Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at dækningsafgiftsspørgsmålet ved blandet benyttelse af en ejendom som hotel (afgiftspligtigt formål) og kursusvirksomhed (ikke-afgiftspligtigt formål) efter ministeriets opfattelse må afgøres ud fra, om det dækningsafgiftspligtige formål må anses for at være hovedformålet. Dette må bero på en samlet bedømmelse, hvori en evt. opdeling af virksomhedens regnskab på de forskellige formål vil være et væsentligt moment. Hvis anvendelsen til dækningsafgiftspligtigt formål må anses for hovedformålet, er ejendommen dækningsafgiftspligtig i sin helhed.

Den fulde tekst

Vedrørende eventuel dækningsafgift af ejendomme, der både anvendes til hotel og til kursusvirksomhed


Vedr. evt. dækningsafgift af Hotel Faaborg Fjord.

I skrivelse af 27. juni 1990 (j.nr. E-11/R.6968/st-mt), jf. skrivelse af 23. august 1990, har Faaborg Kommune udbedt sig en udtalelse om lovgrundlaget for fortsat at påligne Hotel Faaborg Fjord dækningsafgift efter § 23 A i den kommunale ejendomsskattelov.

Baggrunden er, at hotellet i foråret 1990 har rettet henvendelse til kommunen og har oplyst, at hovedparten af omsætningen hidrører fra kurser og konferencer. Ifølge en opgørelse fra hotellets revisor har omsætningen vedrørende kurser for årene 1987-89 og 1. kvartal 1990 udgjort hhv. 38,6 pct., 55,5 pct., 65,6 pct. og 72,1 pct. af hotellets samlede omsætning.

Der er således tale om en ejendom med en blandet anvendelse, både som hotel (afgiftspligtigt formål) og til kursusvirksomhed (ikke-afgiftspligtigt formål).

Kommunen har henvist til, at der i ejendomsskatteloven § 23 A er regler om delvis afgift af ejendomme i tilfælde, hvor der foreligger en faktisk fysisk (stk. 1) eller sæsonmæssig (stk. 2) opdeling af ejendommens anvendelse til afgiftspligtigt og ikke-afgiftspligtigt formål.

Efter kommunens opfattelse kan bestemmelserne i § 23 A om delvis afgift ikke anvendes ved den form for blandet benyttelse, der er tale om i forbindelse med Hotel Faaborg Fjord.

I denne anledning skal man meddele, at dækningsafgiftsspørgsmålet ved den nævnte form for blandet benyttelse efter Indenrigsministeriets opfattelse må afgøres ud fra, om det dækningsafgiftspligtige formål må anses at være hovedformålet. Dette må bero på en samlet bedømmelse, hvori en evt. opdeling af virksomhedens regnskab på de forskellige formål vil være et væsentligt moment.

Hvis bedømmelsen falder ud til, at anvendelse til dækningsafgiftspligtigt formål må anses at være hovedformålet, bliver konsekvensen, at ejendommen er dækningsafgiftspligtig i sin helhed. Dette er en følge af, at de to ovenfor nævnte regler om delvis dækningsafgift ikke kan anvendes ved den form for blandet benyttelse, der her er tale om.

Hvis kommunen kan acceptere det fremlagte materiale om omsætningsforholdene, må Indenrigsministeriet for sit vedkommende vurdere sagen således, at der fra og med skatteåret 1988 ikke har været den fornødne hjemmel til at påligne Hotel Faaborg Fjord dækningsafgift efter ejendomsskattelovens § 23 A.

Med hensyn til dokumentation for anvendelsen af en ejendom med blandet benyttlese vil udarbejdelse af 2 selvstændige regnskaber eller lign. kunne være et relevant middel. Og kommunen kan naturligvis tilkendegive over for ejeren, at den ønsker den fornødne dokumentation tilvejebragt på denne måde. Men der kan ikke stilles et direkte krav om en bestemt form for dokumentation. Det vil sige, at hvis ejeren præsterer en anden form for dokumentation, som kommunen må bedømme som tilfredsstillende, så må denne dokumentation accepteres.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

Ib Jensen

Officielle noter

Ingen