Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

På grundlag af en konsulentrapport om samarbejdsforhold og ledelsesfunktioner på en amtskommunal arbejdsplads traf et økonomiudvalg beslutning om med øjeblikkelig virkning at fritage en amtskommunal tjenestemand for tjeneste. Konsulenternes kritiske vurderinger var til dels baseret på en anonym spørgeskemaundersøgelse. Amtskommunen skulle herefter i løbet af få dage undersøge, om det var muligt at forflytte tjenestemanden til en tilsvarende arbejdsplads i amtskommunen. Hvis forflyttelse ikke ansås for mulig, skulle der tages skridt til afskedigelse af tjenestemanden i overensstemmelse med tjenestemandsregulativet.

Først efter økonomiudvalgets møde blev rapporten udleveret til tjenestemanden. Samme dag udsendtes en pressemeddelelse, der nævner rapportens kritik af arbejdsstedets ledelse. I forbindelse med den senere afskedigelse af tjenestemanden havde hans organisation adgang til at udtale sig.

Indenrigsministeriet fandt, at tjenestemanden ikke kunne forudsættes at være bekendt med samtlige faktiske forhold, rapporten beskriver, og som var til ugunst for ham, samt at han ikke havde nogen sikker viden om, hvilke faktiske forhold rapportens faktiske vurderinger ville blive baseret på.

Uanset at økonomiudvalget havde måttet lægge vægt på at træffe hurtige beslutninger for at imødegå yderligere uro på arbejdspladsen, var det Indenrigsminsiteriets opfattelse, at der var så tungtvejende hensyn over for tjenestemanden, der var genstand for alvorlig kritik i rapporten, og for hvem konsekvenserne af økonomiudvalgets beslutninger var vidtrækkende, at økonomiudvalget burde have givet tjenestemanden lejlighed til at udtale sig, inden økonomiudvalget traf sin beslutning, jf.

forvaltningslvoens § 19 og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger vedrørende partsmedvirken. Det bemærkes specielt, at det angivne tidsforløb ikke udelukkede amtskommunen fra at forelægge rapporten for tjenestemanden, inden økonomiudvalget traf sin beslutning vedrørende denne.

Den fulde tekst

Kommunal tjenestemands adgang til at udtale sig om konsulentrapport inden økonomiudvalget på grundlag af rapporten traf beslutning om tjenestemandens forhold


1. I skrivelse af 26. december 1988 har De for Danmarks Kommunistiske Parti, Fyns Distrikt, anmodet Indenrigsministeriet om at tage stilling til en række forhold i forbindelse med den undersøgelse af organisation, ledelse og samarbejde på Fåborg Sygehus, der blev udført af firmaet Mercuri Urval efter aftale med sygehusfovaltningen, samt den efterfølgende afskedigelse af overlæge Peter Jessing.

Som meddelt Dem i skrivelse af 6. februar 1989 udbad Indenrigsministeriet sig i anledning af Deres skrivelse en udtalelse fra Fyns Amtsråd. Fra amtsrådet har Indenrigsministeriet herefter modtaget den fotokopi vedlagte udtalelse af 28. juni 1989.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Som anført i ministeriets skrivelse af 6. februar 1989 til Dem er det tilsyn, Indenrigsministeriet fører med Fyns Amtskommune, et retligt tilsyn. Dvs. det omfatter kun spørgsmål, om der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 539 af 3. august 1989, mens spørgsmål, om amtskommunen har handlet uhensigtsmæssigt, falder uden for ministeriets tilsyn. Visse retlige spørgsmål antages desuden at falde uden for tilsynet, nemlig krav, der grunder sig på privatretlige forpligtelser, og uoverensstemmelse mellem en kommunalbestyrelse og dennes ansatte om fortolkning af tjenestemandsvedtægter, overenskomster o.lign.

Til de enkelte punkter i Deres klage af 26. december 1989 har Indenrigsministeriet følgende kommentarer:

1. Burde sygehusets medarbejdere ikke have været bedre informeret om undersøgelsens formål og metoder?

Dette spørgsmål falder uden for Indenrigsministeriets retlige tilsyn med amtskommunen.

2: Burde sygehusets medarbejdere ikke have givet tilsagn om at medvirke i undersøgelsen?

Det fremgår af amtskommunens svar, at det har været fuldstændig frivilligt for samtlige medarbejdere, om de ønskede at medvirke i udregningsarbejdet, og at dette har været gjort ganske klart for samtlige adspurgte.

3: Er det fagligt og etisk forsvarligt at anvende de beskrevne psykologiske personlighedsundersøgelser?

Amtskommunen anfører i sit svar, at der ikke har været benyttet psykologiske tests i arbejdet.

Spørgsmålet falder i øvrigt uden for Indenrigsministeriets retlige tilsyn med amtskommunen.

4: Har den enkelte medarbejder pligt til at medvirke til undersøgelsen?

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

5: Har den enkelte medarbejder modtaget information om pligten til at medvirke/retten til at nægte at medvirke i undersøgelsen?

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

6: Hvilke garantier om fortrolighed er der blevet givet til medarbejderne?

Det fremgår af amtsrådets svar, at det under hele forløbet har været klart, at rapporten ville blive uddelt på sygehuset, og at offentligheden ville få adgang til den.

Det falder uden for Indenrigsministeriets tilsyn at udtale sig om det forhold, at firmaet har trykt ordet »fortroligt« på rapportens sider.

7. Hvilke regler gælder for opbevaring og tilintetgørelse af de følsomme personoplysninger, der er indhentet af Mercuri Urval - og er disse overholdt?

Det fremgår af amtsrådets svar, at deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen af firmaet har fået garanteret, at besvarelsen/referater ikke villle blive videregivet til amtskommunen, men alene ville indgå i generel form i firmaets analysegrundlag og rapportering. Konsulentfirmaet har endvidere for Fyns Amtskommune bekræftet, at materialet nu er destrueret.

Spørgsmålet om regler om registrering, herunder opbevaring og tilintetgørelse af de pågældende personoplysninger, henhører under Registertilsynet. Da det som anført ovenfor er oplyst, at materialet er destrueret, foretager Indenrigsministeriet sig ikke mere i anledning af dette spørgsmål.

Hvis De på det foreliggende grundlag ønsker at gå videre med spørgsmålet, skal Indenrigsministeriet henvise Dem til at rette henvendelse til Registertilsynet, Christians Brygge 24, 4. sal, 1559 København, (tlf. 31143844).

8: Er det rimeligt/lovligt, at ingen andre end Mercuri Urval er i stand til at kontrollere, hvorvidt de enkelte medarbejderes oplysninger svarer til rapportens sammenfattende vurderinger og konklusioner?

Fyns Amtsråd har i sit svar bemærket, at man har været fuldt ud opmærksom på de generelle forhold vedrørende dokumentation af konsulentrapporter. Økonomiudvalget har via en drøftelse med konsulentfirmaet sikret sig grundlag for en selvstændig vurdering af holdbarheden af rapporten og dens konklusioner.

Indenrigsministeriet skal til dette punkt bemærke, at det falder udenfor Indenrigsministeriets tilsyn med amtskommunen, medmindre der i spørsmålet ligger en påstand om, at amtsrådet ikke har haft et forsvarligt beslutningsgrundlag i sagen. Til dette kan Indenrigsministeriet bemærke, at vurderingen af, om der foreligger et sådant grundlag, indenfor vide grænser afgøres af amtsrådet selv. Indenrigsministeriet mener ikke i den konkrete sag at kunne fastslå, at disse er overskredet, jf. dog ministeriets bemærkninger til spørgsmål 11.

9: Hvorledes har økonomiudvalget sikret sig, at det kunne stole på rapporten i den grad, som det er tilfældet?

Der henvises ttil besvarelserne af spørgsmål 8 og 11.

10: Er det rimeligt/lovligt, at Mercuri Urvals rapport ikke forelægges for de medvirkende medarbejdere, førend den forelægges for økonomiudvalget?

Der er intet ulovligt i, at rapporten forelægges for økonomiudvalget uden at have været forelagt for de medvirkende medarbejdere.

Som tidligere udtalt falder spørgsmålet om rimelighed uden for Indenrigsministeriets tilsyn med amtskommunen.

Der henvises i øvirgt til besvarelsen af spørsmål 11.

11: Er det specielt i overlæge Peter Jessings tilfælde rimeligt/lovligt, at han ikke før økonomiudvalgets drastiske beslutningger vedrøende hans person får mulighed for at udtale sig om rapporten?

Ifølge § 19, stk. 1, i forvaltningsloven skal en offentlig myndighed, inden der træffes afgørelse i en sag, gøre prten i sagen bekendt med plysninger om sådanne faktiske omstændigheder, som parten ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af, og parten skal desuden have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Pligten til at indhente en udtalelse gælder kun, hvis oplysingerne er til ugunst for den pågældende og af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Pligten til at forelægge oplysninger for parten gælder ifølgee stk. 2 i § 19 ikke i nærmere angivne tilfælde, herunder hvis partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse.

Fyns Amtsråd har i sit svar anført:

»Økonomiudvalget har via en drøftelse med konsulentfirmaet sikret sig grundlag for en selvstændig vurdering af holdbarheden af rapporten og dens konklusioner, og udvalget har herefter fundet, at rapporten udgjorde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

I forbindelse med de rejste spørgsmål vedrørende økonomiudvalgets beslutninger i forhold til overlæge Peter Jessing skal det præciseres, at opgaveformuleringen over for konsulentfirmaet ikke fokuserede på enkeltpersoner, men bredt på samarbejds- og ledelsesforhold på syehuset.

Økonomiudvalgets stillingtagen til de umiddelbarre konsekvenser i forhold til overlæge Peter Jessing skete alene ud fra konsulentrapporten og ovennævnte drøftelse af denne. Materiale fra sygehusforvaltningens tidligere sonderinger på sygehuset indgik ikke i beslutningsgrundlaget. Økonomiudvalget fandt det på grund af risikoen for uro på sygehuset i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten påkrævet at træffe beslutning om de umidelbare konsekvenser af en alvorlig kritik mod sygehuschef, forstander og overlæge Peter Jessing.«

Det fremgår af sagen, at konsulentfirmaet på to møder den 2. september 1988 mundtligt rapporterede sine konklusioner til repræsentanter fra Fyns amtskommune. Den skriftlige rapport blev afgivet til amtskommunen den 22. september 1988. På et møde i amtskommunens økonomiudvalg den 3. oktober 1988 traf man beslutning om, at overlæge Peter Jessing med øjeblikkelig virkning skulle fritages for tjeneste på Faaborg Sygehus. Sygehusforvaltningen skulle i løbet af få dage undersøge muligheden for forflyttelse af overlæge Peter Jessing til et andet af amtskommunens sygehuse. Såfremt forflyttelsen ikke ansås for mulig, skulle der tages skridt til afskedigelsen af overlæge Peter Jessing i overensstemmelse med tjenestemandsregulativets § 29.

Først efter mødet blev rapporten udleveret til overlæge Peter Jessing. Det fremgår endelig, at amtsrådet samme dag udsendte en pressemeddelelse, der nævner rapportens kritik af sygehusledelsen.

Fyns amtsråd hr endelig anført: »Det lykkedes ikke at finde en relevant omplaceringsmulighed, og afskedigelsessag blev herefter gennemført i henhold til tjenestemandsregulativets kapitel 5. Overlæge Peter Jessing og hans organisation havde i overensstemmelse med tjenestemandsregulativet adgang til at udtale sig, forinden endelig beslutning blev truffet.«

Som nævnt af amtsrådet fik rapporten afgørende betydning for de beslutninger, som økonomiudvalget traf i relation til overlæge Peter Jessing den 3. oktober 1988. Indenrigsministeriet finder endvidere, at overlægen ikke kan forudsættes at være bekendt med samtlige faktiske forhold, rapporten beskriver, og som er til ugunst for ham. Overlægen har heller ikke haft nogen sikker viden om, hvilke faktiske forhold rapportens vurderinger ville blive baseret på. Overlæge Peter Jessing må derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse være omfattet af reglen i forvaltningslovens § 19.

Uanset at økonomiudvalget har måttet lægge vægt på at træffe hurtige beslutninger for at imødegå yderligere uro, er det Indenrigsministeriets opfattelse, at der er så tungtvejende hensyn over for de personer, der var genstand for alvorlig kritik i rapporten, og for hvem konsekvenserne af økonomiudvalgets beslutninger var vidtrækkende, at økonomiudvalget burde have givet overlæge Peter Jessing lejlighed til at udtale sig, inden økonomiudvalget traf sin beslutning på mødet den 3. oktober 1988. Dette følger også af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger vedrørende partsmedvirken. Det bemærkes specielt, at det angivne tidsforløb for rapportens afgivelse til amtskommunen efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke udelukkede amtskommunen fra at forelægge rapporten for overlægen, inden økonomiudvalget traf sin beslutning vedrørende denne.

Indenrigsministeriet har derfor i sagens anledning henledt amtsrådets opmærksomhed på de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om partsmedvirken, herunder forvaltningslovens § 19.

12: ER der tale om magtmisbrug over for den enkelte medarbejder - i dette tilfælde overlæge Peter Jessing?

Amtsrådet har i sit svar afvist at have forfulgt ulovlige formål ved sin behandling af sagen. Forholdene vedrørende indførelse af ny ledelsesstruktur på sygehuset har efter konsulentfirmaets vurdering haft medindflydelse på udviklingen af samarbejdsproblemer, men amtsrådet mener ikke, at det har mening at sammenknytte iværksættelsen af rapporten med dette.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er der ikke dokumenteret magtmisbrug i sagen, forstået som forfølgelse af usagligt formål.

13: Går amtet og Mercuri Urval ikke for vidt, når overlæge Peter Jessings personlighed beskrives?

Dette spørgsmål falder uden for Indenrigsministeriets retlige tilsyn med amtskommunen.

14: Lægger valget af Mercuri Urvall i sig selv ikke op til den efterfølgende konklusion i økonomudvalget?

Dette spørgsmål falder uden for Indenrigsministeriets retlige tilsyn med amtskommunen at vurdere, om valget af konsulentfirma har været hensigtsmæssigt.

15: Kan det udelukkes, at der er en sammenhæng mellem angrebet på overlæge Peter Jessing og amtsrådets ønske om en ny ledelsesmodel i det fynske sygehusvæsen?

Der henvises til det anførte i svaret på spørgsmål 12.

16: Foreligger der i øvrigt nogle klager over overlæge Peter Jessings faglige virke?

Det fremgår af amtsrådets svar, at der på intet tidspunkt er rejst tvivl om overlæge Peter Jessings faglige kunnen.

17: Er det overlæge Peter Jessings ansvar/komptence at indberette om eventuelle samarbejdsproblemer til sygehusforvaltningen?

Dette spørgsmål falder uden for Indenrigsministeriets retlige tilsyn med amtskommunen.

18: Har amtet på noget tidspunkt foreslået konfliktløsning, der tog udgangspunkt i at skabe forståelse for forskelligheder og modsætninger i medarbejdergruppen på sygehuset uden det mere eller mindre skjulte formål at udstøde enkeltmedarbejdere?

Spørgsmålet falder uden for Indenrigsministeriets tilsyn med amtskommunen.

Med venlig hilsen

Lauritz Hvidt

Officielle noter

Optaget i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1990.8.3