Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at der ikke efter gældende lovgivning kan ydes primærkommunale tilskud til private gymnasier. Da der i den foreliggende sag var indgået aftale mellem en kommune og et privat gymnasium om tilskud til gymnasiedriften, kunne tilsynsmyndigheden efter Indenrigsministeriets opfattelse i henhold til styrelseslovens § 61 alene pålægge kommunalbestyrelsen - om nødvendigt ved anvendelse af tvangsbøder - at opsige den indgåede aftale med det i aftalen fastsatte varsel. Styrelseslovens § 61 indeholder derimod ikke hjemmel til, at tilsynsmyndigheden kan afgøre spørgsmål om den omhandlede aftales gyldighed i forholdet mellem kommunen og det private gymnasium.

Den fulde tekst

Primærkommunal støtte til privat gymnasium

I skrivelse af 3. august 1987 har Søllerød Kommunalbestyrelse anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet er enigt med Tilsynsrådet for Københavns Amt i, at et tilskud, som Søllerød Kommune yder til den selvejende institution Holte Gymnasiums gymnasieafdeling i henhold til en aftale med gymnasiet, er ulovligt. I bekræftende fald udbedes oplysning om, hvorvidt ulovligheden medfører, at kommunen er forpligtet til at ophæve aftalen, som henstillet af tilsynsrådet i skrivelse af 14. maj 1987 til Søllerød Kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Indenrigsministeriet under henvisning til den kommunale styrelseslovs § 61, stk. 7, der omhandler anke af et tilsynsråds afgørelse.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet indledningsvis udtale, at ministeriet alene er ankemyndighed i forhold til tilsynsrådene, når et tilsynsråd har truffet en afgørelse. For så vidt angår legalitetsspørgsmål foreligger en afgørelse i de tilfælde, hvor tilsynsrådet har besluttet at anvende sanktioner i henhold til styrelseslovens § 61.

I den foreliggende sag har Tilsynsrådet for Københavns Amt dels udtalt, at det omhandlede tilskud til gymnasieafdelingen er ulovligt, dels henstillet, at kommunalbestyrelsen ophæver aftalen med gymnasiet med et nærmere angivet varsel. Tilsynsrådet har således ikke truffet en afgørelse i styrelseslovens forstand. Indenrigsministeriet har derfor intet grundlag for at optræde som ankeinstans.

Indenrigsministeriet kan imidlertid på samme måde som tilsynsrådene tilkendegive sin opfattelse af gældende ret i en konkret situation, og man skal på denne baggrund udtale følgende:

Som det vil være Søllerød Kommunalbestyrelse bekendt, har Indenrigsministeriet i skrivelse af 23. juli 1987 til Holte Gymnasiums advokat, Niels Søby, meddelt, at man er enig med tilsynsrådet i, at der ikke efter gældende lovgivning kan ydes primærkommunale tilskud til gymnasier.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er tilsynsmyndighedens reaktionsmulighed i henhold til den kommunale styrelseslovs § 61 herefter, at tilsynsmyndigheden - om nødvendigt ved anvendelse af tvangsbøder - kan pålægge kommunalbestyrelsen at opsige den indgåede aftale med det i aftalen fastsatte varsel. Styrelseslovens § 61 indeholder derimod ikke hjemmel til, at tilsynsmyndigheden kan afgøre spørgsmålet om den omhandlede aftales gyldighed i forholdet mellem kommunen og den selvejende institution Holte Gymnasium, herunder om kommunen er forpligtet til at opfylde aftalen efter dens indhold, og hvilke retlige konsekvenser en manglende opfyldelse fra kommunens side i givet fald skal medføre. Disse spørgsmål henhører under domstolene. Tilsynsmyndigheden kan derfor ikke foregribe afgørelsen af gyldighedsspørgsmålet ved at pålægge kommunalbestyrelsen at undlade at opfylde den omhandlede aftale. Indenrigsministeriet skal dog henstille til kommunalbestyrelsen ved forhandling med Holte Gymnasium at søge opsigelsesvarslet i aftalen forkortet, således at kommunens tilskud til gymnasieafdelingen bringes til ophør hurtigst muligt.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1987 3.3.