Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at udvalgsindstillinger er en del af »det fornødne materiale til sagens bedømmelse«, som i overensstemmelse med § 8, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse skal fremlægges »i passende tid«, jfr.

den nærmere angivelse heraf i kommunens forretningsorden.

Det bør derfor have undtagelsens karakter, at udvalgsmøder afholdes på et så sent tidspunkt inden kommunalbestyrelsens møder, at udvalgsindstillingerne ikke vil kunne være fremlagt i overensstemmelse med reglerne i forretningsordenen, og i den konkrete sag ansås det for tvivlsomt, om der var tilstrækkelig grund hertil.

Indsigelse imod behandlingen af en sag, der er optaget på udkastet til dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde, skal fremsættes ved mødets begyndelse. Hvis intet medlem protesterer imod dagsordenen, må denne anses for stiltiende godkendt.

Den fulde tekst

Udvalgsindstillinger er en del af det sagsmateriale, som skal fremlægges inden et kommunalbestyrelsesmøde


1. I skrivelse af 16. juni 1986 har De på vegne af den socialdemokratiske gruppe, SF's gruppe samt repræsentanterne for VS og De Grønne i Frederiksberg Kommunalbestyrelse klaget til Indenrigsministeriet over behandlingen i kommunalbestyrelsen af et forslag til lokalplan for det tidligere Fuglebakken Børnehospital.

De har anført, at sagsmaterialet (lokalplanforslaget med kortbilag) først forelå torsdag den 12. juni 1986 om aftenen, samt at sagen derefter behandledes mandag den 16. juni 1986 kl. 17.15 i bygnings- og byplanudvalget, i magistraten samme dag kl. 17.30 samt i kommunalbestyrelsen om aftenen kl. 19.00.

Efter Deres opfattelse har denne sagsbehandling ikke givet mindretallene den fornødne tid til fremlæggelse af alternative forslag.

Som De er orienteret om, bad Indenrigsministeriet Frederiksberg Kommunalbestyrelse om en udtalelse i anledning af Deres klage. Denne udtalelse modtog Indenrigsministeriet med kommunalbestyrelsens skrivelse af 11. september 1986. Kopi af skrivelsen vedlægges.

Det fremgår bl.a. af kommunalbestyrelsens udtalelse, at sagsmaterialet vedrørende lokalplanforslaget blev bragt ud til medlemmerne torsdag den 12. juni om aftenen med henblik på kommunalbestyrelsens møde den følgende mandag aften.

Det er endvidere anført af kommunalbestyrelsen, at det især ved sidste møde før sommerferien er sædvanligt, at et antal sager udvalgsbehandles om eftermiddagen og optages på dagsordenen for at behandles i kommunalbestyrelsens møde samme aften. I den konkrete sag var der hos kommunalbestyrelsen et ønske om at fremme sagen for at undgå, at et projekt med rækkehusbebyggelse skulle blive forsinket ved, at iværksættelsen af lokalplanproceduren blev udskudt i op til et par måneder. Det er i denne forbindelse oplyst, at der ikke ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens møde fremkom indsigelser mod dagsordenen.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Ifølge § 3, stk. 3, i Frederiksberg Kommunalbestyrelses forretningsorden skal det fornødne materiale til en sag, som er optaget på dagsordenen for et ordinært møde i kommunalbestyrelsen, ligge til eftersyn for medlemmerne fra næstforegående dag, hver dag i tiden fra kl. 10 til kl. 19, medmindre materialet forinden er sendt ud til medlemmerne.

Med udsendelsen torsdag aften af sagsmaterialet vedrørende lokalplanforslaget til brug ved kommunalbestyrelsens møde den følgende mandag aften er denne frist i forretningsordenen overholdt.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må udvalgsindstillinger imidlertid betragtes som en del af »det fornødne materiale til sagens bedømmelse«, og uvalgsindstillinger må derfor i overensstemmelse med § 8, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse fremlægges »i passende tid« inden kommunalbestyrelsens møde, hvilket ifølge den ovennævnte § 3, stk. 3, i forretningsordenen for Frederiksberg Kommunalbestyrelse vil sige fra næstforegående dag før mødet.

Det bør således have undtagelsens karakter, at udvalgsmøder afholdes på et så sent tidspunkt inden kommunalbestyrelsens møder, at udvalgsindstillingerne ikke vil kunne være fremlagt i overensstemmelse med de nævnte regler i forretningsordenen. Ved en rettidig fremlæggelse af udvalgsindstillingerne opnås det samtidig, at de medlemmer, der har deltaget i udvalgsmøderne, i rimelig tid inden kommunalbestyrelsens møde vil kunne videregive oplysninger og vurderinger fra udvalgsmøderne til medlemmer af gruppen, der ikke har deltaget i udvalgsmøderne.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må det anses for tvivlsomt, om der i den konkrete sag har været tilstrækkelig grund til ikke at tilrettelægge behandlingen af sagen i udvalgene og kommunalbestyrelsen således, at udvalgsindstillingerne har kunnet fremlægges til medlemmernes eftersyn i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse.

Indsigelse imod behandlingen af en sag, der er optaget på udkastet til dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde skal imidlertid fremsættes ved mødets begyndelse. Hvis intet medlem protesterer imod dagsordenen, må denne anses for stiltiende godkendt. Af denne grund finder Indenrigsministeriet ikke, at kommunalbestyrelsen har handlet i strid med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning ved at behandle det pågældende lokalplanforslag i mødet den 16. juni 1986. Kun det forhold, at mindretallet retsstridigt forlod mødet, afskar således efter Indenrigsministeriet opfattelse kommunalabestyrelsen fra lovligt at træffe beslutning i sagen.

P. M. V.

E. B.

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1987 1.3.