

Tilladelsen blev den 9. januar 1991 indbragt for Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt af Butikshandelens Fællesråd, Dansk Textil Union, De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og Håndværksrådet.

Organisationerne anførte ved indbringelsen blandt andet:

»En stor del af vareudbuddet består således af brugte genstande af enhver art, som sælges fra en stor markedshal ..., hvor forskellige stande udlejes til interesserede »kræmmere«.

En repræsentant fra HK har besøgt markedet og konstateret, at følgende effekter blev udbudt: Nye læderjakker, nyt værktøj, legetøj, våben, grønsager, spegepølser og andre kødprodukter, uindpakket ost, sukkervarer, nyt dame- og børnebeklædning, husflidsarbejder samt brugte genstande. Et sådant sortiment vil være omfattet af åbningstidsbestemmelserne i § 1, ... , og der vil ikke kunne dispenseres efter lovens § 6, stk. 2, idet der netop ikke er tale om noget »nærmere angivet sortiment« som krævet efter stk. 5. ...

Det turistsalg, som § 6, stk. 2, tager sigte på, er det salg som et besøg på et turistattraktivt sted naturligt vil afstedkomme af bestemte, nærmere afgrænsede kategorier af varer, som udøver en særlig tiltrækning på turister.

For »Det Blå Markeds« vedkommende er faktorernes orden den omvendte, idet sigtet er at gøre markedet til en turistattraktion, hvilket der ikke er hjemmel til i § 6, stk. 2.'

Tilsynsrådet anmodede den 22. januar 1991 Haslev Byråd om en udtalelse. Byrådet anførte i sin udtalelse af 13. februar 1991 blandt andet:

»Ved sagens behandling har et flertal af byrådets medlemmer lagt vægt på, at Haslev Kommune i forvejen besøges af et stort antal turister, bl.a. til Gisselfeld Kloster.

Dertil kommer, at der forskellige steder i Haslev er mindre attraktioner, der indgår i visse bustursarrangørers tilrettelæggelse af oplevelser på Sjælland. ...

Ved placeringen af »Det Blå Marked«, er set en turistmæssig mulighed for at tiltrække turister, der også på anden måde kan opleve Haslev, nemlig ved samtidige besøg på egnens øvrige seværdigheder. ...

Byrådets flertal på 8 medlemmer har derfor - uanset opfattelsen af og kendskabet til et lidt udvidet varesortiment - vedtaget at give tilladelse til udvidet åbningstid ..., jf. § 6, stk. 2 ...'

Tilsynsrådet udtalte i skrivelse af 7. marts 1991 blandt andet:

»For så vidt angår spørgsmålet om varesortimentet, bemærkes at dette må antages, at bestå i dels brugte gestande af enhver art dels nye beklædningsgenstande og dels levnedsmidler.

Det fremgår af et flertal i byrådet trods opfattelsen af og kendskabet til et lidt udvidet varesortiment vedtog at meddele tilladelse i henhold til § 6, stk. 2.

Det må ud fra de foreliggende oplysninger anses for tvivlsomt om betingelserne for at meddele tilladelse til udvidet åbningstid har været opfyldt. Det fremgår imidlertid, at tilladelsen udløber den 31/10 1991.«

Ved skrivelse af 11. september 1991 indgav »Det Blå Marked« ansøgning om fornyet tilladelse til udvidet butikstid.

Haslev Byråd iværksatte ved skrivelser af 19. september 1991 høringen af de berørte organisationer.

De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Butikshandelens Fællesråd og HK/Handel gav udtryk for, at der ikke var hjemmel til at meddele tilladelse som ansøgt. Haslev Turistforening, Haslev Handelsstandsforening og Forbrugerrådet var positive overfor eller havde ikke bemærkninger til det ansøgte.

Ved skrivelse af 16. september 1991 anmodede byrådet politimesteren i Ringsted om en udtalelse. Politimesteren henholdt sig i en påtegning blandt andet til en af politiassistent Dan Hansens udarbejdet notits af 8. oktober 1991, hvori blandt andet udtaltes:

»Ved flere lejligheder har jeg besøgt »Det Blå Marked« i Haslev.

De første gange var der nogle få henstillinger vedrørende våbenloven og restaurationsloven, men det blev rettet aldeles omgående.

Senere har der ikke været anledning til påtaler ... . ...

Det er for det meste kun noget gammelt ragelse, der sælges, og der sælges ikke andre varer end dem, der er angivet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ...

Alt i alt må jeg konstatere, at vi ikke har noget, at udsætte på driften af markedet.'

Byrådet besluttede på denne baggrund på mødet den 14. oktober 1991 at meddele tilladelse til udvidelse af butikstiden på lørdage og søndage som ansøgt for en periode på 5 år. Undtaget herfra var dog visse helligdage.

Formanden for tilsynsrådet suspenderede herefter på rådets vegne den trufne beslutning i medfør af § 61, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse og anmodede samtidig byrådet om en udtalelse.

Tilsynsrådet har den 4. november 1991 sat byrådets beslutning ud af kraft. Som begrundelse anførtes:

»Det er Tilsynsrådets opfattelse, at det ikke er godtgjort, at »Det Blå Marked« i særlig grad betjener turister, idet det ikke kan anses at være tilstrækkeligt, at Haslev kommune i forvejen besøges af et stort antal turister, som anført af kommunen den 13/2 1991, hvoraf tillige fremgår, at man med »Det Blå Marked« har set en turistmæssig mulighed for at tiltrække turister, hvilket ikke kan antages at være bestemmelsens formål.

Betingelserne for at meddele udvidet åbningstid i henhold til § 6 stk. 2 i lov om butikstid ses således ikke at være opfyldt.

Det bemærkes, at Tilsynsrådet er opmærksom på, at Industriministeren agter at fremsætte lovforslag om ændring af lov om butikstid, men Tilsynsrådet kan ved en sags afgørelse kun tage stilling til den eksisterende lovgivning på området.

Tilsynsrådet sætter derfor i medfør af § 61, stk. 1, pkt. 1, byrådets beslutning af 14/10 1991 om meddelelse af tilladelsen til udvidet åbningstid for »Det Blå Marked« ud af kraft.'

Haslev Byråd har den 14. november 1991 nærmere redegjort for, at kommunen efter byrådets opfattelse kan betegnes som et turistområde. Der henvises blandt andet til godset Gisselfeld med tilhørende park m.v., til spejderloppemarked, gamle forretninger, Magueriteruten, der går gennem kommunen, og byfester mm. Herefter anføres:

»Hertil kommer, at byrådet ved sin vurdering af markedet, har fundet, at et sådant marked har sin meget klare betydning ved tiltrækning af turister til kommunen.

Haslev kommune har endvidere lagt vægt på, at turisterhvervet i fremtiden vil blive et af de meget store erhverv i Danmark. Denne udvikling vil formentlig ske på mange områder. Etableringen af markeder vil blive et af disse områder. ...

Endelig kan anføres, at »Det Blå Marked« i skrivelse af 17. oktober d.å. har tilkendegivet, at varesortimentet vil blive afpasset de begrænsninger, der følger af bkg. nr. 558 af 18/8 1989 og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens cirkulære af 27/9 1989 omhandlende §§ 5 og 6 i lov om butikstid. ...

Ved løbende besøg på markedet, har byrådsmedlemmerne haft lejlighed til at konstatere, at der er et meget stort fremmøde. De fremmødte kan i vidt omfang betegnes som turister.'

Haslev Kommune har efterfølgende telefonisk oplyst, at der ikke i forbindelse med sagens behandling i byrådet har foreligget talmæssige oplysninger om antallet af turister i kommunen.

»Det Blå Marked«, v. Lars Kristensen, har i telefax af 15. november 1991 til ministeriet blandt andet anført følgende:

»Vi driver på nuværende tidspunkt 4 markeder, som det omtalte i Haslev. Her er lidt tal til belysning af sagen.

Vi har i øjeblokket 372 handlende af alle mulige slags stående under tag, og bliver skønsmæssigt besøgt af min. 600.000 kunder om året, men det nærmer sig nok mere 1.000.000, da besøgstallene hele tiden vokser. Hvor stor andel turisterne andrager, er svært at skønne, men Ry Kommune har så vidt vi ved lavet en undersøgelse af emnet. ...

Vi har ingen ansatte, der er berørt af arbejdstiden, men salget foretages af private med hobbyting, - erhvervsdrivende med indboartikler og partivarer samt diverse isboder, pølsevogne og lign., der normalt forefindes på markeder.«

Ved samme lejlighed har »Det Blå Marked« oplyst, at man i et supplement af 17. oktober 1991 til ansøgning af 11. september havde tilkendegivet, at varesortimentet ville blive tilpasset lovgivningens krav. Det anføres i skrivelsen af 17. oktober 1991:

»Varesortimentet vil udgøre gaveartikler (herunder souvenirs), særlige udvalgsvarer og antikviteter (herunder gamle genstande og brugte genstande af forskellig art), og indbogenstande, som erfaringsmæssigt efterspørges af turister. Det understreges, at markedet ikke på nogen måde har karakter af en dagligvarebutik.«

Tilsynsrådet har ved påtegning af 18. november 1991 henholdt sig til sin afgørelse af 4. november 1991. Tilsynsrådet har samtidig supplerende oplyst:

»... at tilsynsrådet har været opmærksom på, at et kræmmermarked som »Det Blå Marked« vil tiltrække besøgende, og at der kan være en kommunal interesse heri.

Med det kendskab, tilsynsrådet har til Haslev, var det imidlertid rådets opfattelse, at betingelsen om, at der kan gives tilladelse til udvidede butikstider for butikker, der i særlig grad betjener turister, og som kun fører et nærmere angivet varesortiment (gaveartikler, særlige udvalgsvarer, antikviteter o. lign.), ikke var opfyldt.'

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i skrivelse af 29. november 1991 udtalt:

»Styrelsen skal indledningsvis bemærke, at man ikke mener at burde udtale sig om konkrete sager, hvor der er tale om skønsmæssige afgørelser, der ved lov er henlagt til kommunalbestyrelserne. ...

Styrelsen kan dog som fortolkningsbidrag udtale følgende:

Spørgsmål om, hvad der i lov om butikstid i § 6, stk. 2's forstand forstås ved »butikker, der i særlig grad betjener turister« og »nærmere angivet varesortiment« er uddybet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens cirkulære nr. 138 af 27. september 1988, § 2, afsnit 3, litra g, hvortil henvises.

I denne forbindelse bemærkes, at der efter styrelsens opfattelse ikke i medfør af lovens § 6, stk. 2, kan gives tilladelse til udvidet butikstid alene for at tiltrække kunder til lokalområdets butikker. Bestemmelsen er derimod tænkt som en dispensationsmulighed for at kunne tilgodese nogle af de indkøbsbehov, der forventes at være til stede hos turister, der i forvejen antages at befinde sig i området. Det sortiment, som lovligt må udbydes, begrænser sig til gaveartikler, særlige udvalgsvarer, antikviteter og lignende. Ved særlige udvalgsvarer forstås for eksempel visse beklædningsgenstande, bøger samt radio og tv.'

I notat af 17. december 1991 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blandt andet anført:

»Det er styrelsens opfattelse, at § 6, stk. 2, forudsætter kendskab til varesortimentet, inden tilladelse meddeles, da der skal ske forhandling med vedkommende organisationer.«

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale:

Har en kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan tilsynsmyndigheden sætte beslutningen ud af kraft i medfør af § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelsen.

Haslev Byråds beslutning om at meddele tilladelse til udvidet åbningstid for »Det Blå Marked« er truffet under henvisning til § 6, stk. 2, i lov om butikstid.

Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt har sat beslutningen ud af kraft, fordi tilsynsrådet har fundet, at betingelserne for at meddele tilladelse i henhold til den nævnte bestemmelse ikke er opfyldt, og at byrådets beslutning derfor er i strid med lov om butikstid.

Tilsynsrådets afgørelse er af Haslev Byråd anket til Indenrigsministeriet i medfør af § 61, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet skal vurdere, om det var berettiget, at tilsynsrådet satte byrådets beslutning ud af kraft, og hermed, om byrådets beslutning var i strid med § 6, stk. 2, i lov om butikstid.

§ 6, stk. 2, lyder således:

»Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med vedkommende organisationer give tilladelse til udvidede butikstider for butikker, der i særlig grad betjener turister, og som kun fører et nærmere angivet varesortiment (gaveartikler, særlige udvalgsvarer, antikviteter o. lign.). Tilladelsen kan gives for indtil 5 år ad gangen.«

Efter § 6, stk. 4, fastsætter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen regler for meddelelsen af de i stk. 1-3 nævnte tilladelser.

Sådanne regler er fastsat ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens cirkulære nr. 138 af 27. september 1989 om §§ 5 og 6 i lov om butikstid.

Cirkulærets § 2, afsnit 3, litra g, er sålydende: »...

Stk. 4. Bestemmelsen i lovens § 6, stk. 2, tager særlig sigte på også i byområder at lette mulighederne for salg til turister, fortrinsvis udenlandske, af varer, som disse erfaringsmæssigt efterspørger.

Stk. 5. To betingelser skal være opfyldt, for at tilladelse kan gives. Dels skal butikken i særlig grad betjene turister, dels må butikken kun føre et nærmere angivet varesortiment. For at en butik kan siges i særlig grad at betjene turister, kan ikke kræves, at butikkens væsenligste salg sker til turister, men det vil være tilstrækkeligt, at det er almindeligt, at turister i området søger til den pågældende butik, der normalt vil være kendetegnet ved sin beliggenhed, sit vareudvalg, sin indretning og karakter i øvrigt.

Stk. 6. Foruden gaveartikler (herunder souvenirs), særlige udvalgsvarer og antikviteter vil butikkens varesortiment kunne omfatte indbogenstande, der i kraft af deres design og kvalitet erfaringsmæssigt efterspørges af turister. (Varesortimentet blev ved lov nr. 328 af 24. maj 1989 udvidet med »særlige udvalgsvarer«, idet mange turister efterspørger varer, der ikke kan anses for gaveartikler eller antikviteter). »Særlige udvalgsvarer« vil f.eks. kunne være varer inden for beklædning, bøger, radio og TV. En dagligvarebutik vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen må træffe sin afgørelse på grundlag af en samlet vurdering af butikkens karakteristika, således som disse foreligger oplyst for kommunalbestyrelsen bl.a. gennem forhandlinger med de berørte organisationer. ...

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan forbeholde sig adgang til at tilbagekalde en tilladelse, hvis butikken udvider det varesortiment, den førte, da tilladelsen blev givet.'

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt »Det Blå Marked« i særlig grad betjener turister, bemærkes, at der som anført ikke foreligger oplysninger om, i hvilket omfang turister, herunder udenlandske turister, rent faktisk besøger markedet. Indenrigsministeriet finder ikke, at det forhold, at der i kommunen findes turistmæssige seværdigheder, i sig selv er tilstrækkeligt til, at det kan lægges til grund, at markedet i særlig grad betjener turister. Ministeriet finder endvidere, at det forhold, at markedet kan tiltrække turister, ikke i sig selv kan begrunde, at der meddeles tilladelse efter § 6, stk. 2.

Hvad angår de i § 6, stk. 2, stillede krav til varesortimentet, bemærkes, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse som udgangspunkt må være det faktiske varesortiment på tidspunktet for kommunalbestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om udvidet åbningstid, som er afgørende for, om lovens betingelser er opfyldt.

Det forhold, at »Det Blå Marked« - efter byrådets beslutning den 14. oktober 1991 - i generelle vendinger har meddelt byrådet, at markedet i fremtiden alene vil føre et sortiment som nævnt i § 6, stk. 2, kan derfor ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om beslutningen var lovlig. Det tilføjes i denne forbindelse, at Haslev Byråd ikke ved meddelelsen af tilladelsen den 14. oktober 1991 har taget noget forbehold med hensyn til varesortimentet.

På baggrund af de oplysninger, der foreligger, navnlig fra de hørte organisationer, politimesteren i Ringsted og fra »Det Blå Marked«, om de varer, som hidtil er blevet solgt på markedet, finder Indenrigsministeriet ikke grundlag for at tilsidesætte tilsynsrådets vurdering af, at der i § 6, stk. 2, indeholdte krav til varesortimentet ikke var opfyldt på tidspunktet for meddelelsen af byrådets tilladelse. Ministeriet har i denne forbindelse lagt vægt på, at bestemmelsen i § 6, stk. 2, tager sigte på at lette mulighederne for salg til fortrinsvis udenlandske turister af varer, som disse erfaringsmæssigt efterspørger, jf. det ovenfor citerede cirkulære.

Indenrigsministeriet finder således, at Haslev Byråds beslutning af 14. oktober 1991 om at meddele »Det Blå Marked« tilladelse til udvidet åbningstid ikke lovligt har kunnet meddeles i henhold til butikstidslovens § 6, stk. 2. Ministeriet stadfæster på denne baggrund den af Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt den 4. november 1991 trufne afgørelse om at sætte byrådets beslutning ud af kraft.

Det tilføjes, at Indenrigsministeriet ikke ved denne afgørelse har taget stilling til, om byrådet lovligt vil kunne meddele tilladelse i henhold til § 6, stk. 2 til udvidet åbningstid, dersom »Det Blå Markeds« varesortiment ændres, jf. skrivelsen af 17. oktober 1991 fra »Det Blå Marked« til byrådet. »Det Blå Marked« vil ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne modtage vejledning om, hvilket varesortiment der er omfattet af § 6, stk. 2.

Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt, »Det Blå Marked« v/Lars Kristensen, Industriministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og politimesteren i Ringsted har fået kopi af denne skrivelse.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

/Helle Skjerbæk

Officielle noter

Ingen