Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan yde et rente- og afdragsfrit lån til et erhvervsråd, medmindre kommunen sikrer sig, at pengene anvendes til et lovligt kommunalt formål.

I den foreliggende sag blev et kommunalt rente- og afdragsfrit lån til et erhvervsråd af rådet indskudt i en erhvervsfond, der via et anpartsselskab skulle opføre og udleje erhvervsbygninger til bl.a.

iværksættere. Ministeriet erklærede sig enigt med tilsynsrådet i, at da finansiering af de omhandlede iværksætterhuse ikke var lovlig i henhold til Industriministeriets lovgivning på området, og da denne lovgivning må anses for udtømmende, var ydelse af det omhandlede lån ikke en lovlig kommunal opgave.

Endvidere udtalt, at en kommunalbestyrelse ikke lovligt kan udpege medlemmer til bestyrelsen i et erhvervsråd, såfremt rådet varetager ikke-kommunale opgaver.

Den fulde tekst

Ydelse af et rente- og afdragsfrit lån til et erhvervsråd til bl.a. opførelse af iværksætterhus. Kommunal repræsentation i bestyrelsen for et erhvervsråd

Hobro Kommune har i skrivelse af 21. januar 1988, j.nr. 73-10, anmodet Indenrigsministeriet om at tage stilling til en udtalelse fra Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt angående lovligheden af Hobro Kommunes ydelse af et rente- og afdragsfrit lån på 1 mill. kr. til Hobro Erhvervsråd til almindelig aktivitetsudvidelse i kommunen.

Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt har i skrivelse af 29. april 1987 meddelt, at tilsynsrådet finder, at Hobro Kommune ved ydelse af lånet har handlet ulovligt ved ikke at have sikret sig, at pengene anvendes til et lovligt kommunalt formål. Lånet er af erhvervsrådet indskudt i en erhvervsfond, der via et anpartsselskab skal opføre og udleje erhvervsbygninger til bl.a. iværksættere.

Tilsynsrådet har samtidig henstillet til byrådet at optage forhandlinger med erhvervsrådet med henblik på, at lånebeløbet tilbageføres til kommunen, eller at der skabes sikkerhed for, at lånet af erhvervsrådet alene anvendes til formål, som kommunen lovligt kan støtte. Såfremt dette ikke viser sig muligt, forbeholder tilsynsrådet sig at gøre personligt ansvar gældende over for de for beslutningen ansvarlige byrådsmedlemmer for det tab, som forvoldes ved, at kommunens midler er anvendt til formål, som kommunen ikke lovligt kan støtte.

Til brug for besvarelsen har Indenrigsministeriet anmodet Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt og Industriministeriet om udtalelser.

Tilsynsrådet har ved skrivelse af 16. februar 1988 meddelt, at rådet henholder sig til sin udtalelse af 29. april 1987.

Industriministeriet har ved skrivelse af 18. april 1988 oplyst, at støtte til opførelse af et iværksætterhus kun kan ydes, såfremt der er hjemmel hertil i egnsudviklingslovens § 7 eller frikommunelovens § 20. I henhold til sidstnævnte bestemmelse har Industriministeriet den 18. december 1987 godkendt frikommuneregulativ nr. 8 for Hobro Kommune om opførelse af iværksætterhuse. Støtten i medfør af § 20 til opførelse af iværksætterhuse er bl.a. betinget af, at iværksætterhuset opføres med 100 pct. kommunal finansiering, og at lejen fastsættes på normale markedsvilkår. Industriministeriets skrivelse vedlægges i kopi.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at yde støtte til private erhvervsvirksomheder, idet kommunernes direkte indblanding i markedsforholdene kan virke konkurrenceforvridende. Det antages dog, at kommunerne lovligt kan medvirke til at tilvejebringe et produktionsgrundlag, der fremmer erhvervsudviklingen generelt. Dette sker først og fremmest ved etablering og vedligeholdelse af en tidssvarende infrastruktur; veje, transportnet, fysisk planlægning m.v. Mere direkte generelt virkende erhvervsstøtte kan lovligt ydes gennem bl.a. rådgivning til iværksættere eller virksomheder, der ønsker at etablere sig i kommunen, om kommunens erhvervsstruktur, markedsforhold, myndighedskrav m.v., formidling af kontakt til myndigheder og andre virksomheder m.v., generel information og reklame for kommunen, formidling af kontakt til finansieringsinstitutter og rådgivere m.v. Støtten må afspejle lokale fællesbehov og ikke enkelte virksomheders individuelle behov.

En kommune kan lovligt kanalisere sin generelt virkende støtte til erhvervslivet gennem fx erhvervsråd. Dette gælder også selv om erhvervsrådet tillige udfører aktiviteter, som ikke er lovlige kommunale opgaver. Der påhviler dog kommunen en pligt til at påse, at kommunale tilskud til erhvervsråd m.v. udelukkende går til varetagelse af de lovlige kommunale opgaver.

Det fremgår af den foreliggende sag, at Hobro Kommune ikke har stillet som betingelse for ydelse af det rente- og afdragsfrie lån til erhvervsrådet, at lånet anvendes til opgaver, som kommunen lovligt selv kan varetage. Da støtten på de 1 mill. kr. herudover er anvendt til finansiering af iværksætterhuse på en måde, som ikke omfattes af Industriministeriets lovgivning, og da denne må anses for udtømmende, er Indenrigsministeriet enigt med tilsynsrådet i udtalelsen af 29. april 1987.

Indenrigsministeriet skal herudover generelt om kommuners adgang til at udpege medlemmer til bestyrelser for foreninger, fonde, selvejende institutioner m.v. udtale, at en kommune som udgangspunkt ikke kan være repræsenteret i sådanne bestyrelser, hvis samtlige de pågældende institutioners opgaver ikke lovligt ville kunne varetages af kommunen selv. Begrundelsen herfor er, at kommunerne ikke ved at indskyde et ekstra led mellem kommunalbestyrelsen og en bestemt aktivitet kan få udvidet råderum i forhold til, hvad der i øvrigt gælder for kommunal virksomhed.

Der er dog en lang tradition for, at en kommunalbestyrelse kan være udpegelsesforum for medlemmer til bestyrelsen for almennyttige fonde, velgørende institutioner, legater m.v. Det må imidlertid understreges, at de udpegede medlemmer her ikke repræsenterer kommunalbestyrelsen. Det må ligeledes påpeges, at hvis almenvelgørende eller almennyttige fonde, institutioner m.v. tilvejebringer deres midler ved fx erhvervsvirksomhed, må det afgøres ved en konkret vurdering, om der er en sådan risiko for sammenblanding af kommunale og ikke-kommunale interesser, at kommunalbestyrelsen ikke kan udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Konkret om Hobro Kommunes repræsentation i Hobro Erhvervsråds daglige ledelse, erhvervsudvalget, som også udgør bestyrelsen i Hobro Iværksætterfond, skal Indenrigsministeriet udtale, at Hobro Byråd efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke lovligt kan udpege 2 medlemmer til erhvervsudvalget, såfremt Hobro Erhvervsråd fortsat varetager ikke-kommunale opgaver.

En kopi af denne skrivelse er tilsendt Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 3.2.