Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Indenrigsministeren har ved et svar af 16. november 1984 på et spørgsmål, stillet af et medlem af Folketinget, tilsluttet sig en udtalelse af 29. oktober 1984 fra Tilsynsrådet for Vejle amt (tilsynsrådets j.nr. 1984-089-0-5-1).

Tilsynsrådet havde bl.a. udtalt, at naturgasselskabets formål var at afsætte naturgas indenfor selskabets område i konkurrence med andre leverandører af energi, hvorfor det er lovligt, at selskabet afholder betydelige udgifter til reklame og anden markedsføring for naturgas i området, og at en med en boldklub indgået sponsorkontrakt , der omfattede såvel klubbens professionelle afdeling som samtlige 1. hold i klubbens amatørafdeling, måtte anses for et led i denne både nødvendige og lovlige markedsføringsindsats for naturgas.

Den fulde tekst

Et regionalt naturgasselskabs mulighed for reklamevirksomhed ved indgåelse af kontrakt med en boldklub og en kendt fodboldspiller

Besvarelse af spørgsmål nr. 112 stillet af folketingsmedlem Tinning til indenrigsministeren den 12. september 1984.

Spørgsmål: Finder ministeren, at Naturgas Syds sponsorkontrakter med henholdsvis Vejle Boldklub og Allan Simonsen er i overensstemmelse med gældende regler for forskellige former for kommunal støtte til professionel fodbold? (Spørgsmål nr. S 1112).

Svar:

Den 20. september 1984 fremsendte jeg et foreløbigt svar på spørgsmålet, idet jeg kun kendte sagen fra pressen og derfor første måtte bede tilsynsrådet for Vejle amt om at se nærmere på det rejste spørgsmål.

Tilsynsrådet har nu undersøgt sagen og fremkommet med den i kopi vedlagte udtalelse af 29. oktober 1984, som jeg kan tilslutte mig. De regionale naturgasselskaber må som forsyningsvirksomheder have samme muligheder for at markedsføre deres produkt som andre leverandører af energi.

Med skrivelse af 20. september 1984 (2.k.kt.j.nr.1111-77) har indenrigsministeriet sendt tilsynsrådet kopi af indenrigsministerens skriflige svar samme dag til folketinget på spørgsmål nr. 1112 stillet af folketingsmedlem Steen Tinning.

Spørgsmål nr. 1112 lød således: Finder ministeren, at Naturgas Syds sponsorkontrakter med henholdsvis Vejle Boldklub og Allan Simonsen er i overensstemmelse med gældende regler for forskellige former for kommunal støtte til professionel fodbold?

Indenrigsministeren svarede: Jeg kender kun sagen fra pressen og har derfor i dag bedt tilsynsrådet for Vejle amt om at se nærmere på det rejste spørgsmål.

Når tilsynsrådet er færdig med sagen, skal jeg orientere spørgeren om resultatet.

Tilsynsrådet har herefter anmodet Naturgas Syd I/S om en redegørelse om de indgåede sponsorkontrakter. Naturgasselskabet har den 9. oktober 1984 givet denne redegørelse for sagen: Ad a - Allan Simonsen.

Indledningsvis bemærkes, at Naturgas Syd I/S ikke har indgået en sponsorkontrakt med Allan Simonsen pr. d.d.

Naturgas Syd I/S har siden foråret forhandlet med Allan Simonsen om indgåelse af en aftale om reklamesamarbejde gældende for et år til udgangen af august 1985.

Naturgas Syd I/S har ønsket i forbindelse med en eventuel aftale med Allan Simonsen at sikre sig retten til at anvende Allan Simonsens person i forbindelse med annoncekampagner til fremme af salg af naturgas m.v., samt anvende Allan Simonsen i forbindelse med direkte markedsføring, således at Allan Simonsen skulle deltage i arrangementer, udstillinger m.v. afholdt af Naturgas Syd I/S.

Aftalen er ikke færdigbehandlet, hvorfor de nærmere økonomiske konsekvenser ikke kan oplyses endeligt. Det kan dog p.t. oplyses, at Allan Simonsen er tilsagt et vederlag på kr. 3.000 pr. arrangement, hvori han deltager, hvorved det er forudsat, at arrangementerne ikke udstrækkes over ca. 1 time. Honoraret dækker den tid, som Allan Simonsen må anvende til ud- og hjemrejse i forbindelse med det enkelte arrangement. Udover beløb på kr. 3.000 betales alene positive udlæg efter statens takster.

Ad b - Vejle Boldklub.

Ved hovedsponsoraftale af 7. september 1984, hvoraf kopi med bilag 1 - 2 vedlægges, blev der indgået aftale mellem Naturgas Syd I/S og henholdsvis Vejle Boldklub og Vejle Boldklubs professionelle afdeling Aps angående reklamesamarbejde.

De nærmere vilkår for reklamesamarbejdet fremgår af aftalen.

Naturgas Syd I/S har lagt afgørende vægt på, at hovedsponsoraftalen ikke alene omfattede den professionelle afdeling, men tillige omfattede samtlige 1. hold i Vejle Boldklub.

Formålet med indgåelse af aftalen har for Naturgas Syd I/S været at opnå reklame for gasselskabet, og aftalen er indgået på helt sædvanlige kommercielle vilkår og til samme pris, som private firmaer må betale for en tilsvarende reklame.

Årsagen til indgåelse af aftalen med Vejle Boldklub har været, at kun ganske få af Naturgas Syd I/S' interessentkommuner har fundet det hensigtsmæssigt at anvende varmeforsyningslovens styringsmidler, hvorfor Naturgas Syd I/S må markedsføre naturgassen i det fri marked i konkurrence med private erhvervsdrivende energileverandører, hvorfor Naturgas Syd I/S i sin markedsføring må kunne konkurrere på lige vilkår.

Som det fremgår af vedhæftede brochure fra et olieselskab, er markedsføringen særdeles aggressiv, hvorfor der ville opstå konkurrenceforvridning, med mindre Naturgas Syd I/S som kommunalt ejet selskab kan markedsføre på helt lige vilkår med andre energileverandører.

Det er derfor Naturgas Syd I/S' opfattelse,

at reklameværdien ved indgåelse af hovedsponsoraftalen står i rimeligt forhold til de afholdte udgifter,

at Naturgas Syd I/S er berettiget til at afholde udgifter til reklame af den her nævnte art inden for det af Naturgas Syd I/S godkendte budget,

at der ikke i forbindelse med indgåelse af aftalen med Vejle Boldklub er tilsigtet nogen støtte af en enkelt professionel klub eller amatørklub,

at indgåelse af hovedsponsoraftalen med Vejle Boldklub på basis af det forannævnte derfor ikke er i strid med gældende regler for kommuners virksomhed.

Afsluttende bemærkes, at der tidligere har været forelagt flere tilsvarende sager for tilsynsrådet og indenrigsministeriet, hvoraf bl.a. kan nævnes sager fra 1983 med Kolding kommune. Hovedsponsoraftalen er gældende for perioden 1. januar 1985 til 31. december 1989. I følge aftalen har hovedsponsoren ret til at reklamere i overensstemmelse med DBU's reglement på følgende måder

a . Ved enhver optræden af et af de forannævnte hold til og fra kampe, under opvarmning og under kampene skal spillerne bære trøjer og træningsdragter, på hvilke Hovedsponsoren er berettiget til at reklamere for sit produkt (naturgas).

Den nærmere udformning af reklamen aftales inden hvert års udgang for det følgende år, første gang i december 1984.

Reklameretten gælder samtlige de nævnte holds kampe, herunder divionskampe, cup-kampe, venskabskampe m.v. i Danmark og i udlandet.

b . Ved hjemmekamp på Vejle Stadion har Hovedsponsoren følgende reklameret:

1. Hovedsponsoren skal påtrykkes alle kampplakater.

2. Annoncer for kampe i dagblade m.v. skal angive Hovedsponsorens navn.

3. Hovedsponsorens navn og eventuelle ønske til slogan bringes før kampen, i halvlegen og efter kampens afslutning.

4. Hovedsponsoren er berettiget til at blive angivet i alle kampprogrammer med navn og slogan.

5. Hovedsponsoren er berettiget til at opstille 4 mobile skilte på banen.

6. Bagsiden på Vejle Boldklubs årsskrift reserveres til Hovedsponsorens reklameønsker.

7. Hovedsponsoren er berettiget til på alt reklamemateriale for hovedsponsorens produkt at anvende billeder af hele 1. Divisionsholdet. (Klubben er berettiget til at reducere billedmaterialet til kontraktspillerne på 1. Divisions holdet).

8. Reklame på bolddrenge.

Klubben forpligter sig til at foranledige, at Hovedsponsorens navn og slogans optræder så meget som muligt i aviser, TV og andre medier. Klubbens ledelse vil endvidere internt og i forholdet til spillerne sørge for, at spillerne, herunder særligt 1. Divisions-kontraktspillerne, har en positiv holdning til naturgas.

I følge bilagene til hovedsponsoraftalen betaler Naturgas Syd I/S til Vejle Boldklubs professionelle afdeling Aps et årligt beløb på 320.000 kr. excl. moms. Beløbet pristalsreguleres, første gang i 1986.

Endvidere betaler Naturgas Syd I/S til Vejle Boldklubs amatørafdeling årligt 55.000 kr. excl. moms. Også dette beløb pristalsreguleres, første gang i 1986.

Interessenterne i Naturgas Syd I/S er kommuner i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Selskabets vedtægter er godkendt af tilsynsrådene i de 3 amter. Det fremgår af vedtægterne, at selskabet har til formål i Sydjyske Region, d.v.s. kommuner i Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter, at forhandle naturgas til alle aftagerkategorier samt at forestå etableringen og driften af den overordnede regionale fordeling af naturgas fra transmissionsnettet til lokal distribution samt at sikre belastningsudjævning. Selskabet kan påtage sig - direkte eller indirekte - lokal distribution af naturgas til enkelte forbrugere i regionen.

Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 29. oktober 1984, hvor rådet vedtog at udtale følgende:

Formålet med indgåelse af Hovedsponsoraftalen af 7. september 1984 med Vejle Boldklub og Vejle Boldklubs professionelle afdeling Aps har efter det af Naturgasselskabet oplyste været at opnå reklame for gasselskabet. Efter det oplyste er der ikke med aftalen tilsigtet nogen støtte af en professionel fodboldklub eller en amatørfodboldklub.

Naturgas Syd I/S er et fællesskab af kommuner, og spørgsmålet om lovligheden af selskabets virksomhed vil derfor kunne forelægges de kommunale tilsynsmyndigheder. I følge selskabets vedtægter kræver en række beslutninger i selskabet indenrigsministeriets godkendelse.

Da det er selskabets formål at afsætte naturgas i det sydjyske område, og da afsætningen må ske i konkurrence med andre leverandører af energi, må tilsynsrådet anse det for naturligt - og uden tvivl lovligt - at selskabet afholder betydelige udgifter til reklame og anden markedsføring for naturgas i området.

Den omtalte sponsorkontrakt må anses for et led i denne både nødvendige og lovlige markedsføringsindsats for naturgas, og tilsynsrådet har ikke fundet grundlag for at anse det for at være i strid med gældende regler for kommunal virksomhed, at Naturgas Syd I/S ha indgået en sådan aftale.

Det tilkommer de styrende organer i naturgasselskabet - og ikke tilsynsrådet - at tage stilling til, om indgåelse af sponsoraftalen er en hensigtsmæssig reklameform, og om reklameværdien af aftalen står i rimeligt forhold til den aftalte betaling.

Tilsynsrådet for Ribe amt, tilsynsrådet for Sønderjyllands amt og Naturgas Syd I/S er herfra underrettet om foranstående.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold nr. 4, 1984 3.7.