Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at valg af ny borgmester i et tilfælde, hvor den siddende borgmester ønsker at udtræde af kommunalbestyrelsen, først kan ske, efter at borgmesterens stedfortræder er indtrådt som medlem af kommunalbestyrelsen. Herved sikres, at stedfortræderen får indflydelse på borgmestervalget, og at den ny borgmester ikke allerede fra begyndelsen af sin embedsperiode har et flertal imod sig. Viceborgmesteren leder det møde, i hvilket borgmestervalget finder sted, indtil den nye borgmester er valgt.

Den fulde tekst

Valg af ny borgmester. (* 1)


I skrivelse af 7. februar 1984 har byrådet anmodet indenriministeriet om en udtalelse vedrørende fremgangsmåden ved valg af ny borgmester, idet den nuværende borgmester i Vordingborg ønsker at blive fritaget for medlemskab af byrådet fra den 1. april 1984. Byrådet har således ønsket oplyst, hvorvidt valg af en ny borgmester bør finde sted i byrådets sidste møde i marts måned, hvor den nuværende borgmester stadigvæk er medlem af byrådet og leder mødet, eller om valget bør finde sted i det første møde i april måned, hvortil borgmesterens stedfortræder indkaldes, og viceborgmesteren leder mødet. Byrådet har endvidere anmodet om en udtalelse om, hvorvidt det vil være lovligt at lade borgmesterens stedfortræder deltage i valget af ny borgmester i et møde i marts måned, d.v.s. før den nuværende borgmester er udtrådt, men således at denne ikke deltager i valget.

I denne anledning skal indenrigsministeriet indledningsvis bemærke, at indkaldelse af stedfortræder i henhold til styrelseslovens § 15, stk. 1, kun kan ske, hvis et medlem er lovligt forhindret i selv at deltage i mødet.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt valg af ny borgmester bør foregå umiddelbart før den nuværende borgmesters udtræden eller umiddelbart efter borgmesterens udtræden, og efter at borgmesterens stedfortræder er indtrådt som nyt medlem, skal man oplyse, at valg af ny borgmester først kan finde sted, efter at stedfortræderen er blevet medlem af kommunalbestyrelsen. Herved sikres, at stedfortræderen får indflydelse på borgmestervalget, og at den ny borgmester således ikke allerede fra begyndelsen af sin embedsperiode har et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer imod sig.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvem der skal lede det møde, i hvilket borgmestervalget finder sted, bemærkes, at viceborgmesteren leder mødet, indtil en ny borgmester er valgt.

P.M.V.

E.B.

Johan Erichsen

Officielle noter

(* 1) Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1984 1.2.