Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at det må anses for en lovlig kommunal opgave, at en kommune benytter sin status som kommune og sine udenlandske kontakter opnået herved, først og fremmest gennem kommunens venskabsbyer i udlandet, til at være kommunens erhvervsliv behjælpelig med at etablere kontakter til udenlandske samhandelspartnere.

Det er en betingelse for kommunens bistand, at denne står åben for alle de virksomheder i kommunen, der naturligt vil kunne komme i betragtning som samhandelspartnere.

Videre udtalt, at det må anses for lovligt, at kommunen søger at få sine direkte udgifter ved formidlingen dækket. Indenrigsministeriet lægger i denne forbindelse vægt på, at kontaktformidling ikke er en opgave, som en kommune er forpligtet til at påtage sig.

Den fulde tekst

Kommunal formidling af kommercielle kontrakter

Med skrivelse af 11. decemer 1987 har Aalborg Kommune bedt om Indenrigsministeriets vurdering af kommunens muligheder for at formidle kommercielle kontakter mellem danske virksomheder og eventuelle udenlandske samhandelspartnere.

Ud over kontaktformidling skal kommunen ifølge det oplyste bistå ved forhandlinger og kontraktudformninger. Endelig skal kommunen efter konkret aftale levere know-how på særlige områder, fx fjernvarme og affaldsforbrænding.

Kommunen har bedt Indenrigsministeriet vurdere, om der efter ministeriets opfattelse gælder særlige begrænsninger for kommunens medvirken ved kontraktforhandlinger og kommunens adgang til at betinge sig økonomisk kompensation for kontraktformidling og salg af know-how.

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Det anses for en lovlig kommunal opgave at yde generel rådgivnings- og servicevirksomhed over for erhvervslivet.

I naturlig forlængelse heraf finder Indenrigsministeriet, at det må anses for en lovlig kommunal opgave, at en kommune benytter sin status som kommune og sine udenlandske kontakter opnået herved, først og fremmest gennem kommunens venskabsbyer i udlandet, til at være kommunens erhvervsliv behjælpelig med at etablere kontakter til udenlandske samhandelspartnere.

Indenrigsministeriet lægger i denne forbindelse vægt på, at der ikke opstår konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv ved kommunens medvirken.

Det er en betingelse for kommunens bistand ved kontaktformidling, at bistanden til virksomheder skal stå åben for alle de virksomheder i kommunen, der naturligt vil kunne komme i betragtning.

Det er derimod ikke tilladt, at kommunen deltager aktivt i egentlige kontraktforhandlinger. En sådan bistand er forbeholdt det private erhvervsliv, såsom virksomheder beskæftiget med eksportforretninger, private konsulentfirmaer m.v.

Indenrigsministeriet forudsætter, at Udenrigsministeriet ikke har bemærkninger til kommunens initiativer med optagelse af udenlandske kontakter.

Vedrørende kommunens adgang til at betinge sin medvirken ved kontaktformidling af økonomisk kompensation skal Indenrigsministeriet udtale, at det må anses for lovligt, at kommunen søger at få sine direkte omkostninger ved formidlingen dækket. Indenrigsministeriet lægger i denne forbindelse vægt på, at kontaktformidlingen ikke er en opgave, som kommunen er forpligtet til at påtage sig.

Til spørgsmålet om levering af know-how på områder, hvor kommunen har særlig ekspertise, skal Indenrigsministeriet udtale, at kommunen kan sælge sin viden på konsulentbasis på samme måde som for øvrige biprodukters vedkommende.

Der henvises i denne forbindelse til Indenrigsministeriets skrivelse af 19. juni 1987 til Energiministeriet.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 3.1.