Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Indenrigsministeriet udtalte, at en kommunalbestyrelse nok vil kunne beslutte, at de kommunale administrationskontorer skal holdes ferielukket i en kortere periode; men kommunalbestyrelsen må samtidig hermed, f.eks. ved etablering af en vagtordning, sikre sig, at sager, som efter love eller andre retsregler forudsættes at skulle ekspederes umiddelbart, eller i øvrigt sager, som er presserende, og som ikke tåler opsættelse, kan ekspederes i ferietiden. Kommunalbestyrelsen må samtidig drage omsorg for, at skriftlige henvendelser til kommunen vedrørende sager af ovennævnte karakter kan ekspederes.

Den fulde tekst

Ferielukning af kommunale administrationskontorer.


I skrivelse af 12.marts 1981 har Dansk Erhvervsgartnerforening forespurgt indenrigsministeriet, om det er lovmedholdeligt, at en kommune afviser en rettidigt indsendt ansøgning om tilskud i henhold til en statslig støtteordning med henvisning til kommunens jule- og nytårslukning, som umuliggjorde kommunens ekspedition af ansøgningen.

Som baggrund for forespørgslen har foreningen anført: Administrationen af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger vedrørende bygninger har været placeret i landets primærkommuner. Ifølge brev fra boligministeriet af 4. juli 1980 til samtlige kommunalbestyrelser blev kommunerne gjort opmærksom på, at denne tilskudsordning udløb med udgangen af 1980. Det blev samtidig understreget, at kommunere kunne meddele tilsagn om tilskud til udgangen af 1980, uanset om udbetaling af tilsagte tilskud først vil finde sted i 1981. Dansk Erhvervsgartnerforening har på denne baggrund ønsket afklaret, hvorvidt kommunerne alene med henvisning til jule- og nytårslukning kunne afvise rettidigt indsendte ansøgninger.

I denne anledning skal man meddele, at en kommune og dermed den kommunale administration principielt skal kunne fungere på normale arbejdsdage året rundt. En kommunalbestyrelse vil dog kunne beslutte, at de kommunale administrationskontorer skal holdes ferielukkede i en kortere periode, f.eks. mellem jul og nytår. Men kommunalbestyrelsen må samtidig hermed, f.eks. ved etablering af en vagtordning, sikre sig, at sager, som efter love eller andre regler forudsættes at skulle ekspederes umiddelbart, samt andre sager, som er presserende, og som ikke tåler opsættelse, kan ekspederes i ferietiden. Kommunalbestyrelsen må samtidig drage omsorg for, at skriftlige henvendelser til kommunen vedrørende sager af ovennævnte karakter kan ekspederes.

Det følger af foranstående, at en kommune ikke lovligt kan afvise en ansøgning om tilskud til en statslig støtteordning med den begrundelse, at sagen ikke har kunnet ekspederes på grund af lukning på en i øvrigt normal arbejdsdag, hvis lovgivningen om den pågældende støtteordning forudsætter, eller dog naturligt indebærer, at kommunen besvarer eller dog søger at besvare ansøgninger, der er fremsat rettidigt over for kommunen.

Indenrigsministeriet må henvise foreningen til at rette henvendelse til boligministeriet, byggestyrelsen, hvis foreningen ønsker en nærmere bedømmelse af, om ansøgningen om statstilskud til energibesparende foranstaltninger vedrørende bygninger i henhold til lovbekendtgørelse nr. 498 af 14. september 1977 er omfattet af ovenstående generelt angivne begrænsning i kommuners adgang til at lukke de kommunale administrationskontorer.

Boligministeriet, byggestyrelsen og samtlige tilsynsråd har fået kopi af denne skrivelse.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1981 1.2.