Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at en bestemmelse i et kommunalt fællesskabs vedtægter om, at fællesskabet alene eller i samarbejde med andre virksomheder og organisationer kan stifte eller delvist eje aktie- og anpartsselskaber, hvis formål står i naturlig forbindelse med fællesskabets formål, efter sin generelle formulering var for vidtgående, idet denne formålsangivelse også kunne omfatte aktiviteter, som kommuner ikke lovligt ville kunne varetage.

Endvidere udtalt, at det i vedtægterne skal anføres, at etablering af selskaber samt beslutning om køb og salg af aktie- og anpartsbeviser skal godkendes af tilsynsrådet. Ved tilsynsrådets godkendelse af fællesskabets konkrete engagement i selskaber må rådet særligt påse, at selskabets formål er i overensstemmelse med formål, som kommunerne og det kommunale fællesskab kan varetage.

Ministeriet tilføjede, at en egentlig godkendelse af vedtægterne ikke vil være påkrævet, men at tilsynsrådet i forbindelse med godkendelse af fællesskabets engagement i et selskab må betinge sig, at der ikke foretages væsentlige ændringer i selskabets vedtægter uden tilsynsrådets samtykke.

Den fulde tekst

Tilsynsmyndighedens godkendelse af kommunale fællesskabers engagement i selskaber


Med skrivelse af 2. februar 1989 (j.nr. 1988-089-5-7) har tilsynsrådet fremsendt en ansøgning af 24. november 1988 med bilag fra I/S Kommunernes affaldsbehandling i Roskilde Amt (KARA) vedrørende godkendelse af en ændring af formålsbestemmelserne i selskabets vedtægter, idet tilsynsrådet har anmodet om en vejledende udtalelse, herunder om interessentskabets konkrete engagement i et aktieselskab og dette aktieselskabs vedtægter kræver tilsynsrådets godkendelse.

I denne forbindelse skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Den foreslåede nye bestemmelse i vedtægternes § 3, stk. 2, er efter sin generelle formulering for vidtgående, idet den også omfatter aktiviteter, som kommuner ikke lovligt vil kunne varetage. Ministeriet skal derfor foreslå følgende ændrede affattelse af § 3, stk. 2 (de foreslåede ændringer er understreget): Interessentskabet kan alene eller i samarbejde med andre virksomheder og organisationer stifte, og helt eller delvist ejede aktie- og anpartsselskaber, hvis formål er udvikling, produktion og forhandling af systemer, anlæg og-produkter, der naturligt udvikles i forbindelse med interessentskabets virksomhed, eller hvis formål er at varetage andre kommunale opgaver vedrørende forureningsbekæmpelse, affaldsbehandling og genbrugsaktiviteter. Etablering af selskaber samt beslutning om køb og salg af aktie- og anpartsbeviser skal træffes af repræsentantskabet og godkendes af interessentkommunerne og tilsynsrådet, idet I/S KARA til enhver tid skal have den bestemmende indflydelse i selskaberne.

Som det fremgår af ovenstående, finder Indenrigsministeriet, at interessentskabets konkrete engagement i selskaber må forudsættes tilsynsrådets godkendelse. I den forbindelse må tilsynsrådet særligt påse, at selskabets formål er i overensstemmelse med formål, som kommunerne og det kommunale fællesskab kan varetage, og at der ikke i selskabernes vedtægter er bestemmelser, der i øvrigt er uforenelige med interessentskabets deltagelse. En egentlig godkendelse af vedtægterne er således ikke påkrævet, men tilsynsrådet må i forbindelse med godkendelse af interessenskabets engagement i et selskab betinge sig, at der ikke foretages væsentlige ændringer i selskabets vedtægter uden tilsynsrådets samtykke.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1989 4.1.