Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at bestemmelsen i styrelseslovens § 6, stk. 4, om, at amtsrådets formand ikke samtidig kan være formand for kommunalbestyrelsen i en primærkommune, især er begrundet i hensynet til at forebygge tilfælde af speciel inhabilitet.

Dette hensyn gør sig ikke gældende med samme vægt, når det drejer sig om at vælge et amtsrådsmedlem, der samtidig er borgmester i en primærkommune, til 1. viceamtsborgmester, idet den pågældende under amtsborgmesterens forfald normalt kun vil overtage hvervet som mødeleder i amtsrådet, hvorimod han ikke uden videre overtager funktionen som daglig leder af den amtskommunale administration.

På denne baggrund kunne den pågældende efter indenrigsministeriets opfattelse lovligt vælges til 1. viceamtsborgmester.

Endvidere udtalt, at den pågældende efter amtsborgmesterens, eventuelt amtsrådets beslutning vil kunne varetage funktionen som leder af den amtskommunale administraion. Det må dog forudsættes, at den pågældende normalt ikke deltager i behandlingen af sager, der vedrører den primærkommune, hvis kommunalbestyrelse han er formand for. Med henblik på at begrænse antallet af sådanne tilfælde af speciel inhabilitet ville indenrigsministeriet finde det hensigtsmæssigt, at amtsrådet i givet fald tog skridt til at begrænse varigheden af den pågældendes funktion som leder af administrationen mest muligt.

Den fulde tekst

Spørgsmålet om en borgmester i en primærkommune kan vælges til 1.viceborgmester. (* 1)


I skrivelse af 2. januar 1984 har Ringkjøbing amtsråd forespurgt indenrigsministeriet, om bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 6, stk. 4 medfører hindringer i forhold til valg af en 1. viceamtsborgmester, som samtidig er borgmester i en primærkommune, og om et sådant valg generelt vil medføre begrænsninger under amtsborgmesterens forfald.

I denne anledning skal man afgive følgende vejledende udtalelse:

Bestemmelsen i styrelseslovens § 6, stk. 4 om, at amtsrådets formand ikke samtidig kan være formand for kommunalbestyrelsen i en primærkommune er især begrundet i hensynet til at forebygge tilfælde af speciel inhabilitet.

Dette hensyn gør sig ikke gældende med samme vægt, når det drejer sig om at vælge et amtsrådsmedlem, der samtidig er borgmester i en primærkommune, til 1. viceborgmester. Den pågældende vil under amtsborgmesterens forfald normalt kun overtage hvervet som mødeleder i amtsrådet, hvorimod han ikke uden videre overtager funktionen som daglig leder af den amtskommunale administration. Dette vil kun være nødvendigt i de tilfælde, hvor de instruktioner og bemyndigelser, der er givet det adminsitrative personale under amtsborgmesterens fravær, ikke er tilstrækkelige til at sikre den fornødne sagsbehandling.

Det er på denne baggrund indenrigsministeriets opfattelse at det pågældende amtsrådsmedlem lovligt vil kunne vælges til 1. viceamtsborgmester.

Det er endvidere indenrigsministeriets opfattelse, at den pågældende - ud over at varetage hvervet som mødeleder i amtsrådet under amtsborgmesterens fravær - også efter amtsborgmesterens, eventuelt amtsrådets beslutning vil kunne varetage funktionen som leder af den amtskommunale administration. Det må dog forudsættes, at den pågældende normalt ikke deltager i behandlingen af sager, der vedrører den primærkommune, hvis kommunalbestyrelse han er formand for. Med henblik på at begrænse antallet af sådanne tilfælde af speciel inhabilitet vil indenrigsministeriet finde det hensigtsmæssigt, at amtsrådet i givet fald tager skridt til at begrænse varigheden af den pågældendes funktion som leder af administraionen mest muligt. Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 4 hvorefter amtsrådet, når stedfortræderen for formanden er indtrådt i henhold til § 15, stk. 2, og såfremt formandens forfald har en forventet varighed af mindst 2 måneder, udpeger den, der under fraværet skal varetage funktionen som formand.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen i § 6, stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse var tidligere i § 6, stk. 4. Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 1.1.