Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er formand for den lokale afdeling af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) måtte anses for inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af et forslag fra udvalget for teknik og miljø om meddelelse af dispensation fra byggeloven til, at et udhus fortsat kunne anvendes som keramik- og procelænsmalerværksted til brug for aftenskoleundervisning, som blev forestået af LOF.

I denne forbindelse henvist til, at LOF måtte antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald, og at den pågældende derfor, jf.

§ 3, stk. 1, nr. 3, i forvaltningsloven, måtte antages at være inhabil, da der ud fra en generel vurdering måtte være fare for, at den pågældende kunne blive påvirket af uvedkommende interesser.

Den fulde tekst

Formand for oplysningsforbund inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af dispensationsansøgning vedrørende et værksted, som benyttedes af forbundet.

I skrivelse af 4. oktober 1987 har De klaget over Tilsynsrådet for Vestsjællands Amts udtalelse af 11. september 1987 vedrørende Deres habilitet i forbindelse med en af Kalundborg Byråd behandlet sag.

I skrivelsen rejser De endvidere under henvisning til Deres skrivelse af 11. juni 1987 til tilsynsrådet spørgsmål om, hvorvidt formanden for AOF i Kalundborg, som også er medlem af byrådet, var inhabil ved sagens behandling.

Endelig rejser De i skrivelsen af 4. oktober 1987 det spørgsmål, om alle grundejere er inhabile ved fastsættelsen af størrelsen af den kommunale ejendomsbeskatning.

Som meddelt i skrivelse af 9. oktober 1987 har Indenrigsministeriet anmodet tilsynsrådet om en udtalelse. Tilsynsrådet har i sit svar af 10. november 1987 meddelt, at rådet kan henholde sig til sin udtalelse af 1. september 1987. Tilsynsrådet har tilføjet, at rådet ikke har taget stilling til, om der var andre byrådsmedlemmer, der burde have undladt at deltage i sagens behandling.

Det fremgår af sagen, at Kalundborg Byråd på sit møde den 9. juni 1987 skulle tage stilling til en indstilling fra udvalget for teknik og miljø om meddelelse af dispensation fra byggeloven til, at et udhus på ejendommen Lerchenborgvej 21 kunne anvendes som keramik- og porcelænsmalerværksted.

Det fremgår endvidere, at udvalget for teknik og miljø, hvoraf De er medlem, på møder den 11. marts og 13. maj 1987 havde behandlet en klage over udførte byggearbejder på den nævnte ejendom.

Fra teknisk forvaltning forelå en indstilling om, at benyttelsen af det tidligere udhus til keramikværksted pålagdes standset inden den 1. maj 1987, at den samlede bebyggelse i naboskel kun måtte benyttes til garage og udhusformål, og at vilkår herom blev tinglyst med hjemmel i byggelovens § 27 og at tagvand fra bygningen holdtes på egen grund.

Det pågældende udhus er af ejendommens ejer indrettet til keramik- og porcelænsmalerværksted til aftenskoleundervsining i porcelænsmaling på kurser arrangeret af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF).

Det er i sagen oplyst, et De er formand for den lokale LOF-afdeling, og at Deres ægtefælle er leder af LOF.

På byrådets møde den 9. juni 1987 blev spørgsmålet om Deres habilitet rejst, og byrådet besluttede med 9 stemmer for, 7 imod og 2 blanke, at De var inhabil ved sagens behandling.

I skrivelse af 11. juni 1987 klagede De til Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt over byrådets beslutning om at erklære Dem for inhabil. De har i klagen anført, at De ikke finder, at De har haft væsentlige personlige eller økonomiske interesser i sagens udfald. De har herved henvist til, at undervisningen i porcelænsmaling under LOF principielt kan tilbydes i et faglokale på en nærliggende skole og etableres i et tilsvarende omfang, at det principielt er formanden underordnet, om LOF-indtægter hidrører fra aktiviteter i det pågældnede lokale eller fra aktiviteter på en skole, og at det principielt er skolelederen underordnet, om honorar som leder hidrører fra aktiviteter i det pågældende lokale eller fra aktiviteter på en skole.

De tilføjede i skrivelsen af 11. juni 1987 til tilsynsrådet, at den lokale AOF-formand, der var blandt de byrådsmedlemmer, som stemte for Deres inhabilitet, kunne have det motiv ved sagens behandling, at det kunne medføre større elevtilgang til AOF, hvis der ikke blevet givet dispensation til lokalets brug til værksted. AOF-formanden kunne således have en personlig interesse i sagens udfald.

I Deres skrivelse af 4. oktober 1987 til Indenrigsministeriet har De understreget, at De ikke har noget, der bare ligner »væsentlig økonomisk eller personlig« interesse i lokaler. De har tilføjet, at der er tale om meget tilfredse brugere, bl.a. fordi man er i et lokale, hvor der er skabt et godt »miljø« (farveplancher, demonstrationsmodeller mv.) og sikkerhed for en ordentlig brænding. Sådanne forhold kan ikke skabes i en skoles formningslokale, da der er mange andre brugere og materialer til brænding. For brugernes skyld er det en anke værd, hvorimod aftenskolens indtægt og interesse og aftenskolelederens interesse og indtægt er neutral over for undervisningsstedet.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Personen kan være inhabil, hvis vedkommende selv eller vedkommendes ægtefælle har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn. Der henvises til reglerne i § 3 i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985.

Efter § 3, stk. 1, nr. 3, i forvaltningsloven er en person inhabil ved behandlingen af en sag, hvis vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.

Da sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skulle meddeles dispensation efter byggeloven til en fortsat benyttelse af et udhus, der var indrettet til undervisning i porcelænsmaling, som blev forestået af LOF, finder ministeriet, at LOF må antages at have haft en særlig interesse i sagens udfald.

Efter ministeriets opfattelse må LOF således antages at have en væsentlig interesse i at kunne råde over de omhandlede lokaler, som efter det oplyste var særlig velegnede til undervisningen i porcelænsmaling. Som anført af Dem ville en opgivelse af lokalerne kunne medføre en større elevtilgang til AOF.

På denne baggrund finder ministeriet, at De må antages at have været inhabil ved sagens behandling i såvel udvalget for teknik og miljø som byrådet, idet der - ud fra en generel vurdering - har været fare for, at De ved stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende interesser.

Men hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det byrådsmedlem, der er lokal AOF-formand, må antages at have været inhabil ved sagens behandling, bemærkes, at Indenrigsministeriet ikke har fundet holdepunkter for at anse den pågældende for inhabil. Ministeriet har herved lagt vægt på, at AOF ikke har haft en direkte og aktuel interesse i sagen, men kun en interesse af mere usikker og fjern karakter.

For så vidt angår Deres spørgsmål om, hvorvidt ejere af fast ejendom må anses for inhabil ved fastsættelse af størrelsen af ejendomsbeskatningen, bemærkes, at der ved afgørelser af generel karakter i almindelighed ikke antages at foreligge speciel inhabilitet.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1988 2.1.a